Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách

Vážení příznivci Moravy, už na konci měsíce ledna jste si na internetových stránkách Moravské národní obce, z.s. mohli přečíst text zprávy, který byl odeslán poslancům Parlamentu České republiky. Tato zpráva, mimo jiné, obsahovala ukázky z učebnic a pracovních sešitů, které dokládají nejen faktografické chyby, ale také nevyváženost výuky dějin. Jak je z těchto učebních textů patrné, výklad je téměř výhradně zaměřen na zemskou historii Čech (výjimkou je období Velké Moravy). Zcela jsou zde přehlíženy a opomenuty dějinné události týkající se Moravy a Slezska (Markrabství moravského, Vévodství slezského, Země moravskoslezské).

Otevřený dopis zákonodárcům

Na tento podnět pozitivně odpovědělo hned několik poslanců z různých politických stran a hnutí. Ty nejzajímavější si dovolujeme zde zveřejnit. Velmi konstruktivně nastíněnou situaci řešil například poslanec za Jihomoravský kraj, člen poslaneckého klubu hnutí ANO a místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

Dobrý večer,
děkuji vám za váš podnět k výuce dějin na základních školách. Před vlastní interpelací bych se pokusil projednat uvedený námět s pracovníky ministerstva školství, protože oni určují (patrně je to NVÚ, ale nevím to přesně), která instituce vyhotoví konkrétní učební texty konkrétního  předmětu. Doufám, že touto cestou najdeme nějaké řešení, které by akceptovalo vložení vyššího stupně informací a znalostí o historii Moravy a Slezska do nově vydávaných učebních textů.
S pozdravem
Karel Rais

Zajímavý návrh předložil poslanec za Pardubický kraj, člen poslaneckého klubu Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové, člen a ověřovatel Ústavně právního výboru, Mandátového a imunitního výboru, Podvýboru pro regionální školství, Podvýboru pro kulturu atd., pan Mgr. Marek Výborný.

Vážený pane Blažku,
pokud z Vašeho pohledu nejsou regionální osobnosti Moravy a Slezska dostatečně zdůrazňovány v hodinách dějepisu apod., doporučuji se obrátit na Národní ústav pro vzdělávání, který aktuálně pracuje na úpravách a novelizaci Rámcových vzdělávacích programů. To je ta jediná cesta, jak toto případně napravit.
http://www.nuv.cz/
Děkuji za Váš zájem o české školství a přeji pěkné dny.
V úctě   
 Mgr. Marek Výborný

 Zajímavé vyjádření zaslal také asistent poslance pan Roman Málek.

Dobrý den, 
to již řeší směrnice – http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013   Je to v kompetenci ministra – neboť se jedná o směrnici. Doporučuji se obrátit do jeho kabinetu. Předal jsem poslanci J. Miholovi, který se problematice školství věnuje. Záleží teď na jeho rozhodnutí, jak vše vyhodnotí.
S pozdravem
Roman Málek

Poslanec za Jihomoravský kraj, člen poslaneckého klubu Křesťanské a demokratické unie -Československé strany lidové, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. je původním povoláním učitel a historik, proto lze od pana poslance očekávat pochopení pro snahy o nápravu nešvarů ve výuce dějin naší nejmladší generace.

Na radu pana asistenta jsem tedy oslovil pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy:

Vážený ministře školství, mládeže a tělovýchovy, pane Ing. Roberte Plago, Ph.D., vážení představitelé ministerstva,

obracím se na Vás jako občan České republiky a obyvatel země Moravy. Jistě se shodneme, že škola se vedle rodinné výchovy nejvíce podílí na formování a osobním rozvoji dítěte či mladého člověka. Proto je důležité, aby byly našim dětem, během školní výuky, předkládány jen pravdivé a nezkreslené informace. Je však smutnou pravdou, že ne vždy tomu tak je! Sám jsem se mohl přesvědčit o skutečnosti, že především v hodinách prvouky, občanské výchovy, vlastivědy a dějepisu jsou naše děti zahrnovány různými nepravdami a polopravdami a to především v souvislosti s výukou o Moravě a Slezsku. Často se setkáváme se špatnou úrovní učebnic a pracovních sešitů. Mnoho učitelů pak chyby z těchto učebnic bez zamyšlení, slepě a stále dokola opakuje. Je smutné, že při výuce dějin se neustále opakuje, co se dělo v Čechách, ale téměř vůbec se nezmiňuje, co se ve stejném dějinném období událo na Moravě a ve Slezsku.  Každá učebnice musí mít přece doložku Ministerstva školství. Není proto možné, aby ve vzdělávacích materiálech byly faktografické chyby! Pro názornost nyní uvedu několik příkladů na dokreslení současného stavu kvality učebnic a výuky:

Vlastivěda 4, Hlavní události nejstarších českých dějin, učebnice pro 4. ročník základní školy, s. 25. ISBN 978-80-7289-903-6

Smrtí Václava III. rod Přemyslovců vymřel po meči a český stát potřeboval panovníka. Žádný z uchazečů o český trůn nezískal podporu české šlechty…  Česká šlechta si po dlouhých sporech vybrala za krále vévodu Jana Lucemburského…  Nerozuměl dobře ani českému jazyku, ani české zemi. Doma mnoho nepobýval, ale podařilo se mu pro Čechy získat další nová území…  České království za Janovy nepřítomnosti hodně upadalo, propukaly další nepokoje, česká šlechta se stále víc snažila…  Karel IV… Na přání české šlechty odjel sedmnáctiletý Karel do Čech, aby obnovil pořádek a vážnost krále – svého otce Jana Lucemburského. Ten v Čechách pobýval jen málo a od bohaté české šlechty si často půjčoval…

Vlastivěda 4. Hlavní události nejstarších českých dějin, učebnice pro 4. ročník základní školy, s. 38 – 39. ISBN  978-80-7289-903-6

Ladislav Pohrobek se měl stát v dospělosti českým a uherským králem. Zatím však v české zemi nastal rozvrat… Namísto mladičkého krále se stává správcem země příznivec husitského hnutí, šlechtic Jiří z Poděbrad.  Čechy opět zažívají rozkvět… Mír v Čechách neměl dlouhého trvání. Proti husitskému králi, jak králi Jiřímu čeští páni říkali, vojensky povstala katolická šlechta… Který panovnický rod se po smrti Jiřího z Poděbrad chopil vlády v Čechách?  Kdy skončila vláda Jagelonců v Čechách a který rod po nich nastupuje na český trůn?

Vlastivěda – Novodobé české dějiny – Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ – Vydavatel Taktik International, s.r.o., ISBN: 978-80-7563-033-9

Názvy kapitol ze strany 1:
1, Vláda Habsburků v Čechách
6, Průmyslová revoluce v Čechách
9, Život v Čechách za průmyslové revoluce.

Na straně 11:  Vylušti křížovku. Tajenkou je polské město, ve kterém žil Komenský po odchodu z Čech.

Učebnice taktik - 5. ročník - strana 1
Učebnice taktik - 5. ročník - strana 11

Jak je z těchto učebních textů patrné, výklad je téměř výhradně zaměřen na zemskou historii Čech (výjimkou je období Velké Moravy). Zcela jsou zde přehlíženy a opomenuty dějinné události týkající se Moravy a Slezska (Markrabství moravského, Vévodství slezského, Země moravskoslezské). Moravské osobnosti, jako jsou například Jošt Lucemburský, Ctibor Tovačovský z Cimburka, Jan Amos Komenský, Karel starší ze Žerotína, Jan Blahoslav, Leoš Janáček, Johann Gregor Mendel nebo malíř Alfons Mucha atd. jsou ve výuce naší nejmladší generace buď úplně zamlčeny, nebo často chybně prezentovány výhradně jako osobnosti české! Dalším příkladem neprofesionality je pracovní sešit Prvouky pro 3. třídy základních škol od vydavatelství Taktik. Je zde uvedena mapa České republiky a okolních států. Je sice potěšitelné, že jsou zde barevně vyznačeny také naše tradiční a do roku 1948 samosprávné země Čechy, Morava a Slezsko, ale hned při prvním pohledu je zřejmé, že velmi nepřesně. Morava je zde okradena o celou západní část svého území! Obrázek této nepovedené mapky zasílám v příloze. Pro porovnání přikládám ještě historickou mapu, ze které je patrný skutečný průběh česko – moravské historické zemské hranice.

Učebnice - diletantské zobrazení hranic Moravy
Učebnice - správný průběh hranic Moravy

Z přiložených obrázků stránek učebnice můžete sám vidět, že jsou tyto učební texty pojaty jednostranně jen o Čechách. Pro události na Moravě a ve Slezsku zde není věnován žádný prostor! Máme si snad myslet, že je vše v pořádku? Nebo snad východní část republiky, tedy Morava a Slezsko, není důležitá? Věřím, že si to Vy ani Vaše kolegyně a kolegové na ministerstvu a v úřadu vlády nemyslíte a uděláte vše, aby se do výuky našich dětí a mládeže vrátily pravdivé informace o osobnostech a historickém vývoji na Moravě a ve Slezsku.

Do přílohy si dovoluji ještě přiložit na ukázku dokument, který se věnuje významným moravským dnům a svátkům. Tento dokument vypracovala Moravská národní obec, z.s.

Vážený pane ministře,
žádám Vás o zamyšlení se nad touto neuspokojivou situací. Věřím ve vaši úctu k pravdě a dobrou vůli k řešení mnou nastíněných nedostatků. Budu netrpělivě čekat na Vaši odpověď a případné návrhy na způsob řešení těchto podnětů. Děkuji za pochopení.
S úctou a pozdravem
Stanislav Blažek, Fa. M.
Na Fibichu 227  Dlouhá Loučka
tel: 736 252 687

Elektronická podatelna Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy přijala můj podnět:

Dobrý den,
elektronické podání ve věci ‚Podnět pro řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách‘, zaslané ‚16.02.2019 16:11:48‘ bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XCEMS

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na odeslaný podnět velmi rychle reagovalo:

Vážený pane Blažku,
velmi si vážíme Vašeho názoru týkajícího se vzdělávání  na základních školách. Vzdělávací proces na konkrétní škole se uskutečňuje v souladu s § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle školních vzdělávacích programů (dále „ŠVP“) zpracovaných v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (dále „RVP ZV“. Nejen RVP ZV, ale zejména  ŠVP podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání . Učivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat, činností) a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky a možnosti školy i oprávněné požadavky zákonných zástupců žáků. Má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat.  Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že učebnice je podpůrným materiálem pro vzdělávání žáků a metody a postupy při vzdělávání si určuje učitel v souladu se ŠVP.

Schvalovací doložky se učebnicím a učebním textům udělují a odnímají  v souladu s postupem, který je uveden ve směrnici náměstka ministra pro řízení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podnět k zahájení procesu udělení schvalovací doložky dává nakladatel. Podmínkou nutnou pro udělení schvalovací doložky jsou dva kladné doporučující recenzní posudky, přičemž mezi recenzenty jsou zařazováni odborníci v dané oblasti, kteří mají odborné a pedagogické předpoklady, odpovídající vzdělání a dostatečnou praxi v oboru. Učebnice nebo učební text musí splňovat podmínky nutné k udělení schvalovací doložky, mimo jiné musí být zpracována na odborné úrovni a ve shodě s efektivními didaktickými postupy vhodnými pro věk žáků, jimž je určena.  Navíc učebnicím z ucelené řady učebnic je udělována schvalovací doložka s podmínkou, že nakladatel předloží popis koncepce ucelené řady učebnic s anotacemi (obsahem) jednotlivých dílů ucelené řady učebnic, aby bylo možné posoudit dodržení všech charakteristik ucelené řady učebnic.

Ve svém e-mailu se zmiňujete také o dokumentech, které vypracovala Moravská národní obec, z.s., jako její zástupce můžete nabídnout jejich využití při vzdělávání žáků v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost přímo školám. Seznam základních škol naleznete zde:  https://profa.uiv.cz/rejskol/.

S pozdravem
Mgr. Martina Landová
ministerský rada
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1

A ještě jedna pozitivní zpráva z ministerstva:

Vážený pane Blažku,
Vaše podněty předáváme přímo nakladatelství Taktik International, s. r. o., které se k nim vyjádří, a to se zasláním kopie odpovědi MŠMT.

S pozdravem
PaedDr. Miroslava Salavcová
ministerský rada | Ministry Counsellor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Ministry of Education, Youth and Sports
Karmelitská 529/5, Malá Strana | Karmelitska 529/5, Mala Strana
118 12 Praha 1 | 118 12 Prague 1
Česká republika | Czech Republic

O několik dní později (6. března 2018) se uskutečnilo asi půlhodinové telefonické jednání se zástupcem nakladatelství Taktik International, s. r. o.  Během rozhovoru jsem byl informován, že nakladatelství uznává, že můj podnět o faktografických chybách v učebnicích a pracovních sešitech byl oprávněný a vydavatelství se bude snažit tyto nedostatky napravit. Zároveň byla dohodnuta dlouhodobá spolupráce při konzultaci nutných úprav učebních textů a obrázkových částí učebnic a pracovních sešitů. Otevírá se tak velká naděje, že učební pomůcky pro výuku prvouky, vlastivědy a dějepisu budou z hlediska objektivity a vyváženosti na mnohem vyšší úrovni. Věřím, že bude kladen důraz, aby ve výkladu dostaly odpovídající prostor také dějinné události na Moravě a v našem tzv. „rakouském“ Slezsku. Už během prvního jednání byly úspěšně dohodnuty první úpravy, které se týkají například mapy s původně nepřesným vyznačením našich tradičních zemí, názvů a také obsahu jednotlivých kapitol.  Představitelům Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, poslancům Parlamentu České republiky i zástupcům nakladatelství Taktik International, s. r. o. patří náš dík za vstřícné jednání a snahu nastíněné nedostatky věcně řešit.

Původně moje osobní iniciativa, kdy jsem se snažil upozornit na nedostatky ve výuce a hledal možnosti jejich nápravy, tak dostává novou náplň. Proto jsem ke spolupráci přizval fundované kolegy, historiky a učitele dějepisu z řad našeho spolku Moravská národní obec, abychom společnými silami přispěli k nápravě výše zmíněných nedostatků.

Závěrem bych rád poděkoval za ochotu podílet se na společné věci kolegům  Mgr. Ondřeji Hýskovi, Ph.D., PhDr. Tomáši Skoumalovi, Bc. Jaroslavu Svozilovi a PhDr. Marku Pavkovi , Ph.D. Poradním hlasem slíbil přispět také předseda Moravské národní obce, pan Ing. Jaroslav Krábek, kterému taktéž patří moje poděkování.

Budu se těšit na cennou a věřím, že úspěšnou, spolupráci.

Stanislav Blažek

5 odpovědí na “Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách”

  1. Připojuji se k Jirkovi Mácovi – úsilí Standy Blažka, Ondry Hýska (a všech dalších ze všech organizací Moravského kulatého stolu, které nestihnu vyjmenovat) je záslužné a významné. Vezměme si z nich příklad.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *