Historie vlajkové iniciativy


Historie iniciativy
 
     Úvodem lze uvést, že na Moravě existuje řada obcí, které na svých úřadech vyvěšují moravskou žluto-červenou vlajku již od 90. let 20. století. Na tuto příjemnou skutečnost se obvykle přijde až při oslovování radnic. Tyto obce však nejsou doplňovány do předešlých ročníků.
     Od roku 2007 se začínají šířit různé občanské výzvy k vyvěšení moravské vlajky na radnicích, ovšem bez úspěchu. Zřejmě první byla výzva pana Milana Kocourka z 1. března 2007, reagující na vyvěšení tibetské vlajky brněnským magi­strátem. [1]
     Na popud moravských aktivistů vyvěsili 5. července 2008, v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (státní svátek), moravskou vlajku v Kyjově, Tvarožné a Dlouhé Loučce u Uničova (osobní výzvu zde přednesl Stanislav Blažek a ihned byla schválena). [2] Oživení moravských symbolů si vyžádalo zpracování informačního letáku o moravské vlajce. První leták tohoto druhu byl vytvořen Moravskou národní obcí v srpnu roku 2008.
     Dne 17. dubna 2009 zveřejnila Moravská národní obec vlastní vlajkovou výzvu: „Vážení občané, v současné době se čím dál tím více opět začínají na území Moravy používat moravské zemské vlajky. Připojte se i VY, ja­ko nemálo jiných občanů a institucí. Používejte i VY moravskou zemskou vlajku při různých společenských nebo sportov­ních akcích, státních svátcích (například sv. Cyril a Metoděj), či u jiných vhodných příležitostech. Užívání vlajky NENÍ politický čin, ale projev zdravého moravského patriotismu.“ [3]
 
Občanská iniciativa Martina Zemana
 
     Na podzim roku 2009 přišel nápad, jak lépe dostat Moravu do podvědomí nezaujatých lidí. Nápad, jak přimět lidi k zamyšlení. Nápad, který dnes dosahuje pod záštitou Moravské národní obce výborných výsledků. Před budovou dvou fakult VUT v Brně na třech stožárech vlají tři vlajky — vlajka ČR, vlajka EU a vlajka Fakulty podnikatelské. Poslední jmenovaná mezi další dvě nepasovala, tak co kdybychom ji nahradili vlajkou Moravy? Na řadu přišel internet a množství e-mailů. Žádný oslovený bohužel nedovedl s nápadem nic dělat, tak nakonec přišla na místo adresáta samotná paní dě­kanka Fakulty podnikatelské. [4]
     Jak už to tak bývá, první neúspěch jen podpořil snahu uspět jinde. Další e-mail tedy směřoval rovnou našemu primá­torovi Romanu Onderkovi. [5]
     Se stanoviskem pana Onderky by snad ani konzervativní Moravan nesouhlasil, proto jsem ještě ten den požádal o kompetentní stanovisko Českou vexilologickou společnost. [6]
     Dopis od pana Fojtíka ihned putoval do e-mailové schránky pana primátora. [7]
     Touto korespondencí byla celý nápad zahájen. Hned další měsíc jsem byl osloven Moravskou národní obcí, abych při­jel na jejich setkání. Neváhal jsem ani minutu a mezi milé Moravany jsem zavítal. Přecijen, chceme-li, aby podobná snaha měla šanci na úspěch, je lepší dotyčné oslovovat zvučnějším jménem, než jen jako skromný student. Během několika minut byla dohodnuta spolupráce, vyplněna přihláška do MNO a „zábava“ mohla začít. Šest měsíců od začátku spolupráce, v den svátku Cyrila a Metoděje 5. července roku 2010, se k akci připojilo a vlajku vyvěsilo 73 moravských radnic. Vlajka dokonce zavlála i na budově jihomoravského hejtmanství.
 
Iniciativa Moravské národní obce
 
     Moravská národní obec organizačně zabezpečuje občanskou iniciativu „Za vyvěšování moravské vlajky“, která vznik­la v roce 2009. MNO oslovuje úřady samospráv (nejen) na Moravě. Jejím představitelům je předkládána výzva, spolu se základními informacemi o moravské vlajce a reakce zastupitelů. V letech 2010 až 2012 iniciativu koordinoval Vladimír Novotný a o technické zabezpečení a interaktivní mapy se staral Vojtěch Říha (oba členové Společné rady MNO). Vlajko­vá iniciativa postup­ně nabírala na síle a dostávala se do většího zájmu médií (reportáže, rozhovory). V roce 2013 inicia­tivu úspěšně převzala Lenka Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce. Tehdy proběhla také první tisková konference. [8]
     Mezitím se několik let usilovně bádalo v historii moravských symbolů. O výzkum se zasloužil Jan Studeník z MNO, který byl velkou oporou vlajkovým aktivistům. [9] Svědectví archivních pramenů vyneslo na světlo řadu důležitých zjiš­tění, například, že moravská žluto-červená vlajka je starší než rok 1848 (respektive jednání zemského sněmu), což se netušilo. V roce 2013 vznikly speciální stránky, které se věnují historii a současnosti moravských symbolů. [10] Nová­torský článek o vlajkách Moravy, Čech a Slezska publikoval i Rostislav Svoboda, který vyvrátil tradované názory české nacionální historiografie. [11]
     Od prvního ročníku vlajkové iniciativy se všichni její účastníci bohužel také setkávali s různými snahami tuto akci narušit a pokud možno za­mezit jejímu rozšíření. Tomuto tématu a „trefnému odhalení“ se podrobně věnuje článek Jaroslava Krábka, předsedy Moravské národní obce. [12] Našemu sdružení se záhy dostalo podpory od univerzitních pe­dagogů a předních odborníků na vexilologii.
     Radost a vytrvalost vlajkových aktivistů Moravské národní obce sílí s každým novým úspěchem. Jestliže v roce 2010 vlajku vyvěsilo 75 radnic, v roce 2016 jich bylo již 1232, včetně českých a zahraničních.
 

Jan Studeník / Martin Zeman

 
 
 
Poznámky
 

1

Milan KOCOUREK: Brněnští radní statečně vyvěsí, In: Moravský výběr (elektronický magazín), 1. března 2007.

 

Jiří Jakub MAŠEK: Tibetská vlajka jako loni? (převzatý článek z Moravského výběru), In: Hlas Moravy 4/2008, (PDF), občasník strany Moravané, 22. března 2008, str. 7-8.

   
2

Vladimír NOVOTNÝ: Moravské vlajky na radnicích, In: Hlas Moravy 8/2008, (PDF), občasník strany Moravané, 22. července 2008, str. 8-9.

 

Vladimír NOVOTNÝ: Moravské vlajky na radnicích (převzatý článek z Hlasu Moravy), In: Moravská obec 13-14/2009, zpravodaj­ský list Moravské národní obce, 17. dubna 2009, str. 52.

   
3

MNO: Moravská zemská vlajka — VÝZVA!, In: Moravská obec 13-14/2009, zpravodajský list Moravské národní obce, 17. dubna 2009, str. 54.

   
4

Dobrý den.
Psal jsem následující zprávu vícerým osobám, jenž by mohly mít s uvedeným tématem něco společného. Dostalo se mi pouhého odkazu na někoho z vedení FP, proto píši Vám, na post nejvyšší.
Před Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakultou podnikatelskou v budově na Kolejní 4 jsou 3 stožáry na vlajky. Jednou z nich je vlajka ČR, druhou je vlajka Evropské unie a třetí je prapor s logem Fakulty podnikatelské (FP). Chtěl bych Vás proto požádat, zda-li by nemohla místo praporu FP zaujmout spíše Moravská vlajka? Jedná se o žluto-červenou bikoloru, která je buď samotná, nebo s erbem Moravské orlice uprostřed. Myslím si, že tato vlajka by si místo na stožáru zasloužila, jelikož jsme přeci fakulta Moravská, měli bychom tudíž být na svoji národnost hrdí. Rozhodně by se tím vyrovnala nynější „nevyváženost“ vlajek (vlajka FP před společnou budovou fakult FP a FEKT).
Děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Martin Zeman, student FEKT VUT v Brně

   
 

Vážený pane kolego,
já jsem ráda, že Vás zajímá dění kolem a chci vysvětlit původ vyvěšení vlajek. V době českého předsednictví jsme vyvěsili vlajku EU a ČR. Potom u příležitosti nějaké soutěže na FP jsme vyvěsili vlajku FP.
Zcele souhlasím s tím, že sdílíme společně budovu, a proto jsem v odpovědích na toto téma navrhla umístnit vlajku FEKTu na misto vlajky EU.
Ostatní varianty se mi jeví nepřijatelné.
Chceme s FEKTem společně sdílet dům i některé společné aktivity a budeme velmi rádi, když naše vlajky budou na stožárech. Identita s vlastní fakultou posiluje také pocit hrdosti, tomu bychom měli především přispět.
S díky kvituji, že nejste lhostejný k věcem kolem Vás.
S pozdravem
Anna Putnová

   
 

Dobrý den, paní Putnová.
Děkuji Vám za Váš dopis. Vaše stanovisko plně chápu a respektuji. Samozřejmě, že i já chci posílit pocit hrdosti všech na fakul­tách FP a FEKT. Silnější mi ale přijde potřeba posílení hrdosti Moravanů. Mnoho Moravských radnic se staví k vyvěšování Morav­ské vlajky lhostejně, proto projevuji snahu o její vyvěšení alespoň před našimi fakultami, kam by (alespoň podle mého názoru) velmi dobře zapadla. Vím, že většina Moravanů ani netuší, že i Morava má svoji vlastní vlajku. Proto Vás ještě jednou žádám, aby byla Moravská vlajka vyvěšena. Nemáte-li Moravskou vlajku, jsem ochoten zorganizovat sbírku a vlajku Vám zakoupit.
Děkuji.
S pozdravem,
Martin Zeman

   
 

Vážený pane kolego,
Moravská vlajka není otázkou investic, ale přístupu. Domnívám se, že vlajky FEKTu a FP, spolu s vlajkou českou dostatečně zastupují a prezentují pocit identity a potřeby někam patřit.
S pozdravem
Anna Putnová

   
5

Dobrý den.
Dovoluji si Vás oslovit s žádostí, jejímž cílem je upevnit národní hrdost obyvatel Moravy, tedy Moravanů. Chtěl bych Vás popro­sit, zda by mohla být na Brněnské radnici vyvěšena Moravská vlajka. Jedná se o žlutočervenou bikolóru, a to buď samotnou, nebo s Moravskou orlicí uprostřed. Mnoho Moravanů ani netuší, že Moravská vlajka existuje nebo že se mohou hlásit k Moravské národnosti, a proto by bylo dobré jim to tímto krokem připomenout.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Martin Zeman

   
 

Vážený pane,
obdržel jsem Váš mail ze dne 16. listopadu 2009 evidovaný pod č.j. 254332, v němž se na mě obracíte ve věci vyvěšení moravské vlajky. Vaší žádosti si vážím, neboť patřím mezi brněnské nebo chcete-li moravské, patrioty a pokud nastane vhodná příležitost, na tuto skutečnost rád upozorním. V této věci ctím zákony České republiky a státní uspořádání a jeho členění na kraje. Z tohoto důvodu není možné moravskou vlajku vyvěšovat.
Závěrem mi dovolte konstatovat, že hrdost na moravský původ lze vyjadřovat i jinak, než jen vyvěšením vlajky.
S pozdravem
Roman Onderka, v.r.

   
6

Dobrý den, pane Martykán.
Obracím se na Vás, jakožto předsedu České vexilologické společnosti, s následujícím dotazem.
Ve snaze vzbudit národní hrdost Moravanů jsem kontaktoval primátora města Brna s žádostí o vyvěšení Moravské vlajky na br­něnské radnici. Byl jsem ale odmítnut se slovy, že pan primátor, ač je patriotem a hrdým Moravanem, ctí zákony ČR a její rozdělení na kraje, tudíž Moravskou vlajku ani vyvěsit nemůže. Osobně si nemyslím, že by vyvěšování národní vlajky bylo proti­zákonné. Ostatně v různých moravských vesnicích Moravská vlajka visí a nevím o žádném případu, kdy by jim to bylo zakázáno.
Mohl byste mi prosím poradit, jak to tedy v ČR je? Máme právo vyvěšovat Moravskou vlajku? A má toto právo i radnice?
Děkuji za Váš čas.
S pozdravem,
Martin Zeman

   
 

Vážený pane Zemane,
byl mi přeposlán Váš e-mail týkající se moravské vlajky, Dovoluji si k celému problému poznamenat následující:
Základ celého problému a přístupu úředních státních, regionálních a komunálních činitelů je zřejmě dán skutečností, že v České republice je zákony výslovně definováno právo užívat vlajku čtyřem základním právním subjektům:
1) státu, tj. České republice;
2) jednotlivých krajům, počítaje v to i Hlavní město Prahu;
3) obcím (bez ohledu rozlišení, zda jde o města, městyse či obce);
4) městským částem či městským obvodům statutárních měst (zatím se v praxi tyto vlajky objevily jen v Praze, Brně a Ostravě.
Ve všech případech se jedná o samostatné (stát) či samosprávné (ostatní) územně správní jednotky. Morava ale takovým územím v současné době není, takže i její vlajka může mít jen charakter historického zemského symbolu (podobně jako existuje i historická česká vlajka, tj. vlajka Čech, nikoliv Česka, která se ale v praxi vůbec nepoužívá). To pochopitelně nevylučuje její neoficiální používání. Právní ochrana moravské vlajky je však prakticky nulová. Bylo by možné do jisté míry přirovnat používání moravské vlajky k situaci ve Francii, kde se poměrně často používají vlajky historických (dnes už neexistujících) provincií. Tím se ale taková vlajka dostává na úroveň určité dekorace. V některých částech Francie se neoficiálně vyvěšují vlajky národnost­ních menšin. Za takové můžeme především považovat například baskickou vlajku vyvěšovanou často na území francouzského Baskicka (žádný takový územní celek pochopitelně neexistuje) v jihozápadní Francii, nebo vyvěšování katalánské vlajky na území jižní Francie. Tyto vlajky ve Francii nejsou vůbec kodifikovány, zatímco na území španělského Baskicka a Katalánská se jedná o oficiální symboly stejnojmenných autonomních oblastí. Podobně existují národní vlajky Bretaně a Korsiky. Abych byl upřímný, mně osobně se pro moravskou vlajku příliš nezamlouvá pojem „národní vlajka“ (ačkoliv moje kořeny jsou moravské, konkrétně z Valašska), V každém případě by se z hlediska hierarchie moravská historické vlajka musela vždy řadit až na poslední místo, protože patří mezi tzv. „ostatní vlajky“, jimž jsou všechny oficiální vlajky nadřazeny. Hierarchie vlajek, tj. čestné místo a pořadí vyvěšování, vychází z mezinárodních zvyklostí a pochopitelně se kombinuje s naším zákonem o užívání státních symbolů. Tj. vlajky si jsou nadřazeny tak, jak jsem uvedl výše. Pokud jde o vlajku evropskou, má se za to, že by měla (ale nemusí) doprovázet vlajku státní, čili se dostává v hierarchii na druhé místo. Její statut je ale velmi specifický, proto by bylo pochopi­telně nesmyslné, kdyby hejtman Jihomoravského kraje na svém sídle nevyvěsil státní vlajku, ale přesto chtěl by doprovodit krajskou vlajku vlajkou evropskou. Pak by se na čestné místo měla posunout vlajka krajská a na druhé by se přehodila vlajka evropská, protože by se mi nelíbilo, aby vlajka evropská byla nadřazena vlajce jihomoravské.
Kromě problematiky oficiálnosti statutu moravské vlajky, je nutné mít na zřeteli i druhou skutečnost, kterou je duplicita moravské vlajky s jinými vlajkami. Především se jedná o stejně vypadající vlajku Hlavního města Prahy, užívanou od roku 1891, která se v určitých případech dostává na úroveň vlajek krajských. Podobně, musím říci: bohužel, je dnes stejná i vlajka statutárního města České Budějovice. Obě uvedené městské vlajky byly zavedeny (budějovická až v roce 1965) před přijetím prvního zákona o obcích v roce 1990, který vlastně poprvé výslovně povolil existenci obecních vlajek, včetně těch, které byly zavedeny dříve a považovaly se tedy za historické. S tím ale asi nic nenaděláme, i když duplicita může přinést řadu problémů. Bude-li mávat Moravan v Praze moravskou vlajkou, většinou ji každý bude považovat za symbol Prahy, či v Českých Budějovicích za vlajku budějovickou. Kdyby zase přijel pražský primátor do Brna a měl přitom auto ozdobené vlajkou Prahy, ptali by se mnozí obyvatelé Brna, proč má na autě moravskou vlajku… Podobná situace bývala do roku 1994 ostatně i přímo na Moravě, kde oficiálně žluto-červenou vlajku používalo město Znojmo. Pak ji právě z důvodu možnosti záměny za jiné stejné vlajky (možná i včetně moravské) vhodným způsobem nechalo změnit. V době, kdy moravská vlajka vznikala, mělo užívání takových symbolů poněkud jiný charakter. Ani se nemluvilo většinou o vlajkách či praporech, ale jen o zemských barvách. (Nemýlím-li se, tak i v dokumentu nazývaném moravská ústava z roku 1848 se hovoří o moravských barvách, nikoliv o vlajce či praporu.) I historická moravská červeno-žlutá vlajka vznikala v poněkud jiné době. Není ovšem bez zajímavosti, že se za moravskou vlajku považovala i vodorovná trikolóra bílo-červeno-modrá. Mně osobně by nejvíc jako moravská vlajka vyhovoval jiný historický symbol — modrá vlajka s moravskou orlicí, jak už byla vyobrazena ve formě praporce na středověkém portrétu markraběte Jošta. Nechci se pouštět do polemiky, která moravská orlice je správná, zda stříbrno-červeně či zlato-červeně šachovaná. S tím ale také nic nenaděláme. (Osobně zastávám názor, že dnes je oficiální moravská orlice stříbrno-červená, protože v takové podobě je oficiálně součástí velkého státního znaku České republiky a bylo tak tomu i za první republiky. Barvy moravské vlajky žlutá a červená jsou ale odvozeny od zlato-červené orlice, jak bylo definováno v roce 1848. Pokud vím, tak obnovené zřízení zemské a „moravská ústava“ z roku 1848 přestala platit hned v roce následujícím. Při vzniku československých znaků v roce 1920 byla moravská orlice definována jako bílo-červená. Nicméně moravskou vlajku pochopitelně respektuji.)
Existenci jiných vlajek připouštěl i zvláštní zákon z roku 1936 (hovořil ale velmi obecně o vlajkách korporací), čímž byla nepřímo připuštěna i existence „tradiční moravské vlajky“. V té době už ale neexistovala země Moravská ale země Moravskoslezská, která pochopitelně neměla žádnou vexilologickou (vlajkovou) tradici. Nicméně tento zákon přestal platit v roce 1960.
Na závěr tedy ještě jednou opakuji, vyvěšení historické moravské zemské vlajky, i když nemá oficiální statut, je podle mne možné, neodporuje žádnému předpisu ani mezinárodním vexilologickým zvyklostem. Opět ale zdůrazňuji její neoficiální charak­ter…
Nevím jestli Vás moje odpověď uspokojila, sdělil jsem svůj osobní odborný názor na problematiku. Určitě o této záležitosti budu hovořit s dalšími vexilologickými odborníky. Se srdečným pozdravem
Mgr. Pavel Fojtík
expert podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a místopředseda České vexilologické společnosti.

   
7

Vážený pane Romane Onderko.
Děkuji Vám velmi za odpověď na můj dotaz ohledně vyvěšení Moravské vlajky na budovu brněnské radnice (č.j. 254332).
S Vaším stanoviskem ovšem nesouhlasím a nevím o žádném zákoně, který by vyvěšení Moravské vlajky vylučoval.
Dovolil jsem si ohledně této věci kontaktovat i přední české vexilology a heraldiky. Od experta podvýboru pro heraldiku a vexilo­logii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a místopředsedy České vexilologické společnosti Mgr. Pavla Fojtíka jsem obdržel vyjádření, které Vám předkládám v příloze k tomuto dopisu. Myslím si, že pokud člověk, jako je pan Mgr. Fojtík, zaujme k uvedené otázce takovýto postoj, není důvod jeho tvrzení zpochybňovat. Samozřejmě Vás budu i dále informovat o průběhu jeho jednání.
Ještě jednou Vás tedy žádám, abyste se vší moravskou hrdostí, o které mluvíte, vyvěsil „tu našu Moravskó vlajku“ na budovu brněnské radnice (případně společně se státní vlajkou ČR). Uděláte tím radost nejen mně, ale i sobě a mnoha dalším lidem, jejichž podporu v této záležitosti mám. Především ale tento akt považuji za jeden z možných kroků, jak vzbudit v Brňanech národní hrdost.
Děkuji a loučím se s pozdravem,
Martin Zeman

