O nás

 
 
 
     Vítejte na stránkách Moravské národní obce určených všem lidem, kterým historie, současnost a budoucnost Moravy není lhostejná. Naše aktivity jsou zaměřeny na podporu moravského národního povědomí a k návratu Moravy na místo, které jí v Evropě náleží.
 
 
 
Kdo jsme?
 
     Moravská národní obec je demokratický spolek příznivců historie, kultury a tradic Moravy. Naším posláním je poz­návání, studium, propagace historických hodnot, památek a tradic Moravy. Od roku 1985 přispíváme k posilování mo­ravského národního povědomí, k trvalému rozvoji svébytnosti moravské společnosti a k návratu Moravy na místo, které jí v Evropě náleží. Zásadně odmítáme jakékoliv extrémní a nacionalistické smýšlení. | About us
 
Co děláme?
 
     Naše aktivity jsou zaměřeny na podporu moravského národního povědomí a moravanství. K tomuto fenoménu zpra­cováváme odborné studie a pořádáme besedy s odborníky. Věnujeme se také tématům z moravské historie (dějiny Mo­ravy a moravského hnutí, moravské barvy a symboly) i perspektivám moravské budoucnosti (možnosti územního uspo­řádání ČR, obnova zemského zastupitelského sboru). Během roku pořádáme vlastivědné výlety a navštěvujeme památná místa (cyklus Putování Moravou). Na jaře a na podzim organizujeme slavnostní setkání a festivaly (Moravský den v Olo­mouci a Den za Moravu v Brně), podporovaný Jihomoravským krajem. Mezi naše aktivity patří také několik úspěšných iniciativ a projektů: Vyvěsíme (Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích, Moravská vlajka na každém zápase, Soutěž Vyvěsíme), Vyzdobíme, Vyznačíme, Cestujeme, Sváteční slovo, Moravský meč nebo Stříbrný oltář. V těchto akcích nás podporuje na 1000 měst a obcí (domácích i zahraničních samospráv), desítky muzeí, galerií, sportovních klubů a fan­klubů, umělců, profesorů, duchovních i aktivistů. Našimi partnery jsou také významné spolky a instituce (Akademické pěvecké sdružení Moravan, slovenský spolek Morava krásna zem, brněnské Nakladatelství Jota a Sdružení umělců Mo­ravy a Slezska). | Dokumenty ke stažení
 
Historie spolku
 

Klub přátel Moravy | 1985 — 1990
 
Historie vzniku Moravské národní obce (dále jen MNO) se váže k polovině roku 1985, kdy se několik mladých Brňanů, se vztahem k Moravě, rozhodlo založit klub, ve kterém by se nejen setkávali s přáteli, ale vyvíjeli i činnost na podporu navrácení Moravy na místo, které jí náleží. Svoje sdružení nazvali Klub přátel Moravy (dále jen KPM). Důležité události: 1985 — přijaty stanovy KPM. 1986 — vydány průkazky KPM a přijat program činnosti na další období. 1987 — založena pobočka pod názvem Společensko-vědní kroužek (SVK) při ObV SSM Brno I, která umožnila připravit vydávání klubového Informačního věstníku. 1988 (duben) — vydáno první číslo Informačního věstníku. V létě založena pobočka při Klubu ROH První brněnské strojírny pod názvem Klub přátel historie (KPH). Tato pobočka zajistila konání schůzek KPM v důstojných prostorách. 1988 (listopad) — vydáno druhé číslo Informačního věstníku. 1989 (červen) — vydáno třetí číslo Informačního věstníku. Navázána spolupráce s brněnskou redakcí samizdatového časopisu Střední Evropa. Pro jeho zimní číslo připraven článek o Moravě jako reakce na protimoravský článek tehdejšího předsedy Masarykovy společnosti p. Mezníka. Po listopadových událostech KPM vystoupila s programem obnovy práv Moravy, který prezentovala na besedách s občany. Byla navázána úzká spolupráce s Moravským občanským hnutím Miroslava Richtra a přijato mnoho nových členů.
 
Moravské hnutí proti byrokracii | 1990
 
Na základě iniciativy nových členů KPM bylo v lednu roku 1990 založeno Moravské hnutí proti byrokracii (dále jen MHPB), které se zapojilo do politické činnosti. Připraven časopis Slovo o Moravě. Navázána spolupráce s Hnutím za samosprávnou demokracii — Společností pro Moravu a Slezsko Boleslava Bárty (dále jen HSD-SMS). MHPB se stalo ustavujícím členem Charty pro Moravu a Slezsko. V jarních měsících se MHPB formou besed, plakátů a letáků zapojilo do předvolební kampaně, ve které podporovalo kandidátku HSD-SMS.
 
Moravská národní obec | 1990 — dodnes
 
Na podzim roku 1990 došlo mezi členy MHPB k názorové diskusi o budoucí podobě a cílech MHPB. Původní členové KPM a část nových členů založili Moravskou národní obec (MNO), byly přijaty nové stanovy a MNO byla 30. 10. 1990 zaregistrována u MV ČR. Zbytek nových členů odešel do různých politických stran. V prosinci se MNO účastnila 1. Moravského kulatého stolu a její zástupce byl zvolen do skupiny pro jednání s představiteli ČR a SR. V zimních a jarních měsících roku 1991 se MNO aktivně účastnila masových demonstrací za práva Moravy. MNO byla účastníkem dalších jednání Moravského kulatého stolu. Zástupce MNO aktivně pracoval ve skupině jednající s vrcholnými představiteli ČR (Pithart, Burešová) a zástupci Slovenských vládních stran (VPN, DS, KDH). Bylo zahájeno vydávání Sborníku MNO a zpracovány a vydány sešitové Dějiny slovanské Moravy v datech. MNO jako jedna ze dvou organizací (druhou byla HSD-SMS) vedla úspěšně kampaň za možnost zápisu moravské národnosti do občanských průkazů. V roce 1992 byla zřízena centrální nástěnná tabule MNO na Orlí ulici v Brně. MNO se aktivně zúčastnila volební kampaně, ve které opět podporovala kandidátku HSD-SMS. Pokračovalo vydávání Sborníku MNO.
 
Ukončení politické činnosti
 
Vzhledem k atmosféře po rozpadu ČSR roku 1993, situaci v celém moravském hnutí a rezignaci části členské základny, přijala Společná rada MNO usnesení o ukončení politické činnosti a o návratu k zásadám uplatňovaným pro práci v KPM. Bylo vydáno první číslo Moravského věstníku, který nahradil dosud vydávané Sborníky MNO. V letech 1994 až 1995 se MNO soustředila na klubovou činnost a omezila kontakty na ostatní moravské organizace a spolky. Roku 1996 byl přijat nový plán činnosti na další období. V letech 1997 až 2000 pokračovala klubová činnost a bylo omezeno přijímání nových členů.
 
Nový začátek
 
V roce 2001 byla ustavena nová Společná rada, která rozhodla o úpravě stanov a otevření se novým členům. Byl přijat program činnosti na roky 2001 až 2002. V roce 2002 proběhla příprava na obnovu vydávání Sborníků MNO s obsahem navazujícím na Věstníky z konce osmdesátých let. Zahájeno rozšiřování členské základny a založeno první místní sdružení. Byly navázány kontakty s občanským sdružením Morava a Slezsko. V roce 2003 byly schváleny upravené stanovy MNO a přijat program MNO na roky 2003 až 2005. V dubnu vydáno první číslo nové řady Sborníku MNO a provedena přeregistrace členské základny, včetně výměny členských průkazů. Roku 2004 byly navázány kontakty s Moravskoslezskou akademii a Moravskou demokratickou stranou. Ve volební kampani MNO podporovala krajskou kandidátku MDS, včetně zastoupení dvou členů Společné rady MNO na kandidátce. Byl uskutečněn první ročník Vlastivědného pochodu MNO pořádaný místním sdružením MNO Blansko. Vydáno druhé číslo Sborníku MNO.
 
Přerod v profesionálně řízenou organizaci
 
V roce 2005 byla na Ministerstvu vnitra provedena přeregistrace MNO (pod stejným číslem i názvem). Uskutečnil se druhý ročník Vlastivědného pochodu MNO pořádaný místním sdružením MNO Blansko. Vydáno třetí číslo Sborníku MNO. Schválena a vydána Deklarace Moravanů, která se stala jedním ze základních dokumentů MNO. Navázány kontakty s Moravským národním kongresem. Zahájeno vydávání elektronického časopisu Moravská obec. Roku 2006 byl přijat program MNO na roky 2006 až 2008. Uskutečnil se třetí ročník Vlastivědného pochodu MNO pořádaný místním sdružením MNO Blansko. Navázána spolupráce s politickou stranou Moravané. Pokračovalo vydávání elektronického časopisu Moravská obec. Vydáno čtvrté číslo Sborníku MNO. V říjnu uskutečněn první Výroční pochod Moravanů ulicemi města Brna. Příprava na založení vlastních internetových stránek.
 
Změna organizační struktury
 
Roku 2007 se uskutečnil čtvrtý ročník Vlastivědného pochodu MNO, pořádaný místním sdružením MNO Blansko. Byly založeny historický první internetové stránky MNO na adrese »www.moravska-narodni-obec.ic.cz«. Po mnohaletém hledání získala MNO stálé místo pro jednání Společné rady a členů MNO v salonku Horácké restaurace, na Lukách 7 v Brně-Židenicích. Bylo zahájeno pravidelné konání veřejných besed k aktuálním otázkám. MNO pokračovala ve vydávání elektronického časopisu Moravská obec. V říjnu byl uskutečněn druhý ročník Výročního pochodu Moravanů ulicemi města Brna s téměř dvojnásobným počtem účastníků. MNO v roce 2008 dokončila zpracování komplexního materiálu Slezská území v České republice a dokumentu Morava posledních desetiletí v datech. Soubory následně umístila na své webové stránky. V květnu se uskutečnil pátý ročník Vlastivědného pochodu pořádaný místním sdružením MNO Blansko. Dále se MNO zapojila do finanční sbírky na jezdeckou sochu moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského v Brně. Pokračovalo pravidelné konání veřejných besed k aktuálním otázkám. Byl rozšířen obsah webových stránek MNO. Byly zpracovány a vydány nové propagační materiály k moravské zemské vlajce. V říjnu byl uskutečněn třetí ročník Výročního pochodu Moravanů se stále rostoucím počtem účastníků i mediálním ohlasem. Televizní záběry byly vysílány v hlavním večerním zpravodajství na ČT1. Stálý nárůst členské základny vedl vedení MNO k rozhodnutí postupně změnit organizační strukturu MNO. Prvním krokem bylo zřízení Odborných sekcí. Roku 2009 MNO zpracovala a vydala propagační leták k budoucímu sčítání lidu v ČR. Pokračovalo pravidelné konání veřejných besed k aktuálním otázkám. V květnu se uskutečnil šestý ročník Vlastivědného pochodu MNO pořádaný místním sdružením MNO Blansko. Poprvé se uskutečnilo Sobotní setkání členů a příznivců MNO, určené především pro ty, kteří mají bydliště vzdálené od Brna. Díky aktivitě mladých spolupracovníků MNO byl založen profil MNO na internetovém kanále YouTube i nový Facebook profil. Elektronický časopisu Moravská obec obdržel zcela novou grafickou podobu na nesrovnatelně vyšší úrovni. V září byl uskutečněn čtvrtý ročník Výročního pochodu Moravanů, na jehož přípravě se podíleli i členově místní organizace MNK Brno-Medlánky. Jako odvážný, ale správný krok se ukázala změna orientace pochodu od politických hesel k propagaci moravské kultury a tradic. Negativní reakci malé, radikální části představitelů moravského hnutí, vyvážil velmi pozitivní ohlas u nejširší moravské veřejnosti. Bylo vydáno páté číslo Sborníku Moravské národní obce. MNO se stala spolupořadatelem Slavnosti sv. Rostislava, konané v říjnu 2009 v obcích Modrá a Velehrad. Byly zahájeny práce na zcela nových webových stránkách. Pokračovala postupná změna organizační struktury MNO. Byl přijat program MNO na roky 2009 až 2011.
 
Léta iniciativ
 
V roce 2010 se MNO stala vedoucím organizátorem občanské iniciativy Za vyvěšování moravské zemské vlajky. Do jeho prvního ročníku (5. července) se zapojilo přes 70 radnic, včetně jihomoravského hejtmanství. Nově se ve spolupráci s místním sdružením MNO Mladá sajtna uskutečnil se sedmý ročník Vlastivědného pochodu. MNO přijala nový slogan Za Moravu!, který se stal rozlišovacím znakem všech materiálů i akcí MNO. Se zcela novou grafikou i obsahem byly spuštěny nové webové stránky na adrese »www.zamoravu.eu«. Taktéž byla dokončena změna organizační struktury MNO. Řízení sdružení převzalo od Společné rady Výkonné vedení. Dále následovalo vydávání elektronického časopisu Moravská obec. Byla ustavena tři nová místní sdružení. MNO navázala kontakty na Slovensko. Pokračovala spolupráce s politickou stranou Moravané a Moravským národním kongresem, místním sdružením MNO Brno-Medlánky. Též navázána spolupráce se sdružením Mladí Moravané. Byl zřízen nový bankovní účet MNO. Byla zpracována a vydána nová redakce Deklarace Moravanů. Tradiční již pátý ročník Výročního pochodu Moravanů byl základem celodenního Dne Za Moravu! S počtem více jak dvou set přímých účastníků se Výroční pochod Moravanů stal nejvýznamnější promoravskou události roku. Byla zahájena příprava na výrobu a důstojné umístění kopie ceremoniálního meče moravských hejtmanů. Pokračovalo pravidelné konání veřejných besed k aktuálním otázkám, v říjnu obohacené o promítání filmu Moravské letopisy a diskusí s jeho autory.
 
Momentálně sepisujeme období 2010 až 2015