Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 4. díl

Vážení přátelé, Moravanky a Moravané,
již dříve jsem si dovolil vás, prostřednictvím webových stránek Moravské národní obce, z.s., informovat o vývoji této nové iniciativy. Ta se snaží jednotlivá nakladatelství a představitele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i členy Poslanecké sněmovny nejprve upozornit na zjevné nedostatky, nepřesnosti a mnohdy dokonce manipulace ve výukových materiálech určených žákům základních škol, týkající se vyučovacích hodin Prvouky, Vlastivědy a Dějepisu. Následně je snaha chyby v těchto učebnicích a pracovních sešitech prostřednictvím trpělivého jednání se zástupci nakladatelství napravit. O některých pozitivních změnách jste se měli možnost dočíst v minulých zprávách na webu našeho spolku. Dnes a také v následujících příspěvcích na tyto dobré zprávy navážu a nevynechám ani některé ne úplně pozitivní postoje představitelů jednoho „moravského“ nakladatelství.

Hned v úvodu měsíce června letošního roku jsem nejprve několikrát telefonicky kontaktoval nakladatelství NOVÁ ŠKOLA s.r.o. s upozorněním na závažné nedostatky a chyby v učebnici VLASTIVĚDA 5 – VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN
Dne 19. června následovala také písemná komunikace s dotyčným nakladatelstvím sídlícím v moravské metropoli městě Brně. Tento podnět jsem byl nucen odeslat, díky nulové reakci ze strany nakladatelství, také představitelům odpovědného Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vážení představitelé nakladatelství Nová škola, s.r.o.

dle dnešní telefonické domluvy zasílám tuto zprávu a žádost o spolupráci. Již před lety, kdy moje děti navštěvovaly základní a později střední školu, jsem byl znepokojen stavem výuky pokud jde o hodiny Prvouky, Vlastivědy, Dějepisu či Občanské výchovy. Naše děti jsou zahrnovány různými nepravdami a polopravdami a to především v souvislosti s výukou o Moravě a Slezsku. Často se setkáváme se špatnou úrovní učebnic a pracovních sešitů. Mnoho učitelů pak chyby z těchto učebnic bez zamyšlení, slepě a stále dokola opakuje. Je smutné, že při výuce dějin se neustále opakuje, co se dělo v Čechách, ale téměř vůbec se nezmiňuje, co se ve stejném dějinném období událo na Moravě a ve Slezsku. Proto se na Vás dovoluji obrátit jako občan České republiky a obyvatel země Moravy s upozorněním na některé nedostatky v textech Vašich učebnic.

Počátkem letošního roku jsem tento problém komunikoval se členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dále jsem problém s kvalitou výuky a učebnic prezentoval v dopise, ze dne 16. 2. 2019, panu ministru Ing. Robertu Plagovi, Ph.D. a dalším představitelům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na podnět ministerské radní, paní PaedDr. Miroslavy Salavcové, jsem zahájil jednání s nakladatelstvím Taktik International s.r.o. Zástupce tohoto nakladatelství, pan Ing. Jaroslav Brdjar, reagoval na mé podněty velmi konstruktivně a tak se, k mé velké radosti, podařilo v učebnicích vydaných tímto nakladatelstvím opravit některé faktografické chyby a nepřesnosti. Více zde:
Otevřený dopis zákonodárcům – vážné nedostatky ve výuce dějin na ZŠ

Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách

Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – pokračování

Jistě se shodneme, že škola se vedle rodinné výchovy nejvíce podílí na formování a osobním rozvoji dítěte či mladého člověka. Proto je důležité, aby byly našim žákům, během školní výuky, předkládány jen pravdivé a nezkreslené informace. Je však smutnou pravdou, že ne vždy tomu tak je! Jsem členem spolku, který se dlouhodobě zabývá studiem historie a propagací hodnot, které představují naše tradiční více než tisícileté země Morava, Slezsko a Čechy. Proto bych rád požádal o spolupráci také Vás, vážení představitelé nakladatelství Nová škola Brno. Dovoluji si Vám postupně předkládat návrhy na změny některých textů, které zjevně vykazují právě již zmíněné chyby a nedostatky. Úcta k pravdě je totiž základní hodnotou slušné a kulturní společnosti.

Nyní předkládám některé ze zmíněných nepřesností: VLASTIVĚDA 5 – VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN – učebnice pro 5. ročník ZŠ (nakladatelství Nová škola, s.r.o.) ISBN 80-7289-070-0

Již samotný název učebnice není úplně vhodný s ohledem na skutečnost, že náš stát Česká republika není unitární, ale tvoří ji tři tradiční země Čechy, Morava a Slezsko. O této skutečnosti jasně hovoří již úvodní článek tzv. preambule Ústavy České republiky. Nic na tom nemění ani skutečnost, že díky centralizačním snahám komunistického režimu po roce 1948 přišly tyto naše země o svá zemská práva a samosprávu! V téměř celé své historii byly nejen Čechy, ale také Morava (Markrabství moravské, Země moravská, Země moravskoslezská) a Slezsko (Vévodství slezské, Země slezská) svébytnými a plně autonomními zeměmi se svojí vlastní kulturou a bohatou historií. Z tohoto důvodu navrhuji, aby se název učebnice změnil na: „VLASTIVĚDA 5 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH DĚJIN ČECH, MORAVY A SLEZSKA“

Strana 9. kapitola I. DOBA POBĚLOHORSKÁ
Hned v úvodu se velice necitlivě píše: „S nástupem Habsburků na český trůn (roku 1526) docházelo k stálým sporům mezi nimi a českou šlechtou. Habsburkové chtěli neomezeně vládnout a oslabovali pravomoci českých úřadů, které ovládali šlechtici“

Rád bych Vás upozornil, že Habsburkové se ujali vlády i v dalších zemích koruny a to také v Moravském markrabství a to díky skutečnosti, že moravští stavové v čele se zemským hejtmanem Janem z Pernštejna vzdali hold novému moravskému markrabímu Ferdinandu I. Habsburskému. Stalo se tomu až na zemském sněmu Markrabství moravského v Brně dne 7. dubna 1527. K pražské volbě Ferdinanda I. totiž nebyli moravští ani slezští stavové pozváni. Vedle české šlechty se na politickém vývoji tehdejšího středoevropského prostoru podílela také šlechta moravská, slezská či stavové dalších korunních zemí. Stejně tak snaze vládnoucí dynastie o posílení absolutismu vzdorovala také moravská a slezská šlechta, stavovská reprezentace těchto svébytných zemí.

Proto navrhuji změnit tyto věty následovně: „S počátkem vlády Habsburků v našich zemích (Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice) docházelo ke stálým sporům mezi nimi a šlechtou jednotlivých korunních zemí. Habsburkové chtěli neomezeně vládnout a oslabovali pravomoci českých, moravských a slezských zemských úřadů, které ovládali šlechtici – zemští stavové“

Dále se v této kapitole píše: „Císařská habsburská armáda se 8. listopadu 1620 střetla na Bílé hoře nedaleko Prahy s vojskem českých pánů. Habsburkové zvítězili. Bitva na dlouhá staletí rozhodla o osudu celého českého národa.“

K této části učebního textu bych rád připomenul, že se nejednalo o žádnou národní bitvu, ale především o náboženskou válku katolické strany proti protestantům a za svobodu vyznání. Národovectví tzv. jazykových národů se u nás prosadilo až v druhé polovině 19. století! Pokud máme na mysli nějaké národy, pak to byly výhradně národy zemské a to moravský, slezský a český. Právě v období stavovství byla zemská příslušnost, především šlechty, vnímána velice silně. Část armády na Bílé hoře byla placena z peněz moravské stavovské reprezentace, které předsedal moravský zemský hejtman Ladislav Velen ze Žerotína. Proto bych první část upravil a druhou úplně vynechal! Mohlo by to vypadat asi následovně:

„Císařská habsburská armáda se 8. listopadu 1620 střetla na Bílé hoře nedaleko Prahy s vojskem českých a moravských protestantských stavů. Habsburkové zvítězili. Tento panovnický rod pak vládl našim zemím po další tři století.“

Domnívám se, že tato ukázka stavu učebních textů je prozatím dostatečná. Obdobná situace je i v dalších učebnicích. Chci Vás požádat o zamyšlení se. Nebylo by vhodné nejen tyto mnou dnes zmíněné nepřesnosti a chyby napravit? Budu velmi rád, pokud přijmete moji nabídku ke spolupráci, pokud jde o konzultaci učebních textů. Věřím, že při dobré vůli je možná brzká náprava. Moravské, slezské a české děti se pak budou moci učit také o dějinných událostech na Moravě a ve Slezsku. Děkuji za pochopení a brzkou odpověď.

S úctou a pozdravem

Stanislav Blažek
předseda oblastního sdružení MNO Haná
tel: 736 252 687
e-mail: blazek@zamoravu.eu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy brzy na tento úvodní podnět kladně reagovalo:

Vážený pane Blažku,
Váš podnět zasílám do nakladatelství Nová škola, s.r.o. Předpokládám, že na naše doporučení by se Vám měli z nakladatelství ozvat a měli byste se domluvit na dalším postupu.
S pozdravem
PaedDr. Miroslava Salavcová, ministerský rada | Ministry Counsellor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1 | 118 12 Prague 1 Česká republika | Czech Republic

Vážení přátelé, počáteční snaha jednotlivce o nápravu neuspokojivé situace ve výuce na základních školách se postupně proměnila ve velmi zajímavou iniciativu spolku Moravská národní obec. Téma kvality výuky se v naší společnosti ukázalo jako velmi naléhavé. Našim pozitivním přístupem se snažíme do výuky naší nejmladší generace vrátit pojem Morava a informace o její nezaměnitelné kultuře, slavné mnohasetleté historii a zemských tradicích. Již brzy se můžete těšit na další návaznou zprávu, která vám přinese informace o dalších jednáních a vývoji této iniciativy. Děkuji za váš zájem a podporu.

Za Moravu!

Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná

2 odpovědi na “Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 4. díl”

  1. Vážený pane Blažku, vážená MNO
    s pokorou k Vám a s pocitem libé sounáležitosti jsem nadšen Vaší iniciativou o nápravu obsahu výukových pomůcek na ZŠ. Vím, jak je náročné (především časově) se chopit tohoto úkolu, zvláště když druhá strana „nechce vidět, ani slyšet“, a přitom z povinnosti svého úřadu se tvářit vlídně. Přeji mnoho zdaru. Zdeněk Albrecht

  2. Vážený pane Zdeňku Albrechte,
    děkujeme Vám za pěkná slova a podporu této naší nové iniciativě, kterou jsme nově nazvali „Vracíme Moravu do škol“. Již brzy si na těchto internetových stránkách Moravské národní obce, z.s. budete moci přečíst další příspěvek věnovaný vývoji jednání s odpovědným ministerstvem a nakladateli. Máme velkou radost, že se postupně daří napravit ve výuce a v učebnicích našich dětí mnoho nepřesností a faktografických chyb.
    Pane Albrechte, budeme velmi rádi, pokud se i nadále budete zajímat o činnost našeho spolku.
    Stanislav Blažek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *