VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 8. díl

Vážení přátelé, v dnešní zprávě vás seznámíme s dalším vývojem jednání s nakladatelstvím Taktik International s.r.o. K naší velké radosti se opět po trpělivém vyjednávání podařilo dohodnout další potřebné úpravy obrázkových i textových částí učebnic.
Díky dokumentačním materiálům, o které se zasloužil můj kolega, historik a učitel dějin, pan PhDr. Tomáš Skoumal, jsem mohl zaslat další upozornění na faktografické chyby představitelům nakladatelství Taktik International s.r.o.

Vážené nakladatelství Taktik International s.r.o.,
Vážený pane Ing. Jaroslave Brdjare,

zdravím Vás z Moravy. Rád bych Vás upozornil na další nepřesnosti a nedostatky, na které jsem byl upozorněn přímo členy učitelského sboru. Tentokrát chci poukázat na pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ, 2. vydání, 2016, ISBN: 978-80-7563-024-7 Jedná se především o stránku 26. Naskenovaný obrázek této stránky zasílám v příloze.

Pod bodem 3 je zakreslena slepá mapa, na které jsou vyznačena největší města ČR. Je zde uvedeno následující zadání: „V mapě jsou zakreslena největší česká města. Do tabulky napiš jejich jména. Vybarvi tři z nich, která mají nejvíce obyvatel.“

Je symbolické, že tři největší města České republiky jsou Praha, která je přirozenou historickou metropolí Čech (dnes celého státu), dále Brno, které je přirozenou historickou metropolí Moravy a Ostrava, která leží na historické zemské hranici Moravy a Slezska. Proto navrhuji, aby se původní text zadání změnil. Mohl by vypadat následovně: „V mapě jsou zakreslena největší česká, moravská a slezská města. Do tabulky napiš jejich jména. Vybarvi tři z nich, která mají nejvíce obyvatel.“
Odůvodnění: Ústava České republiky jasně ve svém úvodním článku, tzv. preambuli, jasně definuje tu skutečnost, že se naše republika skládá ze tří historických a do roku 1948 samosprávných zemí a to Čech, Moravy a Slezska. Tento úvodní a podstatný článek ústavy začíná slovy: „My občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku…“
Pod bodem 4 je opět vyobrazena mapa České republiky, na které jste se snažili (autor učebnice) zakreslit naše tradiční země Čechy, Moravu a Slezsko a jejich zemské metropole. Je zde uveden následující popis a zadání:

„V dávných dobách bylo naše území rozděleno do tří oblastí. Do mapy vepiš, jak se historické oblasti jmenují, a do okének, jak říkáme jejich obyvatelům.“
Je sice velmi chvályhodné, že se snažíte dětem vrátit povědomí o našich tradičních zemích Moravě, Slezsku a Čechách, ale mapa je zakreslena opět velice nepřesně. Tento problém jsme už společně řešili a díky Vaší vstřícnosti také vyřešili, v jiné učebnici (Prvouka, pracovní sešit pro 3. třídy základních škol). Pro jistotu do přílohy přikládám dvě historické mapy, které dokládají skutečný průběh česko-moravských i moravsko-slezských zemských hranic, které jsou dnes cennou kulturní památkou ČR. Dále bude nutné upravit také průvodní text, který by mohl vypadat například následovně:
Až téměř do poloviny 20. století bylo naše území rozděleno do tří svébytných a samosprávných zemí. Do mapy vepiš, jak se historické země jmenují, a do okének, jak říkáme jejich obyvatelům.“

Odůvodnění: Čechy, Morava a Slezsko se rozhodně nedají nazývat oblastmi! Jedná se o tři tradiční evropské země, které se mohou pochlubit bohatou historií, více než tisíciletými zemskými tradicemi a zemskou symbolikou. Tyto země jsou nositelkami identity svých obyvatel, tedy Moravanů, Slezanů a Čechů, kteří následně sdílí společnou identitu (politický národ) coby občané České republiky.
Děkuji za pochopení a Vaši vstřícnost při řešení mnou nastíněných nepřesností. Věřím, že se také v tomto případě dohodneme na nutných úpravách, které budou znamenat zkvalitnění výuky naší nejmladší generace. Budu netrpělivě čekat na Vaši brzkou odpověď s vyjádřením k mým podnětům v tomto a také předchozím e-mailu, který jsem Vám zaslal již 3. dubna 2019. Děkuji. Přeji Vám mnoho úspěchů.
S úctou a pozdravem

Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná
tel: 736 252 687
Následně přišla další krátká, ale pozitivní odpověď na podněty, které jsem prezentoval.

Dobrý den pane Blažek,
zatím v nejbližším vydání publikace změníme následující zadání:

str. 26/3. V mapě jsou zakreslena největší města ČR. Do tabulky napiš jejich jména. Vybarvi tři z nich, která mají nejvíce obyvatel.

str. 26/4. V dávných dobách bylo naše území rozděleno do tří historických zemí. Do mapy vepiš, jak se historické oblasti jmenují, a do okének, jak říkáme jejich obyvatelům.
Děkuji.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Brdjar
Konatel Taktik International s.r.o.

Dobrý den,

děkuji za odpověď. Zdravím Vás z Moravy. Pokud jde o str. 26/3, tak souhlasím se změnou, kterou navrhujete. V případě str. 26/4 bych Vás požádal o vynechání spojení „V dávných dobách“. Je nutné si uvědomit, že zemské zřízení u nás fungovalo až do komunistického puče v únoru 1948! Komunistický režim nedemokraticky zlikvidoval naše více než tisícileté země Čechy, Moravu a Slezsko (Moravskoslezskou zem) od 1. 1. 1949 a nahradil je soustavou umělých, malých a nesvéprávných krajů! Z hlediska historie je období zemské samosprávy Moravy, Slezska a Čech obdobím nedávným. Ještě jednou Vás chci požádat o úpravu zde uvedené mapky. V učebnici je tato mapka zakreslena velmi nepřesně. Naše Slezsko nesousedí, a proto nemá zemskou hranici s Čechami a pramen řeky Moravy je na Moravě! Ještě jednou přikládám tuto stránku učebnice a mapu Moravy a Slezska s vyznačením historických zemských hranic. Je zde patrná také moravsko-česká zemská hranice.

Vážený pane Ing. Jaroslave Brdjare, děkuji Vám za ochotu a spolupráci, které si velmi vážím. Budu se těšit na Vaši brzkou odpověď.
S úctou a pozdravem

Stanislav Blažek

tel: 736 252 687
e-mail: blazek@zamoravu.eu

Vzápětí bylo odesláno další upozornění s návrhy na nutné změny v učebnici Vlastivědy:

Vážené nakladatelství Taktik International s.r.o.,
Vážený pane Ing. Jaroslave Brdjare,

zdravím Vás z Moravy. Chci se Vám připomenout, doposud jsem od Vás nedostal písemnou odpověď na můj předchozí návrh, který Vám rád znovu připomenu:

Vlastivěda – Novodobé české dějiny – Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ – Vydavatel Taktik International, s.r.o., ISBN: 978-80-7563-033-9
Rád bych Vás požádal o další úpravu názvu jedné z kapitol:

1, Vláda Habsburků v Čechách
Navrhuji, aby se název změnil na: „Vláda Habsburků v našich zemích“
Důvodem nutné změny je ta skutečnost, že Habsburkové ve skutečnosti nevládli pouze v Čechách, ale také na Moravě (v Markrabství moravském) ve Slezsku, obou Lužicích a samozřejmě v mnoha dalších korunních zemích! Do přílohy si dovoluji přiložit obrázek s projevem posledního císaře, krále, moravského markraběte KARLA I., který pronesl během své návštěvy moravské Olomouce dne 16. prosince 1917.

Vážený pane Ing. Jaroslave Brdjare, velmi si vážím změn, které se díky Vaší vstřícnosti podařilo prosadit v učebnicích. Především již mnohokrát zmíněná mapka s vyznačením našich tradičních zemí Čech, Moravy a Slezska a okolních států v učebnici Prvouka – pracovní sešit pro 3. třídy základních škol je již v pořádku. Je ovšem smutnou pravdou, že v dalších učebnicích vydaných Vašim nakladatelstvím Taktik International, s.r.o. se u podobných náčrtů map tato chyba opakuje. Na tuto skutečnost jsem byl upozorněn samotnými kantory ze základních škol. V této souvislosti patří mé velké poděkování historiku a učiteli dějin, panu PhDr. Tomáši Skoumalovi (ZŠ Velké Losiny) a Mgr. Daniele Blažkové (ZŠ Dlouhá Loučka). Jedná se o tyto učebnice:
Hravá Vlastivěda – Naše vlast – Učebnice pro 4. ročník ZŠ. ISBN 978-80-7563-003-2.
Obrázek v příloze č. 2 – Morava je zde opět okradena o třetinu svého území (Dačicko, Slavonicko, Moravská Vysočina – Horácko, Svitavsko, Moravskotřebovsko, Malá Haná atd.). Naopak slezské město Jeseník a jeho okolí je nesmyslně zakresleno jako součást Moravy.

Stejná situace s mapou se opakuje také v učebnici Prvouky pro 2. třídu ZŠ – Přikládám dokumentační obrázek č. 3 Zde, na této stránce, mne také zaráží, že veškeré obrázky naší vlasti se týkají pouze Prahy.

Rád bych Vám připomenul má dřívější upozornění na nepřesnosti. Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ, 2. vydání, 2016. ISBN: 978-80-7563-024-7 Předmětem mého upozornění je stránka 26. Naskenovanou stránku zasílám také v příloze jako obrázek č. 4. Je zde opět zakreslena mapa České republiky, na které jste se snažili (autor učebnice) zakreslit naše tradiční země Čechy, Moravu a Slezsko a jejich zemské metropole. Uvádí se následující popis a zadání:

„V dávných dobách bylo naše území rozděleno do tří oblastí. Do mapy vepiš, jak se historické oblasti jmenují, a do okének, jak říkáme jejich obyvatelům.“

Je sice velmi dobré, že se snažíte dětem vrátit povědomí o našich tradičních zemích Moravě, Slezsku a Čechách, ale mapa je zakreslena opět nepřesně. Malá část Moravy je zde nesprávně zakreslena jako součást Slezska. V této souvislosti Vás chci upozornit, že Slezsko nemá s Čechami společnou zemskou hranici. Pro jistotu do přílohy přikládám dvě historické mapy (obrázky v příloze č. 5 a 6) které dokládají skutečný průběh česko-moravských i moravsko-slezských zemských hranic, které jsou dnes cennou kulturní památkou ČR. Dále bude nutné upravit také průvodní text, který by mohl vypadat například následovně:

„Až  téměř do poloviny 20. století bylo naše území rozděleno do tří zemí. Do mapy vepiš, jak se historické země jmenují a do okének, jak říkáme jejich obyvatelům.“
Odůvodnění: Čechy, Morava a Slezsko se rozhodně nedají nazývat oblastmi! Jedná se o tři tradiční evropské země, které se mohou pochlubit bohatou historií, více než tisíciletými zemskými tradicemi a zemskou symbolikou. Tyto země jsou nositelkami identity svých obyvatel, tedy Moravanů, Slezanů a Čechů, kteří následně sdílí společnou identitu (politický národ) coby občané České republiky.  Tato skutečnost je jasně deklarována také Ústavou České republiky a to již v samotné Preambuli, kde se jasně hovoří o třech zemích a to Čechách, Moravě a Slezsku.

Vážený pane Ing. Jaroslave Brdjare, děkuji Vám za dosavadní spolupráci, které si velmi vážím. Věřím, že se domluvíme na dalších úpravách nepřesností, které jsem Vám v této zprávě nastínil. Budu se těšit na Vaši brzkou odpověď. Přeji Vám krásný závěr léta.

S úctou a pozdravem

Stanislav Blažek
Na Fibichu 227
Dlouhá Loučka
783 86
tel: 736 252 687
e-mail: blazek@zamoravu.eu

Na Wikipedii jsem k tomuto tématu našel zajímavé informace: Ústava České republiky

„Z formulace preambule je možné odvodit republikánský charakter státu a z absence odkazu na náboženství či víru je patrná také skutečnost, že Česká republika je laickým státem. Provolání označuje za příjemce Ústavy občany České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, tedy nikoli národ, jak tomu činila Ústavní listina z roku 1920. Díky Václavu Havlovi se v preambuli objevuje pojem „občanská společnost“, jenž jinde v Ústavě či v Listině přítomen není.“

Dne 9. října 2019 přišla pozitivní odpověď od jednatele nakladatelství Taktik International s.r.o., pana Ing. Jaroslava Brdjara:

Dobrý den pane Blažku,

reaguji na váš email a telefonát ohledne úprav obrázku a názvu kapitoly.
1) Původní název kapitoly Vláda Habsburků v Čechách bude upraven.
2) V příloze Vám posílám upravené obrázky.