   
 

Vážený pane,
k Vaší „žádosti ohledně vyvěšení Moravské vlajky na budovu brněnské radnice“ Vám sdělujeme následující stanovisko:
Vzhledem k právní neexistenci Země moravské není moravská vlajka oficiálním státním či samosprávným symbolem, její vzhled a užití nejsou nyní kodifikovány žádným speciálním zákonem.
Moravská vlajka, schválena též Moravským zemským sněmem v roce 1848, byla obdélníkového tvaru s poměry délky a šířky 3:2 s dvěma stejně širokými vodorovnými pruhy. Horní pruh byl žlutý a dolní červený. Barvy vlajky byly odvozeny ze zlatočervené varianty šachování moravské orlice. Používala se do konce 1. světové války, Československá republika používání zemských vla­jek zrušila.
Uvedená verze moravské vlajky je však barvami, uspořádáním i poměrem stran totožná s nynější oficiálně schválenou vlajkou hlavního města Prahy. Z důvodu možné záměny obou vlajek nebude tato vlajka na budovách statutárního města Brna vyvěšena.
S pozdravem
JUDr. Eliška Balaščáková, v.r.
vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB

   
 

Poznámka: Magistrát města Brna v čele s Romanem Onderkou vyvěsil moravskou žluto-červenou vlajku v roce 2011. Pro odlišení od vlajky hlavního města Prahy byla zvolena občanská verze moravské vlajky s moravským znakem uprostřed (žluto-červeně šachovaná orlice v modrém poli), jež zdobí každoročně 5. července balkón Nové radnice.

   
8

ČTK: Historii Moravy si vyvěšením její vlajky připomene 750 radnic, In: ceskenoviny.cz, 4. července 2013.

   
9

MNO: OLOMOUC – Minireportáž z konference vlajkové iniciativy (2. listopadu 2013), In: zamoravu.eu, 19. listopadu 2013.

 

Lenka HOLAŇOVÁ: Zvláštní poděkování místopředsedkyně Moravské národní obce, In: zamoravu.eu, 3. července 2015.

   
10

MNO: Moravská vlajka, barvy a symboly, In: vlajka.moravy.eu.

 

Jan STUDENÍK: Moravské barvy a symboly, In: zamoravu.eu.

 

Jan STUDENÍK: Základní informace o moravské vlajce, In: zamoravu.eu.

 

Jan STUDENÍK: Dějiny zlaté a červené v datech, In: zamoravu.eu.

 

Jan STUDENÍK: Názory heraldiků a vexilologů, In: zamoravu.eu.

 

MNO: Píseň „Tisíc radnic zdobí moravská vlajka“ se stala hitem letošního léta, In: zamoravu.eu.

 

MNO: 7. PROSINEC – Moravané si připomínají erbovní privilegium, In: zamoravu.eu.

   
11

Rostislav SVOBODA: Zemské vlajky Moravy, Čech a Slezska, In: zamoravu.eu.

 

Rostislav SVOBODA: Odpověď na studie PhDr. Ivana Štarhy ohledně moravské vlajky, In: zamoravu.eu.

 

Rostislav SVOBODA: Odpověď na studie PhDr. Vladimíra Růžka ohledně moravské vlajky, In: zamoravu.eu.

   
12

Jaroslav KRÁBEK: Komu vadí moravská vlajka?, In: zamoravu.eu.

 

Jaroslav KRÁBEK: Komu vadí moravská vlajka, In: Moravská obec 24/2014, zpravodajský list Moravské národní obce, 20. března 2014, str. 2-3.