Zahájení 8. ročníku vlajkové iniciativy MNO

Náš spolek vyhlašuje 8. ročník občanské inicia­tivy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Dne 5. července 2017 si připomeneme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Me­toděje. Při této příležitosti bychom chtěli rovněž upozornit na důležité výročí 555 let od vydání erbovního privilegia pro Moravu (1462—2017), bez něhož by nebyla mo­ravská vlajka myslitelná. Součástí oslav bude tedy vyvěšení vlajky Moravy na radni­cích. Od roku 2010 se obracíme na představitele samospráv s vý­zvou, aby vyvěsili moravskou vlajku. Obsahuje základní fakta o moravských symbolech, které v sou­časných encyklopediích nenajdete. Přiložen je také nový přehled významných morav­ských dnů a svátků, sestavený na základě podnětů představitelů samospráv.
Pokračovat ve čtení „Zahájení 8. ročníku vlajkové iniciativy MNO“

VYVĚSÍME! – Vyhodnocení soutěže 2016

Vážení přátelé Moravy, Moravané a Moravanky, „VYVĚSÍME! 2016“, tradiční soutěž o Vaše foto s moravskou symbolikou právě skončila. Do půlnoci 31. srpna 2016 jste na facebooku hlasovali o fotku s moravskou výzdobou Vašeho okolí, která se Vám nejvíce líbila. Určili jste tak vítěze i další pořadí. Všem oceněným gratulujeme! Bu­deme Vás kontaktovat s informací o způsobu předání cen.
 
Lenka Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce
E-mail: holanova@zamoravu.eu, mobil: 604 527 832
Pokračovat ve čtení „VYVĚSÍME! – Vyhodnocení soutěže 2016“

Shrnutí 7. ročníku vlajkové iniciativy

Morava 5. července 2016 vyvěsila moravskou vlajku. Oslavila tak své tradice, vlastní historii a svébytnou kulturu. Morava připomněla světu svou existenci. Výzva Moravské národní obce k vyvěšení moravské vlajky na obecních úřadech byla letos úspěšná u 1230 obcí, což je z celkového počtu cca 1900 obcí velmi významná většina. Iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“ vstoupila 7. ročníkem do vol­nější fáze s nepříliš velkým nárokem na další růst počtu obcí (letos + 100 obcí opro­ti roku 2015). Jak lidé Moravu vnímají, jsme už dokázali dostatečně, o to více pro­storu jsme mohli věnovat názorům představitelů obcí, jejich pohledu na současnost i budoucnost Moravy v rámci České republiky.
Pokračovat ve čtení „Shrnutí 7. ročníku vlajkové iniciativy“

1230 RADNIC – Poděkování místopředsedkyně Lenky Holaňové

Vážení představitelé obcí a měst, dne 5. července 2016 oslavíme společně morav­ským a státním svátkem příchod slovanských věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu; hlavních patronů Moravy a spolupatronů Evropy. Ráda bych Vám jménem spolku Moravská národní obec ze srdce poděkovala za to, že vyvěsíte na budově Vašeho úřadu moravskou vlajku. Tímto symbolickým aktem vyjadřujete úc­tu k naší rodné zemi, jejím tradicím, historii a svébytné kultuře. Vaše obec se tak stala jednou z 1230 obcí, jež se rozhodly připomínat tímto způsobem svým obča­nům tradiční hodnoty, moravskou identitu a sounáležitost k Moravě. Vaší zásluhou zůstane Morava a její kulturní dědictví v srdcích jejích obyvatel stále živá.
Pokračovat ve čtení „1230 RADNIC – Poděkování místopředsedkyně Lenky Holaňové“

1225 RADNIC – Východ republiky? Ne! Morava a Slezsko!

Příchod slovanských věrozvěstů není svátkem jenom pro nás Moravany; cyrilometo­dějská tradice není vlastnictvím Moravanů, i když její těžiště leží na Moravě. Svatí věrozvěsti jsou hlavními patrony Moravy, ale také spolupatrony Evropy, tedy i Čech a Slezska. Kostely a kaple zasvěcené věrozvěstům najdeme v hojné míře i těchto zemích. Na začátku byla jenom zvědavost: okres Frýdek-Místek je rozdělen na mo­ravskou a slezskou část. Není snadné přijít tu na obec s moravskou myšlenkou; je to zvláštní místo i lidé jsou tu jiní než kdekoliv jinde. Je to oblast etnicky smíšená a někde polská národnostní menšina dokonce převažuje.
Pokračovat ve čtení „1225 RADNIC – Východ republiky? Ne! Morava a Slezsko!“

Morava a Čechy aneb pořádek dělá dobré přátele

Další krátká zpráva přináší aktuality z moravských radnic. Na našem letošním sez­namu obcí, které ve svátek svatých věrozvěstů vyvěsí moravskou vlajku, je zatím favoritem statutární město Přerov a hned v jeho sousedství města Hranice a Pot­štát. Představitelům těchto měst srdečně děkujeme za takto projevené symbolické vyjádření úcty k dědictví předků, moravské zemi, její historii, tradicím a kultuře. Jak jsme informovali již v roce 2015, počet obcí vyvěšujících moravskou vlajku už není pro nás prioritou. Lehce jsme proto zvolnili tempo a chceme se zaměřit spíše na zajímavosti a postřehy z jednání na obecních samosprávách.
Pokračovat ve čtení „Morava a Čechy aneb pořádek dělá dobré přátele“

1204 RADNIC – „…a přec mou zemí navždy bude Morava“

Vážení přátelé Moravy, jistě jste si všimli, že jsme koncem ledna zahájili sedmý ročník iniciativy Za vyvěšování moravské vlajky na budovách obecních samo­správ, jejímž posláním je připomínka Moravy, její tisícileté historie, kultury a tradic. Ak­tuální počet obcí je 1204. Lze tedy říci, že moravská vlajka si již v moravských ob­cích nalezla své místo a zabydlela se natrvalo. Naše úsilí sice neustává, ale již nyní můžeme s klidem a čistým svědomím konstatovat, že cíle bylo dosaženo nad očeká­vání. Ve srovnání s počátky iniciativy v roce 2010, kdy nás účast každé dědinky přiváděla do stavu velkého nadšení, zdá se, že je to dnes celkem rutinní záležitost.
Pokračovat ve čtení „1204 RADNIC – „…a přec mou zemí navždy bude Morava““

VYVĚSÍME! 2016

Vážení přátelé Moravy, vyhlašujeme opět fotografickou soutěž „Vyvěsíme!“ pro všechny, kterým Morava není lhostejná. Motivům se meze nekladou, můžete foto­graficky experimentovat nejen s moravskou symbolikou a vlajkou, ale i s morav­skými barvami jako takovými. Přitom se může jednat o květiny, draperie, oděvy, ozdobu domu, auta, bicyklu, okna, balkonu, pracovního stolu, cestování či dovole­nou, označení webových stránek nebo vlastní výtvarnou tvorbu. Nejlepší záběry bu­dou oceněny věcnými dary s moravskou tématikou.
 
Pokračovat ve čtení „VYVĚSÍME! 2016“

Zahájení 7. ročníku vlajkové iniciativy MNO

Náš spolek Moravská národní obec, z. s. vyhlašuje sedmý ročník občanské inicia­tivy „Za vyvěšování moravské vlajky“ na radnicích. V nejvýznamnější moravský svátek, dne 5. července 2016, si opět připomeneme příchod slovanských věro­zvěstů Cyrila a Metoděje. Součástí chystaných oslav bude tradiční vyvěšování vlajky Moravy na radnicích. Od roku 2010 se obracíme na představitele samospráv s vý­zvou, aby v tento den vyvěsili na budovách moravskou vlajku. Naše výzva obsahuje důkladný rozbor a informace o moravských symbolech, které jinde v oficiálních tu­zemských encyklopediích nenajdete. Přiloženy jsou rovněž reakce představitelů ob­cí, měst a krajů a přehled významných moravských svátků.
Pokračovat ve čtení „Zahájení 7. ročníku vlajkové iniciativy MNO“

VYVĚSÍME! – Vyhodnocení soutěže 2015

Vážení přátelé Moravy, i letos jsme vyhlásili tradiční soutěž o Vaše foto s morav­skou symbolikou. Hlasování o nejhezčí fotografii výzdoby Vašeho okolí bylo ukon­čeno 31. srpna 2015. Je tedy rozhodnuto. Sami jste na facebooku určili vítěze i dal­ší pořadí. Gratulujeme všem výhercům. Budeme Vás kontaktovat s informací o způ­sobu předání cen.
 
Lenka Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce
E-mail: holanova@zamoravu.eu, mobil: 604 527 832
Pokračovat ve čtení „VYVĚSÍME! – Vyhodnocení soutěže 2015“