Dekuji.

Ing. Jaroslav Brdjar
Jednatel Taktik International s.r.o.

O den později, tedy 10. října 2019 následovala naše další reakce s poděkováním za pozitivní přístup nakladatelství k námi navrhovaným změnám v textové i obrázkové části učebnice.

Dobrý den, vážený pane Ing. Jaroslave Brdjare,

děkuji Vám za skvělou spolupráci. Obě zaslané mapy jsou nyní správně. Také oprava názvu jedné z kapitol nyní odpovídá pravdě. Ještě bych Vás ovšem rád požádal o úpravy textu a mapky, na které jsem Vás už dříve upozorňoval.

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ,  2. vydání, 2016. ISBN: 978-80-7563-024-7 Předmětem mého upozornění je stránka 26. Naskenovanou stránku zasílám znova v příloze jako obrázek. Je zde opět mapa České republiky, na které jste se snažili (autor učebnice) zakreslit naše tradiční země Čechy, Moravu a Slezsko a jejich zemské metropole. Uvádí se následující popis a zadání:

„V dávných dobách bylo naše území rozděleno do tří oblastí. Do mapy vepiš, jak se historické oblasti jmenují, a do okének, jak říkáme jejich obyvatelům.“

Je sice velmi dobré, že se snažíte dětem vrátit povědomí o našich tradičních zemích Moravě, Slezsku a Čechách, ale mapa je zakreslena opět nepřesně. Malá část Moravy je zde nesprávně zakreslena jako součást Slezska. V této souvislosti Vás chci upozornit, že Slezsko nemá s Čechami společnou zemskou hranici. Pro jistotu do přílohy přikládám dvě historické mapy (obrázky v příloze č. 5 a 6), které dokládají skutečný průběh česko – moravských i moravsko – slezských zemských hranic, které jsou dnes cennou kulturní památkou ČR. Dále bude nutné upravit také průvodní text, který by mohl vypadat například následovně:

„Až  téměř do poloviny 20. století bylo naše území rozděleno do tří zemí. Do mapy vepiš, jak se historické země jmenují a do okének, jak říkáme jejich obyvatelům.“

Odůvodnění: Čechy, Morava a Slezsko se rozhodně nedají nazývat oblastmi! Jedná se o tři tradiční evropské země, které se mohou pochlubit bohatou historií, více než tisíciletými zemskými tradicemi a zemskou symbolikou. Tyto země jsou nositelkami identity svých obyvatel, tedy Moravanů, Slezanů a Čechů, kteří následně sdílí společnou identitu (politický národ) coby občané České republiky.  Tato skutečnost je jasně deklarována také Ústavou České republiky a to již v samotné Preambuli, kde se jasně hovoří o třech zemích a to Čechách, Moravě a Slezsku.

Děkuji Vám za pochopení a dobrou vůli. Budu se těšit na Vaši brzkou odpověď. Přeji Vám a celému nakladatelství mnoho úspěchů a krásné podzimní dny.

S úctou a pozdravem

Stanislav Blažek

tel: 736 252 687

Dne 30. října 2019 jsme od jednatele nakladatelství Taktik International s.r.o. obdrželi další dobrou zprávu:

Dobrý den pane Blažku,

posílám upravený obrázek. Věřím, že takto upřesněný obrázek a text je již v pořádku.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Brdjar

Jednatel Taktik International s.r.o., pan Ing. Jaroslav Brdjar, opravdu postupně naplnil naše představy.  O této skutečnosti se můžete přesvědčit z následujících již dobře zakreslených obrázků. Máme velkou radost, že také textové části učebnic doznaly mnoha pozitivních změn.

Za Moravu!

Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná
jednatel iniciativy „Vracíme Moravu do škol“

Jedna odpověď na “VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 8. díl”

  1. S hranicí a vůbec je to ještě komplikovanější:
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polskie_Morawy.png?fbclid=IwAR2v42pA3RpFfhUWYrwbrwwKA3Yg-8g2nnCeYrc5GgJXjfNa-3cBH7Gm-jg

    Pro děti bych neházel stoletími, protože 20. století si nedovedou jen tak představit a kolikrát se člověk splete „jen“ o 100 let, zrovna tady bych viděl raději do roku např. 1948, přičemž to není důležitá informace, no a pro někoho zase takhle přesně naopak důležitá je.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *