NAŠE INICIATIVY HL. PARTNER  

Aktuality

1225 RADNIC – Východ republiky? Ne! Morava a Slezsko!

Příchod slovanských věrozvěstů není svátkem jenom pro nás Moravany; cyrilometo­dějská tradice není vlastnictvím Moravanů, i když její těžiště leží na Moravě. Svatí věrozvěsti jsou hlavními patrony Moravy, ale také spolupatrony Evropy, tedy i Čech a Slezska. Kostely a kaple zasvěcené věrozvěstům najdeme v hojné míře i těchto zemích. Na začátku byla jenom zvědavost: okres Frýdek-Místek je rozdělen na mo­ravskou a slezskou část. Není snadné přijít tu na obec s moravskou myšlenkou; je to zvláštní místo i lidé jsou tu jiní než kdekoliv jinde. Je to oblast etnicky smíšená a někde polská národnostní menšina dokonce převažuje.
více »

redakce | vloženo: 29. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů

BŘECLAV – Reportáž z Moravského dne

V neděli 26. června 2016 se malá skupinka čtyř členů a jednoho příznivce spolku Moravská národní obec, vydala společně z našeho hanáckého regionu, prostřednict­vím přímého vlakového spojení, směrem na jihovýchod. Naším cílem bylo jihomo­ravské město Břeclav, kde se konala tradiční oslava naší rodné země — Moravský den. Svojí účastí jsme především obohatili slavnostní průvod městem, který svou přítomností ozdobili hned dva naši slavní panovníci, kteří na účastníky důstojně pohlíželi z koňského hřbetu: Jeho Výsost Karel IV., císař římský, král český a z Boží vůle kdysi také markrabě moravský a v jeho doprovodu Jeho Výsost Jošt Moravský, markrabě moravský a pozdější král římský.
více »

redakce | vloženo: 28. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Prohlídka Horáckého muzea

S laskavým svolením paní ředitelky Mgr. Alice Hradilové si mohou zájemci o historii a tradice prohlédnout 5. července 2016 zdarma expozice Horáckého muzea v No­vém Městě na Moravě. Horácké muzeum sídlí v budově staré renesanční radnice ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na lidovou kulturu v severní části Moravské­ho Horácka, sklářství, železářství a dějiny města. Největší část se zabývá lyžařskou tématikou. V letní sezóně se zpřístupňuje „Strašidelné podzemí“, věnované pověs­tem z Novoměstska a dvůr s „Mlejnkem z Víru“. Muzeum pořádá také zdejší far­mářské trhy.
více »

redakce | vloženo: 26. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů

Prohlídka muzeí v Lošticích, Mohelnici, Šumperku a Zábřehu

Se souhlasem paní ředitelky PhDr. Marie Gronychové se náš seznam muzeí zpřístup­něných 5. července 2016 zdarma rozšiřuje o sbírky muzeí v Lošticích, Mohelnici, Šumperku a Zábřehu. (Muzea spravuje Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěv­ková organizace.) Všechna města, v nichž jsou umístěna tato muzea, se tradičně zúčastňují iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Paní ředitelce i představite­lům měst srdečně děkujeme.
 
 
více »

redakce | vloženo: 25. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů

OSOBNOST MORAVY 2016 – Nová pravidla ankety

Vážení příznivci Osobnosti Moravy 2016, vzhledem k nastalé situaci, kdy jsme scho­pni do hlasovací ankety poslat pouze pět kandidátek, jsme se jako koordinační tým rozhodli rázným způsobem upravit termíny jednotlivých fází soutěže a umožnit tak těm z vás, kteří se ještě nestihli zapojit se svou nominací, posílat své návrhy. Jako nový termín ukončení sběru nominací jsme ustanovili 13. listopad 2016. Do té do­by je stále možné posílat své návrhy na adresu osobnost@zamoravu.eu. Nově není potřeba získávat souhlas s nominací ze strany nominovaného, to učiní komise — nicméně stále je otevřena možnost získat souhlas s předstihem, o čemž je třeba in­formovat komisi.
více »

redakce | vloženo: 22. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů

Morava a Čechy aneb pořádek dělá dobré přátele

Další krátká zpráva přináší aktuality z moravských radnic. Na našem letošním sez­namu obcí, které ve svátek svatých věrozvěstů vyvěsí moravskou vlajku, je zatím favoritem statutární město Přerov a hned v jeho sousedství města Hranice a Pot­štát. Představitelům těchto měst srdečně děkujeme za takto projevené symbolické vyjádření úcty k dědictví předků, moravské zemi, její historii, tradicím a kultuře. Jak jsme informovali již v roce 2015, počet obcí vyvěšujících moravskou vlajku už není pro nás prioritou. Lehce jsme proto zvolnili tempo a chceme se zaměřit spíše na zajímavosti a postřehy z jednání na obecních samosprávách.
více »

redakce | vloženo: 15. 6. 2016, 12:00 | komentáře (5)

HOLEŠOV – Prohlídka Šachovy synagogy

Synagoga byla postavena v roce 1560 na místě, kde předtím stávala synagoga dře­věná. Nese jméno učeného rabína Sabbataje ben Meir ha-Kohena, zvaného „Šach“, jehož hrob je spolu se synagogou velmi často navštěvován zahraničními návštěv­níky, z USA, Izraele, Německa a mnohých dalších zemí. Šachova synagoga patří me­zi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale také v celé České republi­ce. Jelikož je už jedinou synagogou tzv. polského typu, která se takto v originále zachovala až dodnes, bývá označována dokonce za světový unikát. Tato renesanční budova se v jádře dochovala do dnešní doby.
více »

redakce | vloženo: 14. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů

JEMNICE – Prohlídka zámku (Vojenského muzea gen. Karla Janouška)

Díky vedení města Jemnice (okres Třebíč, jihozápadní Morava) mají ctitelé historie možnost si dne 5. července 2016 prohlédnout za dobrovolné vstupné zdejší zá­mek a v něm umístěné Vojenské muzeum leteckého maršála RAF a armádního generála Karla Janouška. Prohlídku by si určitě neměli nechat ujít hlavně kluci všech generací. Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného ve 13. století. Prošel četnými stavebními úpravami. Konečné změny provedli poslední ma­jitelé Jemnice. V roce 1842 koupil panství Alfons markrabě Pallavicini a na popud jeho manželky Gabriely, rozené Fürstenbergové, došlo podle plánů vídeňských ar­chitektů k velkolepé přestavbě celého areálu v pseudo-rokokovém stylu.
více »

redakce | vloženo: 13. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů

1204 RADNIC – „…a přec mou zemí navždy bude Morava“

Vážení přátelé Moravy, jistě jste si všimli, že jsme koncem ledna zahájili sedmý ročník iniciativy Za vyvěšování moravské vlajky na budovách obecních samo­správ, jejímž posláním je připomínka Moravy, její tisícileté historie, kultury a tradic. Ak­tuální počet obcí je 1204. Lze tedy říci, že moravská vlajka si již v moravských ob­cích nalezla své místo a zabydlela se natrvalo. Naše úsilí sice neustává, ale již nyní můžeme s klidem a čistým svědomím konstatovat, že cíle bylo dosaženo nad očeká­vání. Ve srovnání s počátky iniciativy v roce 2010, kdy nás účast každé dědinky přiváděla do stavu velkého nadšení, zdá se, že je to dnes celkem rutinní záležitost.
více »

redakce | vloženo: 10. 6. 2016, 12:00 | komentáře (3)

VYVĚSÍME! 2016

Vážení přátelé Moravy, vyhlašujeme opět fotografickou soutěž „Vyvěsíme!“ pro všechny, kterým Morava není lhostejná. Motivům se meze nekladou, můžete foto­graficky experimentovat nejen s moravskou symbolikou a vlajkou, ale i s morav­skými barvami jako takovými. Přitom se může jednat o květiny, draperie, oděvy, ozdobu domu, auta, bicyklu, okna, balkonu, pracovního stolu, cestování či dovole­nou, označení webových stránek nebo vlastní výtvarnou tvorbu. Nejlepší záběry bu­dou oceněny věcnými dary s moravskou tématikou.
 
více »

redakce | vloženo: 9. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů