VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 9. díl

Vážení příznivci Moravy, naše iniciativa, kterou jsme nazvali „Vracíme Moravu do škol“ se zdaleka netýká jen úsilí o nápravu obrázkových a textových částí učebnic a pracovních sešitů, tak jak jsme to na webových stránkách Moravské národní obce prezentovali v předchozích zprávách. Naší snahou je také obohacení výuky žáků základních a studentů středních škol o dokumenty vypracované našim spolkem.

Jedná se především o dva velmi pěkně zpracované dokumenty nazvané „Významné moravské dny“ (zjednodušený a rozšířený). Žáci se tak mohou seznámit s významnými osobnostmi moravských a zároveň evropských dějin a s důležitými milníky historie naší země Moravy.

Z tohoto důvodu jsem coby jednatel iniciativy předložil tyto dokumenty k posouzení představitelům odpovědného Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. K naší velké radosti jsme se setkali s pochopením a pozitivním vyjádřením zástupců zmíněného ministerstva. Velmi kladně se vyjádřil například ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, pan Mgr. Jaroslav Foltýn, nebo ministerská radní, paní Mgr. Martina Landová, která ve své zprávě tlumočila doporučení ministerstva k využití těchto materiálů pro praktickou výuku. Díky tomuto doporučení se nám otevřela možnost oslovit přímo ředitelky a ředitele škol s nabídkou na využití těchto historických dokumentů k obohacení výuky naší nejmladší generace.
Vůbec první školou, která tyto písemnosti začala využívat, je ZŠ Dlouhá Loučka. V této souvislosti patří velké poděkování paním učitelkám Mgr. Bohdaně Heidenreichové a Mgr. Daniele Blažkové, které se o tuto skutečnost zasloužily. Následně jsem nejprve telefonicky a později písemně oslovil další základní školy na Olomoucku a Přerovsku. Zde je text dopisu určeného ředitelkám a ředitelům škol:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

během krátkého rozhovoru jsem Vám nastínil možnosti obohacení výuky žáků základní školy a to prostřednictvím materiálů vypracovaných Historickou sekcí našeho spolku Moravská národní obec. Jedná se především o dokument nazvaný Významné moravské dny, který žákům představí nejvýznamnější osobnosti Moravy a také důležité mezníky našich dějin. Tyto moravské osobnosti svým významem dalece přesahují hranice naší země. Tyto písemnosti lze využít coby výukový materiál, který je vhodné umístit také na nástěnky. Jednotlivá aktuální výročí mohou učitelé žákům v průběhu roku připomínat. Snahou je posílení hrdosti na území, kde žijeme, tedy na zemi Moravu a na celý náš stát Českou republiku. Každá vyspělá společnost si přece musí vážit dějinného odkazu své země, svých významných osobností a předků. Dokumenty, které Vám zasílám, jsme předložili k posouzení také představitelům Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Představitelé tohoto odpovědného ministerstva reagovali velmi kladně. Například v závěru své zprávy vyjadřuje stanovisko ministerstva, které doporučuje využití těchto historických dokumentů pro obohacení výuky na základních školách ministerská radní, paní Mgr. Martina Landová, která píše:

Vážený pane Blažku,
velmi si vážíme Vašeho názoru týkajícího se vzdělávání na základních školách. Vzdělávací proces na konkrétní škole se uskutečňuje v souladu s § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle školních vzdělávacích programů (dále „ŠVP“) zpracovaných v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (dále „RVP ZV“. Nejen RVP ZV, ale zejména ŠVP podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.
Ve svém e-mailu se zmiňujete také o dokumentech, které vypracovala Moravská národní obec, z.s., jako její zástupce můžete nabídnout jejich využití při vzdělávání žáků v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost přímo školám. Seznam základních škol naleznete zde: https://profa.uiv.cz/rejskol/.
S pozdravem
Mgr. Martina Landová
ministerský rada
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
rád bych Vám poděkoval za Vaši vstřícnost. Mám velkou radost, že našim společným cílem je další zlepšování úrovně výuky naší nejmladší generace. Chci Vás poprosit o zpětnou vazbu. Budou tyto dokumenty na Vaší škole využívány pro obohacení výuky? Budu se těšit na Vaši laskavou odpověď. Přeji Vám i celé Vaší škole mnoho úspěchů.

S úctou a pozdravem

Stanislav Blažek
jednatel iniciativy „Vracíme Moravu do škol“

Nyní si můžete přečíst některé reakce a odpovědi ředitelek a ředitelů oslovených škol:

Zdravím Vás pane Blažku a děkuji za materiály. Až teď jsem si prohlédla „Vaše“ stránky. Jsem překvapena jaká je historie tohoto spolku a pestrost pořádaných akcí. Musím se přiznat, že asi jako každý člověk se hlavně zajímám o to, co se děje v oblasti, která je mi blízká. Já jsem prostě na tu hudbu a historie pro mě koníčkem nikdy moc nebyla. Ale určitě uznávám, že vlastenectví a národní hrdost se musí udržovat a posilovat. Vím, že to co děláte je důležité a záslužné. A kde jinde, než ve škole by to mělo „začít“….? Takže zatím přispívám k Vašim iniciativám tím, že materiál rozmnožím pro všechny učitele a třídy a dohlédnu na to, aby je učitelé zařazovali, připomínali osobnosti i data, a hlavně, aby si sami uvědomovali důležitost tohoto snažení.

Mgr. Šárka Kallerová
ředitelka ZŠ Šumvald

Dobrý den, pane Blažek,
děkujeme za Vámi zaslanou nabídku, kterou přepošlu vedoucímu předmětové komise. Ten se vyjádří a v případě potřeby Vás budeme kontaktovat. Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Petr Zbořil ředitel školy
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1

Dobrý den, Vážený pane Blažku,

děkujeme za zaslání Vámi vytvořených materiálů. Předala jsem je dále k využití ve výuce pedagogům naší školy. Protože u nás pracujeme se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přizpůsobujeme výuku jejich individuálním potřebám. Snažíme se jim přiměřeně jejich možnostem a schopnostem vštěpovat poznatky a kompetence potřebné pro život. K těmto kompetencím neodmyslitelně patří posilování národní hrdosti a poznání národních dějin. Ještě jednou děkuji za Vaši ochotu a snahu pomoci školám v této oblasti.

S pozdravem
Mgr. Katarína Šimčíková
ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4

Vážený pane Blažku,

mnohokrát Vám děkuji za zaslání dokumentů, určitě je zahrneme do našeho vyučovacího procesu. S pozdravem a s přáním příjemného dne

Mgr. Eva Vyhňáková.
ředitelka ZŠ a MŠ Beňov

Již během telefonického rozhovoru se podařilo vyjednat využívání dokumentů vypracovaných Moravskou národní obcí na ZŠ Bochoř a ZŠ Pavlovice u Přerova. Všem ředitelkám, ředitelům, kantorkám i kantorům, kteří se snaží o objektivní a vyvážený výklad dějin, ve kterém žák dostává také ucelené informace o zemi Moravě, její historii, tradicích i kultuře, patří naše úcta a poděkování.

Dnešní krátkou zprávu symbolicky zakončím pravdivými a moudrými slovy velkého Moravana Jana Amose Komenského: „Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Zdroj: https://citaty.net/autori/jan-amos-komensky

Za Moravu!

Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná
jednatel iniciativy „Vracíme Moravu do škol“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *