Moravský meč

František Karel I. hrabě Libštejnský z Kolowrat
 
František Karel I. hrabě Libštejnský z Kolowrat
 

František Karel I. hrabě Libštejnský z Kolowrat se narodil 13. května 1620 v Innsbrucku. V roce 1658 jej císař Leopold I. Habsburský povýšil do stavu dědičných říšských hrabat. V letech 1651 až 1667 byl komořím a předsedou apelačního soudu. Od roku 1659 se zdržoval na dvoře polského krále Jana Kazimíra II. Vasy ve Varšavě jako císařský vyslanec. Byl zplnomocněn k vyjednávání míru mezi Polskem a Švédskem, uzavřeného v roce 1660 v Olivě. Od roku 1667 zastával funkci moravského zemského hejtmana, který byl zároveň předsedou moravského královského tribunálu (zřízeného roku 1636 císařem Ferdinandem II. Habsburským). Byl také moravským purkrabím, a to mezi menšími úředníky zemských desk. Zemřel 5. května 1700 v Brně.
 
Na portrétu od neznámého autora (kopie Josef Vašák) je vyobrazen s řetězem zlatého rouna na prsou. V pravé ruce drží císařské psaní moravskému tribunálu. Poblíž levé ruky stojí opřený jeho meč.

Ceremoniální meč hraběte z Kolowrat
aneb „korunovační klenot Moravy“
 
Podle názoru Karla Schwarzenberga dar moravských stavů. Meč se nosil před vrchnostmi.
Lícní strana: Na jílci je vyobrazen říšský orel a nápis „Pro Deo Rege et Patria“. Na pochvě je znázorněna postava Spravedlnosti a nápisy „Recte iudicate filii hominum“ a „seCVnDVM IVra LegIS“.
Rubová strana: Na jílci je vyobrazena moravská orlice a nápis „Franc. Car. Liebsteinski comes a Kolowrat“. Na pochvě je znázorněn erb Kolovratů a nápisy „Moraviae Capitaneus“ a „VoLente aVgVstIssIMo LeopoLDo“.
 
Literatura
 
Karel SCHWARZENBERG: Obrazy českého státu od r. 1526 do r. 1918, Praha 1939, str. 170-173
 
Moravský excalibur, In: KOKTEJL 9/2011, roč. XX, str. 16-21

 
Moravský excalibur

 
 
 
     Dne 28. srpna 2010 informoval předseda MNO, Ing. Jaroslav Krábek, o možnostech nového unikátního projektu, pracovně nazvaného „Moravský meč“. Jednalo by se o výrobu kopie ceremoniálního meče Moravského markrabství, který v 17. století patřil moravskému zemskému hejtmanovi Františku Karlovi I., hraběti Libštejnskému z Kolowrat. Tento mimořádně vzácný historický artefakt byl objeven teprve nedávno. Podle historiků je pro Moravany tak cenný jako pro Čechy české korunovační klenoty. Poprvé byl s velkým ohlasem vystaven roku 2009 na zámku ve Valticích, kde se na něj přišlo podívat přes 9000 lidí. Cílem projektu Moravské národní obce by byla tedy výroba kopie „Moravského meče“ a jeho následné travalé vystavení na hradě Veveří. Zde by se měl stát jádrem připravované expozice, jež by připomínala dobu, kdy byl hrad v majetku vládců Moravy a sloužil k uchovávání nejcennějších zemských klenotů a insignií. Snahou je meč dokončit a předat počátkem dubna roku 2011 na zahájení turistické sezony kastelánovi Veveří Mgr. Petru Fedorovi. K této akci je zvažováno uspořádat i „Slavnosti moravského meče“.
V druhé půli září roku 2010 probíhala na Národním památkovém ústavu jednání, kde zástupci MNO překvapivě zjistili, že také Jihomoravský kraj má zájem vyhotovit kopii moravského meče. Ve světle nově zjištěných skutečností proto Moravská národní obec iniciovala setkání s panem Václavem Božkem, náměstkem jihomoravského hejtmana. Ten záměr kraje nechat vyrobit kopii meče potvrdil. Uvedl, že jako první krok hejtmanství bude v nejbližších dnech jednání se zástupci rodiny Kolowratů. MNO naopak informovala o své spolupráci s renomovaným mečířem panem Pavlem Skryjou a dojednaném vystavení moravského meče na hradě Veveří. Zde pro něj kastelán Petr Fedor nalezl ideální výstavní prostory v moravské zemské pokladnici. Jedná se o místnosti v břitové věži hradu, kam ukládala moravská markrabata největší cennosti a dokumenty Moravy. Předseda MNO a náměstek hejtmana se shodli, že nemá smysl, aby byly vyrobeny dvě kopie meče. Jelikož jsou cíle MNO i kraje shodné, bude mnohem prospěšnější, aby se na projektu spolupracovalo společně. Nyní je tedy nutné vyčkat na výsledek jednání představitelů kraje se zástupci rodiny Kolowratů.
Začátkem října roku 2010 informoval náměstek jihomoravského hejtmana Václav Božek zástupce MNO o výsledku jednání vedení kraje s představiteli rodiny Kolowratů ohledně zápůjčky meče. Jednání byla složitá, ale úspěšná. Zástupci kraje se dohodli s rodinou Kolowratů na spolupráci, jejímž výsledkem je například pomoc hejtmanství při restaurování historického obrazu z majetku Kolowratů. Zdržením pro přípravu výroby repliky je však skutečnost, že na jednání byla dána přednost zapůjčení meče na prezentaci Jihomoravského kraje, která probíhala ve dnech od 20. září 2010 do 15. listopadu 2010 ve foyer nové budovy Národního muzea v Praze, jako doprovodná akce výstavy Poklady Moravy. Zde byl nakonec originál meče vystaven až do 15. ledna 2011, neboť muzeum požádalo o prodloužení termínu.
Nyní probíhají jednání Jihomoravského kraje s rodinou Kolowratů, aby mohl být originál meče zapůjčen do laboratoří Technického muzea v Brně. Zde by se totiž měly vyrábět lité kopie bohatě zdobených částí, které následně zpracuje umělecký rytec. Poněvadž se jedná o řemeslný skvost, práce budou velmi náročné. Snad bude možné kopii meče prezentovat moravské veřejnosti již příští sezonu. V této souvislosti jen připomínáme, že je nutné především získat souhlas zástupců rodiny k zapůjčení meče. Moravská národní obec, která na projektu spolupracuje s krajem, výrobu meče nadále pokládá za jednu ze svých priorit.
 
MNO pro média
 
Moravská obec – číslo 15, str. 26
Moravská obec – číslo 17, str. 18
https://zamoravu.eu/2010/08/minireportaz-ze-setkani-aktivistu-28-8-2010/
https://zamoravu.eu/2010/08/novy-projekt-mno-kopie-moravskeho-mece-pro-hrad-veveri/
https://zamoravu.eu/2010/09/moravsky-mec-mno-bude-spolupracovat-s-jihomoravskym-krajem/
https://zamoravu.eu/2010/10/co-noveho-v-projektu-moravsky-mec/
https://zamoravu.eu/2010/11/moravsky-mec-je-stale-vystaven-v-expozici-poklady-moravy/
https://zamoravu.eu/2011/09/koktejl-9-2011-moravsky-excalibur