Aktuality

BRNO – Společný koncert APS Moravan a Láska opravdivá

V neděli 11. prosince 2016 se v Besedním domě v Brně, Komenského náměstí 8, od 18.30 hodin uskuteční slavnostní koncert k oslavě 85. výročí založení Akademického pěveckého sdružení MORAVAN. Program: J. B. Foerster a L. Janáček. Účinkují: Aka­demické pěvecké sdružení Moravan, Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá, Gabriela Vránová j. h. — umělecký přednes, Martin Jakubíček — varhany, Veronika Hromková — dirigentka. Vstupenky k prodeji na místě: 120,- Kč (plná cena), 80,- Kč (studenti a senioři). Po koncertě se uskuteční malé občerstvení formou rautu. Koncert se koná za podpory statutární­ho města Brna. APS Moravan je partnerskou organizací našeho spolku.

redakce | vloženo: 9. 12. 2016, 12:00 | bez komentářů

7. PROSINEC – Moravané si připomínají erbovní privilegium

Dne 7. prosince 1462 vydal římský císař Bedřich III. Habsburský majestát, ve kterém na žádost obyvatel Moravy, v čele se zemským hejtmanem Jindřichem z Lipé, změnil dosavadní znak Markrabství moravského tak, že bílou tinkturu bílo-červeně šacho­vané orlice povýšil na žlutou neboli zlatou. Stalo se tak odměnou za vojenskou po­moc, kterou mu Moravané poskytli proti odbojným Rakušanům. Erbovní listina byla následně uložena mezi zemská privilegia a v budoucnu opakovaně potvrzována mo­ravskými panovníky. Z figury orlice byly odvozeny také zemské barvy „zlatá a červe­ná“, kterých se používalo k výzdobě moravské zemské sněmovny nebo při pečetění dokumentů. V současnosti se znak i barvy uplatňují na moravské vlajce.
více »

redakce | vloženo: 5. 12. 2016, 12:00 | komentáře (3)

ŠUMPERK – Setkání členů a příznivců MNO Sever

V sobotu 10. prosince 2016 se bude v Šumperku konat přátelské setkání členů a příznivců našeho sdružení. Sraz je naplánován na 15.00 hodin před budovou Vlasti­vědného muzea „U SOVY“. Poté se přesuneme do některého z kulturních zařízení v okolí.
 
Na setkání s Vámi se těší členové místního sdružení MNO Sever.
 
 

redakce | vloženo: 2. 12. 2016, 12:00 | bez komentářů

Akademie věd ČR útočí na moravskou identitu

Dnes (28. 11. 2011) se mi dostal do rukou útlý spis „Jak se jmenuje naše vlast“, je­hož autorkou je PhDr. Libuše Čižmářová, CSc., a vydavatelem Středisko společen­ských činností Akademie věd ČR (2016), financují jej pak daňoví poplatníci, tedy i Moravané, Slezané a Češi. Na brožuře není nejpodstatnější to, že prosazuje ten „nejlepší“ a „nejrozumnější“ název pro ČR a předstírá exaktnost společenských věd, tím zásadním je, jak doložím níže, útok na moravskou identitu, který balan­cuje na hraně porušování základních lidských práv, resp. z mého pohledu je daleko za hranou. Podle mě se jedná o projev k ostatním entitám slepého českého nacio­nalismu, manipulativní práci a smutné svědectví o současném stavu myšlení u nás.
více »

redakce | vloženo: 28. 11. 2016, 12:00 | komentáře (7)

MNO Křtinsko – Nové místní sdružení Moravské národní obce

Dne 10. listopadu 2016 schválila společná rada Moravské národní obce na svém pra­videlném zasedání žádost členů o založení místního sdružení MNO Křtinsko, jako součást regionu MNO Brněnsko a Posvitaví. Předsedou se stal Antonín Ševčík. Náplní nového místního sdružení bude seznamovat občany s moravanstvím v duchu stanov MNO. Přijďte mezi nás a staňte se našimi příznivci nebo členy. Vaše návrhy a námě­ty na činnost MNO Křtinsko jsou vřele vítány. Více o nás se dozvíte na facebooku našeho místního sdružení nebo zde (tabulka kontaktů). Zároveň Vás zveme k náv­štěvě našeho krásného mariánského poutního místa Křtiny„Perly Moravy“ s uni­kátní kostnicí a zvonohrou.
více »

redakce | vloženo: 24. 11. 2016, 12:00 | bez komentářů

LOŠTICE – Slavnostní otevření Loštického betlému

Vážení přátelé, členové a příznivci zapsaného spolku Moravská národní obec, v mi­nulých dnech jsme obdrželi milé pozvání k návštěvě města Loštice od místního umě­leckého řezbáře a dřevorytce, pana Jaroslava Beneše. Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se zde na Moravičanské ulici 439 bude od 14.00 hodin konat jubilejní 20. ročník slavnostního otevření Loštického betlému. Není bez zajímavosti, že samotný autor tohoto unikátního betlému, pan Jaroslav Beneš, byl na návrh veřejnosti Moravskou národní obcí zařazen mezi dvacet osobností nominovaných na cenu Osobnost Mora­vy. Pokud budete mít dostatek času a chuť prohlédnout si překrásný a unikátní bet­lém, pak neváhejte a do hlavního města tvarůžků určitě přijeďte.
více »

redakce | vloženo: 21. 11. 2016, 12:00 | bez komentářů

HOLEŠOV – Poselství Ulricha Habsbur­sko-Lotrinského

Při příležitosti 100. výročí úmrtí předposledního císaře Františka Josefa I. navštívil ve dnech 13. až 16. listopadu 2016 města Holešov a Kroměříž člen toskánské větve habsbursko-lotrinské rodiny, pan Ulrich Habsbursko-Lotrinský se svou chotí Friede­rike. Kromě památek jej v Holešově zaujaly také slavná Šachova synagoga a židov­ský hřbitov, neboť jeho paní je židovského vyznání. Habsbursko-lotrinští manželé si den před tím prohlédli samozřejmě i některé památky Kroměříže, včetně zahrad se­cesní psychiatrické nemocnice, projektované německy mluvícím moravským archi­tektem Hubertem Gessnerem, která při svém založení nesla název „Zemský ústav pro choromyslné císaře Františka Josefa I.“
více »

redakce | vloženo: 17. 11. 2016, 12:00 | komentář (1)

HOLEŠOV – Přednáška „František Josef I. a jeho odkaz Evropě“

Společnost pro Moravu a Slezsko pořádá v úterý 15. listopadu 2016 od 17.00 hodin v salla tereně na zámku v Holešově přednášku s diskusí ke 100. výročí úmrtí rakous­kého císaře, českého krále a moravského markraběte, nazvanou „František Josef I. a jeho odkaz současné střední Evropě“. Vzácným hostem bude Ulrich Habsbur­sko-Lotrinský. Tlumočení přednášky do češtiny zajištěno.
 
Spolupořadatelé: Město Holešov, Moravská národní obec, Městské kulturní středisko Holešov, Vlastivědný kroužek Holešov.
více »

redakce | vloženo: 1. 11. 2016, 12:00 | bez komentářů

OSOBNOST MORAVY 2016 – Zahájení hlasování

Vážení příznivci Moravy, jak již určitě víte, náš zapsaný spolek Moravská národní obec letos organizuje zbrusu novou občanskou iniciativu, které jsme dali výstižný název Osobnost Moravy. Prostřednictvím této ankety se snažíme poukázat na vý­jimečné moravské osobnosti, které působí v nejrůznějších oborech lidské činnosti. V průběhu uplynulých měsíců jste měli možnost předkládat své návrhy významných Mo­ravanek a Moravanů, o kterých se domníváte, že ve svém oboru natolik vynikají, že si zaslouží nominaci na tuto prestižní cenu. My pořadatelé jsme pak tyto významné osobnosti oslovovali a získávali jejich souhlas s nominací.
více »

redakce | vloženo: 18. 10. 2016, 12:00 | komentáře (21)

BRNO – Votivní mše na památku blahoslaveného Karla Rakouského

Sdružení monarchistů Brno, z. s., ve spolupráci s římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského, Vás zvou na slavnostní mši svatou k připomenutí a uctění památky Jeho císařského a královského Veli­čenstva, blahoslaveného Karla I. (na Moravě Karla III.) Habsbur­sko-Lotrinského (* 1887; † 1922), posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravské­ho, etc. Mše bude sloužena v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 20. října 2016 v 17.30 hodin. Mši svatou bude celebrovat katedrální farář ThLic. Tomáš Koumal.
více »

redakce | vloženo: 13. 10. 2016, 12:00 | bez komentářů