VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 6. díl

Vážení přátelé, v předchozích dvou zprávách jsme vás informovali o jednáních s nakladatelstvím Nová škola, s. r. o. a představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dnes vás chceme informovat o dalším vývoji v této iniciativě.

Dne 7. září 2019 jsme zaslali další podnět s upozorněním na zjevné nedostatky a mnohdy i manipulace v již dříve zmíněné učebnici Vlastivěda 5.

Vážení představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Vážená redaktorko a zástupci nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o.,

již v předchozích zprávách jsem Vám nastínil, že Vás budu informovat o dalších nepřesnostech v učebnici: VLASTIVĚDA 5 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN – učebnice pro 5. ročník – ISBN 80-7289-070-0 – Nová škola, s. r. o. 2005.
V učebnici se neustále operuje s nehistorickým výrazem „české země“, ale nikde jsem nenarazil na vysvětlení, co tento pojem znamená a které země zahrnuje. Ano, v určitém období dějin tvořily naše země (Království české, Markrabství moravské, dále Slezsko a obě Lužice) útvar Země Koruny české. Každá z uvedených zemí si ale své záležitosti spravovala sama a to prostřednictvím svých zemských institucí jako byl zemský sněm, zemský soud atd. Tuto skutečnost je nutné dětem ve srozumitelné podobě vysvětlit. Ze současného textu učebnice mohou žáci nabýt dojmu, jakoby země Morava a Slezsko buď neexistovaly, nebo se nepodílely na utváření tehdejší Evropy a tudíž nebyly důležité. Což by byla samozřejmě lež!
Ve 3. kapitole: Ve školních lavicích (2. polovina 17., začátek 18. století) se na straně 15 autor učebnice věnuje velké osobnosti moravských a světových dějin Janu Amosi Komenskému. Hned v úvodu se zde píše: „V tomto období vynikající český vzdělanec Jan Amos Komenský přišel s návrhem na převratné změny ve způsobu vyučování.“
Každému, kdo se zajímá o historii a život této celosvětově významné osobnosti je hned na první pohled jasné, že se v této větě jedná o zjevnou manipulaci. Komenský byl především Moravan, který vždy ctil svoji rodnou zem Moravu (Markrabství moravské). V těžkých dobách počátku 17. století byl jeho podporovatelem a mecenášem významný šlechtic, diplomat, ochránce moravských zemských práv a svobod, mezi lety 1608 až 1614 moravský zemský hejtman (zástupce panovníka – markraběte na Moravě) Karel starší ze Žerotína. Komenský se právě na statcích tohoto šlechtice skrýval před nutným odchodem z rodné Moravy do zahraničí.
Aby dal Jan Amos Komenský při pobytu v daleké cizině jasně najevo svůj vřelý vztah k rodné zemi Moravě, připojoval ke svému jménu přídomek „Moravus“, což lze z latinského jazyka přeložit jako Moravan. O skutečnosti, že Jan Amos Komenský Moravus nosil svou rodnou zem hluboko v srdci, jasně vypovídají jeho slova, která napsal na sklonku svého těžkého života: „Milé matce mé, zemi Moravské, jeden z věrných synů jejích.“
Do přílohy si dovoluji přiložit obrázek, který má slova plně dokumentuje a potvrzuje. Dále přikládám Komenského mapu Moravy (Markrabství moravského), která taktéž dokládá jeho vřelý vztah k Moravě.

Zdroj obrázků:
vendyatelier.cz – Komensky
stmapy.cz

Vážení, také tentokrát Vás chci požádat o zamyšlení se a následnou úpravu tohoto učebního textu. Současný stav této učebnice totiž odporuje pravdě a skutečným historickým faktům! Věřte mi, že pojmy „Morava“ a „Slezsko“ nepatří mezi neslušná slova. Naopak se v České republice můžeme pyšnit bohatostí a různorodostí kultur, tradic a historie všech tří našich tradičních zemí. Děkuji za pochopení a za Vaši brzkou odpověď s návrhem řešení těchto podnětů, které jsem Vám dnes i v předchozích zprávách prezentoval.

S úctou a pozdravem
Stanislav Blažek
Na Fibichu 227, Dlouhá Loučka, 783 86
tel: 736 252 687, e-mail: blazek@zamoravu.eu

Dne 9. září 2019 jsem obdržel krátkou zprávu od ministerské radní, paní PaedDr. Miroslavy Salavcové:

Vážený pane Blažku,
chápu Vaše pohnutky, ale obsah učebnic je plně na odpovědnosti nakladatelství a recenzentů. MŠMT může při prodloužení doložek uvedeným učebnicím provést dohled nad tím, zda Vámi uvedené nejasnosti byly odstraněny.

S pozdravem
PaedDr. Miroslava Salavcová
ministerský rada | Ministry Counsellor

Následovala moje odpověď na tuto krátkou zprávu z ministerstva.

Vážená paní PaedDr. Miroslavo Salavcová,
děkuji Vám za rychlou reakci na moji další zprávu. Pokud se mi nepodaří přesvědčit nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o. ke spolupráci při nápravě zjevných nepřesností a chyb v učebnicích, pak budu velmi vděčný, pokud MŠMT při prodloužení doložek opravdu dohlédne, zda mnou nastíněné nedostatky byly odstraněny. Velmi si vážím odpovědného přístupu a vstřícnosti Vás, vážená paní doktorko a dalších představitelů Vašeho ministerstva. Bohužel jsem od svých přátel z učitelského sboru neustále upozorňován na další a další faktografické chyby a nedostatky v učebnicích a pracovních sešitech a to nejen pokud jde o nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o. Proto i nadále budu pokračovat v upozorňování na tyto neobjektivní a chybné učební texty. Prosím Vás proto o Vaši trpělivost a pochopení. Děkuji. Přeji Vám krásný a pohodový závěr léta.

S úctou a pozdravem
Stanislav Blažek

K námi nastíněným nedostatkům v již výše zmíněné učebnici se vyjádřila také zástupkyně školského ombudsmana a ministerská radní, paní Mgr. Martina Houdková.

Vážený pane Blažku,
z pověření školského ombudsmana PaedDr. Ladislava Hrzala Vám odpovídám na Váš e-mail k učebnici Vlastivěda pro 5. ročník, nakladatelství Nová škola s. r. o.
Velmi si vážím Vašeho odborného rozboru dalších stran výše zmiňované učebnice. Nemohu však jinak než připomenout, že učebnice není pro žáky jediným zdrojem, ze kterého čerpají informace. Učebnice nejsou prvotními ani závaznými výukovými dokumenty, ale jsou závislé na školských dokumentech. Závazným dokumentem pro vzdělávání žáků na základní škole je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a očekávané výstupy v něm uvedené.
Učebnice je pouze pomůckou, která vymezuje a konkretizuje obsah a rozsah učiva daného vyučovacího předmětu v daném ročníku. Učebnice jako zdroj obsahu vzdělávání pro žáky je součástí dosti různorodého souboru školních didaktických textů a není pro učitele jediným didaktickým prostředkem. V dnešní době se jako základní a klíčová funkce učebnice jeví její úloha motivovat žáky k učení a vyvolání touhy po vědění a poznávání, jako jednoho z nejdůležitějších cílů, jakých může školní vzdělávání dosáhnout.
Přiměřenost učebních textů věku a možnostem chápání dítěte a nutnost zohlednění předpokládané slovní zásoby má své opodstatnění zejména v mladším školním věku. Později jde spíše o to, aby učebnice a škola vůbec naučily žáky orientovat se v záplavě informací z různých vědních oborů, aby je učily potřebné informace si vyhledat, roztřídit a aplikačně je použít. Hlavním měřítkem pro přiměřenost textů i zadávaných úkolů je požadavek, aby umožňovaly minimální 85 % až 90 % žáků úspěšnost při řešení aplikačních úkolů a to bez mechanického pamětního učení.
Významnou vlastností učebnic je především pro žáky mladšího věku srozumitelnost učebnic. Příliš obtížné učebnice žáky přetěžují, vedou je k biflování a mohou vést až k nezájmu žáků o knihy a vědění vůbec. Učebnice musejí začleňovat informace do systémů a sladit je s používáním dalších didaktických materiálů. Žáci dnes mají k dispozici mnoho informačních zdrojů. Učebnice a pracovní sešity mají žáky v jejich učebních aktivitách pouze vést.
Vrátím-li se k Vámi zmiňovanému Janu Amosi Komenskému, pak v odborných zdrojích je charakterizován takto: „Povoláním duchovní Jednoty bratrské, malé evangelické církve, jež se snažila si udržet svou svébytnost vedle silných proudů německé reformace, srdcem humanista, který postupně dospěl k teoretickému požadavku velké jednoty světové, jež by v mírovém uspořádání zahrnula celé lidstvo.“ Cílem všenápravného úsilí Jana Amose nebyla jednota omezená nějakými hranicemi národů nebo náboženských uskupení. Jemu šlo o jednotu celého lidstva. Odtud důraz na hledání všeho, co lidi spojuje, a na nenásilné odstraňování toho, co je rozděluje.
zdroj mjakub.cz 

Mgr. Martina Houdková
ministerský rada
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1

Nutně musela následovat odpověď:

Vážená paní Mgr. Martino Houdková,
Vážený pane ombudsmane PaedDr. Ladislave Hrzale,

v úvodu Vám chci poděkovat za Vaši odpověď na mé podněty. Bohužel musím konstatovat, že s tímto Vašim vyjádřením nemohu souhlasit. Hned v úvodu píšete: „Učebnice nejsou prvotními ani závaznými výukovými dokumenty, ale jsou závislé na školních dokumentech.“

Rád bych zdůraznil, že přes Vámi popsanou skutečnost není přece omluvitelné, že se v těchto učebnicích nacházejí  zjevné chyby a  nepravdy! Proč mají být peníze od daňových poplatníků investovány do nekvalitních výukových materiálů (učebnic a pracovních sešitů)? Je také smutnou pravdou, že právě učebnice jsou většinou oporou mnoha kantorů při přípravách na jednotlivé vyučovací hodiny. A tato skutečnost platí především u neaprobovaných učitelů. Tento problém jsem důkladně prodebatoval s mnoha členy učitelského sboru. Pokud jsou v těchto učebnicích chyby a manipulace, tak jako je tomu v případě učebnice  VLASTIVĚDA 5, VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN –  ISBN80-7289-070-0  od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., pak se naše děti s těmito nepravdivými a manipulativními učebními texty setkávají také během domácí přípravy na vyučování. Domnívám se, že některé zásadní nedostatky jsem již dostatečně nastínil v minulých zprávách. Nemůžeme přece zavírat oči, ale naopak je třeba tento problém co nejrychleji řešit.

Domnívám se, že není třeba se obávat rozšíření výuky prvouky, vlastivědy a dějepisu o pojmy „Morava“ a „Slezsko“.  Většině žáků jsou tyto pojmy známé už od nejútlejšího věku, z rodinné výchovy. Náš stát Česká republika je tvořen právě z historických zemí Čech, Moravy a Slezska. Jasně to dokládá úvodní článek naší ústavy. Proto je třeba přiměřeným způsobem, dle věku žáka, seznamovat nejmladší generaci s touto skutečností. Domnívám se také, že právě národovecké pojetí dějin, které je možné vysledovat v učebnici mnou výše zmíněné, je pro děti nezáživné a odrazuje žáky od zájmu o dějiny. Dnes již nežijeme v 19. století!

Pokud jde o Jana Amose Komenského Moravuse, pak musím souhlasit s Vaší úvodní charakteristikou tohoto velkého Moravana. Na druhou stranu je přirozené, že se tento vševědec hrdě hlásil ke svému moravanství. Tuto skutečnost nelze popřít. Nechápu, co vedlo autora ke lži, že se jedná o českého vzdělance!  V Komenského době se totiž osobní identita odvozovala výhradně dle zemské příslušnosti. Pokud existovaly národy, pak to byly výhradně národy zemské a to moravský, slezský, český atd. Komenský nazývá zemi Moravu svojí matkou: „Milé matce mé, zemi Moravské, jeden z věrných synů jejích.“  Proto je nutné tuto lživou manipulaci ve zmíněné učebnici napravit!  Děkuji za pochopení a případnou odpověď s konstruktivním návrhem řešení.

S úctou a pozdravem
Stanislav Blažek
Předseda OS MNO Haná

Zdroj obrázků:
vendyatelier.cz – Komensky
stmapy.cz

Vážení přátelé, moravské patriotky a patrioti,

budeme velmi rádi, pokud nám i v budoucnu zachováte svoji přízeň a budete i nadále sledovat nejen vývoj této zajímavé iniciativy, ale zároveň činnost celé Moravské národní obce, z. s. Za celý organizační tým bych vám rád popřál úspěšný a pohodový nový rok 2020.

Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná
jednatel iniciativy „Vracíme Moravu do škol“

5 odpovědí na “VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 6. díl”

  1. Děkuji vám za vaši iniciativu která se dá nazvat jednou z mála které se snaží bojovat za záchranu Moravy a Moravanů před naprostým vymazáním z myslí mladé generace.

  2. Nasal jsem vám svůj pozitivní komentář ten ale při pokusu o odeslání zmizel. Není zde nějaká chyba ?

  3. Vážený pane, nesmírně si cením vašeho příspěvku k nápravě nedostatků učebnic dějepisu i vaší snahy.upozornit na tyto nedostatky pracovníky vzdělávacích institucí. Je to doslova „boj“ na delší dobu, proto Vám přeji hodně sil do nového roku a nám, kteří si uvědomují důležitost úsilí o zachování moravského povědomí nové podněty a zájem především mladých kolegů o Moravu.. a Slezsko.. PF 2020 přeje PhDr. D. Poprachovà

  4. Vážení přátelé, vážíme si vaší podpory. Budeme rádi, pokud tuto iniciativu nepřestanete sledovat. Pokud se například v učebnicích svých dětí nebo vnuků setkáte s nedostatky nebo přímo manipulacemi, pak velmi oceníme, pokud nás o těchto chybách ve výukových materiálech budete informovat. Důležité je však vždy uvést přesný název učebnice a kód (ISBN), který najdete v zadní části dotyčné učebnice. Je také nutné pořídit sken či fotodokumentaci. Za náš spolek vám přeji mnoho štěstí, zdraví a úspěšný rok 2020. Děkujeme za vaše příspěvky.
    Stanislav Blažek

  5. Vážení, při návštěvě musea v litevském Kaunasu jsem na vlastní oči viděl veřejně vystavený modrý ruční papír (pravděpodobně s vodotiskem) s osobním podpisem Comenius Moravus (psáno hnědým inkoustem).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *