DOLNÍ KOUNICE – Podpora hradu, prohlídka kláštera a synagogy

Iniciativu Moravské národní obce „Za vyvěšování moravské vlajky“ dlouhodobě pod­poruje vlastník dolnokounického hradu, pan František Zoubek (společnost L.V.P.), který se hlásí ke starobylému moravskému rodu Zoubků ze Zdětína (červeno-zlatě polcený štít, na kterém jsou sepjaté ruce oděné v brnění). Podle starodávné legen­dy připomínají moravské zlato-rudé barvy včetně obrněných rukou „boje Moravanů podporující Poláky na hranicích Polska a Pohanska“. Rodový erb tedy symbolizuje vzájemnou pomoc, podporu a spolupráci. Pan Zoubek sděluje, že jeho hrad můžeme zanést do seznamu pamětihodností výzvy MNO, bohužel však není jisté, zda se do 5. července 2014 stihne jeho oprava a zpřístupnění.

 
     K doprovodné výzvě Moravské národní obce „ke zpřístupnění pamětihodností“ dne 5. července 2014 se připojují také další významné památky města — impozantní zřícenina kláštera Rosa coeli a židovská synagoga. Turistické infor­mační centrum Dolní Kounice potvrzuje: „Připojujeme se k iniciativě Moravské národní obce a 5. července zpřístupníme pro veřejnost zdarma klášter Rosa Coeli a Synagogu“.
 
Klášter Rosa coeli (Růže nebes)
 
     Nachází se na pravém břehu řeky Jihlavy. Klášter (za pokání a na rozkaz papeže) založil v roce 1181 moravský hrabě Vilém z Pulína (předek erbu lekna, legendární praotec rodu Kouniců) pro ženskou řeholi premonstrátského řádu. Jedná se o nejstarší šlechtickou fundaci na Moravě. Již jsme o Vilémovi četli v souvislosti s nedalekou bitvou u Loděnice (1185) mezi Čechy a Moravany. V letech 1330 až 1390 klášter prodělal rozsáhlou přestavbu v gotickém slohu, která mu vtiskla současnou podobu. Za husitských válek byl klášter vypálen a poté nastal jeho úpadek. Pokus o obnovu koncem 17. sto­letí přerušil požár v roce 1703. Od té doby postupně chátral a roku 1808 byl premonstráty prodán do světských rukou. V současné době je objekt zpřístupněn. Jeho majitelem je Brněnské biskupství a provozovatelem Městský úřad Dolní Kou­nice.
 
Židovská synagoga
 
     Byla postavena v letech 1652 — 1655 v raně barokním slohu a patří k nejstarším synagogám na Moravě. V roce 1851 byla přistavěna ženská galerie s pavlačí. Od druhé světové války sloužila převážně jako skladiště. V roce 1988 až 2004 byla komplexně zrestaurována a nyní slouží kulturním a společenským účelům. Do synagogy se vchází hlavním vchodem s tesaným kamenným reliéfem. Stěny v interiéru jsou vyzdobeny stejně jako i v některých dalších synagogách na Moravě cennou barokní výmalbou s liturgickými texty v hebrejštině. Nachází se zde i malá expozice věnovaná historii zdejší ži­dovské obce.
 
Židovský hřbitov
 
     Doporučujeme též návštěvu židovského hřbitova, který byl založen v roce 1680. Je celoročně volně přístupný. Nachá­zí se asi 250 metrů jihozápadně od Masarykova náměstí, přes ulici od místního křesťanského hřbitova na svahu Šibenič­ní hory. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1688. Od hřbi­tova je překrásný výhled na město.
 

Dolní Kounice - zpravodaj 2/2009 a moravská vlajka

 
Dolní Kounice - hrad, hradní radovánky 2012 a 2013

 
Dolní Kounice - klášter a synagoga

 
Dolní Kounice - židovský hřbitov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *