Stanovy

Moravské národní obce, z. s.

 
Hlava I.

 
Základní články

 
Článek 1.

 

     Moravská národní obec je samosprávný a dobrovolný svazek členů spolku — příznivců historie, kultury a tradic Mo­ravy. Jeho posláním je poznáváním, studiem a propagací historických hodnot, památek a tradic Moravy přispět k posí­lení moravského národního povědomí a k trvalému rozvoji svébytnosti moravské společnosti.

 

Článek 2.

 

     Název spolku je Moravská národní obec, z. s. Sídlem spolku je město Brno, Brno-Soběšice č. p. 498, Jetelová 13, PSČ 644 00. Používá se i zkratka názvu spolku — MNO.

 

Článek 3.

 

     Moravská národní obec je pokračovatelem tradice Klubu přátel Moravy, založeného v roce 1985.

 

Článek 4.

 
a/

 

     Moravská národní obec užívá jako spolkový znak modrý francouzský štít, na němž je symetricky rozkřídlená stříbrno-červeně šachovaná, heraldicky vpravo hledící orlice, se zlatou královskou třícípou korunkou, zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Oko orlice je stříbrné. Orlice nese na prsou zlatý francouzský štítek s černými písmeny M N O a na pařátech má zlaté přetržené okovy. Obrys štítu a figury je zvýrazněn černou konturou.

 

 

b/

 

     Moravská národní obec užívá jako spolkový prapor modrý obdélný list (2:3), na němž je uprostřed umístěná bílo-červeně šachovaná, heraldicky vpravo hledící orlice, se žlutou královskou třícípou korunkou, žlutou zbrojí a s červeným jazykem. Oko orlice je bílé. Obrys figury je zvýrazněn černou konturou. Výška orlice se rovná 75 % šířky praporu.

 

 

c/

 

     Moravská národní obec užívá i další spolkové symboly (např. slogan, logo atd.), o jejichž vzhledu a užívání rozhoduje Společná rada.

 

Článek 5.

 

     Moravská národní obec považuje zrušení samosprávy Moravy za akt nespravedlivý, totalitní a v rozporu s principy demokracie. Podporuje proto úsilí všech politických stran a hnutí, které usilují o obnovení všech historických a přiroze­ných práv Moravy, včetně obnovení samosprávy v nejširší formě.

 

Hlava II.

 
Poslání a cíle MNO

 
Článek 6.

 
a/

 

     Působením na vlastenecké smýšlení a propagací historických hodnot, památek a tradic Moravy, usilovat o upevnění moravské národní identity a rozšiřovat pocit sounáležitosti se svou zemí a národem.

 

b/

 

     Rozšiřovat poznání slavných dějin a tradic Moravy jako významné a svébytné části dějin Evropy.

 

c/

 

     Vést obyvatele Moravy k historickému povědomí o místě svého bydliště jako součásti geografického, historického, etnického a správního celku Moravy.

 

d/

 

     Podporovat poznání a rozvoj kultury Moravy se všemi jejími osobitými rysy, vycházejícími z lidových tradic, včetně snahy o její opětovný návrat na místo, které ji patří.

 

Hlava III.

 
Organizační struktura MNO

 
Článek 7.

 
Orgány Moravské národní obce

 
a/

 

     Nejvyšším orgánem Moravské národní obce je Členská schůze, svolávaná zpravidla předsedou Společné rady a to nejméně jedenkrát do roka, případně nejpozději tři měsíce před ukončením funkčního období Společné rady, nebo z podnětu alespoň třetiny registrovaných členů spolku. Působnost Členské schůze obvykle plní shromáždění delegátů. Zasedání Členské schůze se svolává vhodným způsobem ve lhůtě nejméně třicet dnů před jeho konáním. V období mezi jednáními Členské schůze stojí v čele Moravské národní obce Společná rada.

 

b/

 

     Společnou radu volí Členská schůze a stanovuje i délku jejího funkčního období. Společná rada volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu Společné rady.

 

c/

 

     Kolektivní orgány Moravské národní obce rozhodují vždy ve sboru. Jsou usnášeníschopné za přítomnosti nebo jiné účasti většiny svých členů a rozhodují většinou hlasů zúčastněných členů. Pokud se nesejde k jednání usnášeníschopná většina, svolavatel zasedání, svolá novou pozvánkou ve lhůtě do 15 dnů od předchozího zasedání náhradní zasedání s totožným programem. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo svoláno původ­ní zasedání. Náhradní zasedání je usnášeníschopné a rozhoduje nadpoloviční většinou zúčastněných členů.

 

d/

 

     Statutárním orgánem spolku, který vystupuje jeho jménem a za něj samostatně jedná je zpravidla předseda Společné rady samostatně, případně společně nejméně vždy dva členové Společné rady.

 

e/

 

     Společná rada se schází dle potřeby, vede evidenci členů a veškerou agendu hospodaření. Jejím hlavním úkolem je organizovat činnost MNO k plnění úkolů a cílů obsažených ve stanovách nebo přijatých Členskou schůzí.

 

f/

 

     Společná rada zřizuje Odborné oblasti a případně i další orgány Moravské národní obce, ale jejich rozhodování vždy podléhá následnému schválení Společnou radou. Společná rada jmenuje předsedu Odborné oblasti.

 

g/

 

     Maximální délka funkčního období všech volených orgánů MNO je 5 let.

 

Článek 8.

 
Členění Moravské národní obce

 
a/

 

     Moravská národní obec se člení: 1) na Odborné oblasti, které se dále mohou dělit na Odborné sekce; 2) na Regiony MNO a Místní sdružení MNO.

 

b/

 

     Regiony MNO i Místní sdružení MNO ustanovuje a ruší Společná rada.

 

c/

 

     Regiony MNO i Místní sdružení MNO jsou pouze vnitřní organizační jednotky Moravské národní obce bez právní subjektivity a nejsou oprávněny vystupovat a jednat jménem svým ani jménem Moravské národní obce.

 

d/

 

     Členové Regionů MNO a Místních sdružení MNO si volí ze svého středu předsedu, případně další členy vedení a organizují vlastní klubovou činnost, účastní se aktivit organizovaných Společnou radou a podílí se na akcích připrave­ných členy ostatních Místních sdružení MNO nebo Regionů MNO.

 

Hlava IV.

 
Členství v MNO

 
Článek 9.

 
Vznik členství

 
a/

 

     Členem Moravské národní obce se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami Moravské národní obce, podporuje myšlenky v nich obsažené a je starší 15 let.

 

b/

 

     Vstup do Moravské národní obce je dobrovolný, o přijetí rozhoduje Společná rada.

 

Článek 10.

 
Ukončení členství

 
a/

 

     Vystoupením na základě vlastního rozhodnutí člena, sděleném Společné radě.

 

b/

 

     Vyloučením, při nedodržování povinností člena, vyplývajících ze stanov MNO. O vyloučení člena rozhoduje Společná rada.

 

Článek 11.

 
Práva a povinnosti člena MNO
 
a/

 

     Povinnosti člena: 1) podle svých možností přispívat k dosažení poslání a cílů MNO; 2) seznamovat se se všemi dokumenty, vydávanými Společnou radou; 3) podílet se na hospodaření MNO formou příspěvku ve výši stanovené Společnou radou.

 

b/

 

     Práva člena: 1) účastnit se všech akcí pořádaných Moravskou národní obcí; 2) seznamovat se se všemi dokumenty a články Moravské národní obce; 3) být informován o všech rozhodnutích Společné rady a k těmto rozhodnutím se vyjad­řovat; 4) být volen do Společné rady Moravské národní obce; 5) navrhovat kandidáty do Společné rady Moravské národní obce.

 

Článek 12.

 
Čestné členství

 

     Pro zasloužilé bývalé členy MNO nebo jiné významné osoby, kteří se zasloužili o Moravu, může navrhnout kterýkoliv člen MNO čestné členství. Společně s návrhem však musí navrhovatel zajistiti souhlas dotyčné osoby s udělením čest­ného členství. O udělení čestného členství rozhoduje Společná rada na svém zasedání. Jsou-li k tomu důvody, může Spo­lečná rada na svém zasedání rozhodnout i o odebrání čestného členství. Z čestného členství nevyplývají žádná jiná, než zde uvedená práva a žádné povinnosti.

 

Hlava V.

 
Hospodaření obce

 
Článek 13.

 

     Společný majetek a finanční prostředky Moravské národní obce spravuje Společná rada. O jejich použití rozhoduje na svých jednáních. Ke schválení užití prostředků a majetku je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Společné rady.

 

Článek 14.

 

     Hospodaření MNO se realizuje v souladu s příslušnými zákonnými normami a právními předpisy. Vedením agendy hospodaření pověřuje Společná rada jednoho ze svých členů.