OLOMOUC – Moravský den 2016

Vážení přátelé, Moravanky a Moravané, letošní již třetí ročník kulturně-historické slavnosti Moravský den, která se konala v sobotu 28. května 2016, je již nenávrat­ně za námi. Můžeme tedy zhodnotit, co se nám povedlo a naopak, co bude nutné zlepšit, aby tato naše akce, kterou řadíme v kalendáři událostí mezi ty vůbec nej­důležitější, byla ještě krásnější a pro širokou veřejnost přitažlivější. Jednoznačným kladem nejen letošního ročníku Moravského dne je překrásná kulisa historického středu města Olomouce. Není náhoda, že Olomouc je často nazývána coby „barokní perla Moravy“.

Pro nás pořadatele bylo velkou ctí, že záštitu nad letošní slavností převzal primátor statutárního města Olomouce, doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Tato skutečnost byla navíc umocněna tím, že svojí účastí nás letos poctili také někteří představitelé samospráv moravských měst a obcí. Vzácným hostem byl například starosta překrásného města Uničova, Mgr. Dalibor Horák, který se o programu letošního Moravského dne vyjádřil velmi pochvalně. Pro nezasvěcené jen do­dávám, že město Uničov ve své dlouhé historii patřilo mezi vůbec nejvýznamnější tzv. moravská královská města. Zá­roveň se severomoravský Uničov může pochlubit tou skutečností, že se jedná o nejstarší institucionálně založené město na Moravě, které založil samotný moravský markrabě z rodu Přemyslovců, Vladislav Jindřich.
Také letos patřili mezi největší ozdoby tohoto moravského festivalu vážení představitelé a členové Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, kteří během slavnostního průvodu důstojně kráčeli v samotném čele zástupu hrdých Moravanek a Moravanů. Průvod letos nebyl doprovázen vířením bubnů. Místo jejich monotónního zvuku jsme letošní pochod okořenili zpěvem moravských lidových písní v doprovodu muzikantů ze souboru Olešnica. Domní­vám se, že takovéto pojetí slavnostního průvodu zaujalo kolemjdoucí obyvatele i návštěvníky Olomouce mnohem víc.
Nesporným kladem bylo rozšíření programu na centrálním Horním náměstí. Lidé zde mohli ochutnat moravské speciality, jakými byly například moravské koláčky, pomazánka z olomouckých tvarůžků či košt vzorků slivovice. Dospělí se mohli zapojit do poznávacích kvízů nebo různých soutěží s moravskou tématikou. Pro děti byly připraveny například omalovánky s motivem moravské orlice. Každý, kdo projevil zájem o Moravu, její historii a především o její budouc­nost, byl odměněn nejen papírovou vlaječkou, ale také moravskou plackou, informačními materiály o Moravě a našem spolku Moravská národní obec. Velkým přínosem byla letošní novinka, kterou byla anglickojazyčná verze našeho infor­mačního letáčku. Mohli jsme tak uspokojit vřelý zájem návštěvníků ze zahraničí o informace o naší rodné zemi a mo­ravském hnutí.
Lidé si u sloupu Nejsvětější Trojice (památky UNESCO) vyslechli zajímavé projevy, například předsedy našeho spolku, Ing. Jaroslava Krábka, který ve své řeči poukázal nutnost uchování moravského vědomí obyvatel naší rodné ze­mě. Bohužel právě během mluveného projevu pozvaných hostů se projevil jediný negativní postřeh z průběhu letošního ročníku Moravského dne. Zradila nás totiž technika ozvučení a tak byli vystupující nuceni více namáhat své hlasivky. Svými vystoupeními nás i přes tyto komplikace obohatili především představitelé organizací sdružených do tzv. Morav­ského kulatého stolu. Nejprve promluvil autor učebnice „Morava — dějiny země uprostřed Evropy“, Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., dále svým projevem přítomné zaujal místopředseda Společnosti pro Moravu a Slezsko, PhDr. Marek Pavka, Ph.D. Poslední zdravici pak přednesl kancléř Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, Ing. Jiří Petr Drápela, Eq.M.
Milým překvapením pak pro mne bylo čestné ocenění, kterého se mi dostalo od nejvyšších představitelů Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana. Toto ocenění jsem do vlastních rukou přijal od doc. JUDr. Jiřího Bílého, Eq.M., Eq.V. Dle slavnostní listiny, kterou podepsal samotný velmistr Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, „Jeho královská Výsost, Michael Jakub Alexander Stewart, K.G.O.T., K.S.G., G.Cd.C.“, jsem se stal familiářem tohoto řádu. Tohoto ocenění si samozřejmě velmi vážím. Děkuji.
Neméně si ovšem vážím úsilí a práce všech kolegyň a kolegů, kteří se podíleli na zdárném a důstojném průběhu naší moravské slavnosti. Jako vždy odvedl skvělou práci při přípravě programu na Horním náměstí předseda místního sdru­žení MNO Olomoucko, Bc. Martin Višňa. Významnou pomocí při organizaci her a kvízů nám byli naši členové, paní Martina Dudková, pan Pavel Lolek a příznivkyně našeho spolku, paní Monika Krajíčková. Je nutné dodat, že pan Martin Višňa byl navíc zástupcem hlavního pořadatele a skvělým průvodcem závěrečné vlastivědné vycházky. Skvělou práci od­vedl pan předseda místního sdružení MNO Sever, PhDr. Tomáš Skoumal, který se bravurně ujal funkce moderátora Mo­ravského dne.
Moje velké uznání za materiální i organizační podporu patří také panu předsedovi a místopředsedům Moravské ná­rodní obce. Tradiční oporou organizace průvodu byl předseda regionu MNO Brněnsko a Posvitaví, Ing. Radek Veselý, se kterým spolupracovali člen místního sdružení MNO Sever, pan Ondřej Doseděl a člen místního sdružení MNO Olomoucko, pan Martin Protivánek. O sbírku určenou na další ročník slavnosti Moravský den se velmi obětavě přičinil člen místního sdružení MNO Sever, pan Pavel Opletal. Role vlajkonošek se již druhým rokem důstojně ujaly členky místního sdružení MNO Kroměřížsko, slečny Eliška Plačková a Nikola Malčiková.
Pokud jde o ocenění, tak nemohu zapomenout na skvělou přednášku věnovanou moravským zemským institucím, kterou jsme vyslechli během návštěvy kostela sv. Michala s přilehlým dominikánským klášterem, v podání člena místní­ho sdružení MNO Sever a člena Historické sekce MNO, pana Bc. Jaroslava Svozila. Každý, kdo ochutnal během programu slavnosti moravské koláčky, musí ocenit také velké úsilí, které vynaložila moje žena, členka místního sdružení MNO Uničovsko, Mgr. Daniela Blažková.
Přátelé, moje hluboká úcta patří každému, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil do organizace 3. ročníku Moravského dne. Již nyní se těším na společnou práci při organizaci příštího ročníku Moravského dne, který opět proběhne v Olo­mouci. Věřím, že bude ještě krásnější.

Stanislav Blažek

předseda regionu MNO Haná

Fotogalerie 1 (Stanislav Blažek)
Fotogalerie 2 (Milan Barták)
Fotogalerie 3 (Ondřej Doseděl)
Fotogalerie 4 (Jaroslav Svozil)
Fotogalerie 5 (Martin Višňa)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *