VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 5. díl

Vážení příznivci Moravy a spolku Moravská národní obec, v minulé zprávě jsme vás informovali o podnětu, který jsme zaslali tentokrát do nakladatelství Nová škola, s.r.o.
Podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách 4.díl

Z důvodu nečinnosti zástupců nakladatelství bylo následně nutné informovat také odpovědné Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Velmi brzy přišla na úvodní podnět reakce ze strany představitelů ministerstva a po několika dnech konečně reagovalo také nakladatelství Nová škola s.r.o. Úroveň a vstřícnost odpovědi paní redaktorky Kořínkové můžete posoudit sami.

Dobrý den,
v příloze zasílám vyjádření nakladatelství k podnětu pana Blažka.
S pozdravem
Mgr. et Mgr. Lenka Drajsajtlová
asistentka jednatele NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Bratislavská 23d
602 00 Brno

Vážení,
autorem učebnice, kterou zmiňuje pan Blažek, je uznávaný odborník, historik a vysokoškolský pedagog doc. PhDr. František Čapka, CSc., který mimo jiné vydal řadu publikací o dějinách Moravy a o jejích dějinách také přednáší na Masarykově univerzitě. Učebnice byla vytvořena s ohledem na její uživatele, tedy žáky 5. ročníku, kteří se teprve seznamují s historií území, na němž se nyní nachází náš stát Česká republika, Česko. Proto byla některá vyjádření zjednodušena, mimo jiné se tak v učebnici píše souhrnně o českých zemích, tedy zemích Koruny české, o českých dějinách (tedy o dějinách zemí Koruny české), českých pánech (zástupcích panského stavu v zemích Koruny české) atd. Nepovažujeme za vhodné, aby se učební text doplňoval o další podrobnosti, které navrhuje pan Blažek, protože by se tím pouze komplikoval a znesnadňoval by porozumění. Naše učebnice vytváříme ve spolupráci s pedagogy a odborníky na danou tematiku tak, aby byly věcně správně a aby byly srozumitelné pro danou věkovou kategorii žáků. Neměníme je na základě podnětů laiků, členů zájmových skupin a občanských sdružení, pokud si nejsme jednoznačně jisti, že je v učebnici chyba. Oceňujeme snahy pana Blažka (jako zástupce Moravské národní obce Haná a familiáře Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana) zpopularizovat dějiny a kulturu Moravy. Nepovažujeme však za vhodné rozdělovat naši společnost a prohlašovat, že náš stát není unitární, ačkoli je, a pokaždé zvlášť vyjmenovávat jednotlivé historické země. Náplň učiva v našich učebnicích považujeme za dostačující pro to, aby se žáci seznámili se základními událostmi našich dějin. Pokud se někteří žáci chtějí o historii zajímat více, mohou si další podrobnosti dohledat v dostupné literatuře.

S pozdravem

Kamila Kořínková
Redaktorka – NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

 

Přirozeně musela následovat reakce na tuto velmi povrchní zprávu od nakladatelství Nová škola, s.r.o.

Vážený ministře školství, mládeže a tělovýchovy, pane Ing. Roberte Plago, Ph.D.,
Vážená redakce nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.,
v příloze si dovoluji Vám zaslat moji reakci na vyjádření, které mi dne 28. 8. 2019 zaslala zástupkyně nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., paní Mgr. et Mgr. Lenka Drajsajtlová. Můj úvodní podnět se týká nedostatků v učebnici VLASTIVĚDA 5, UČEBNICE PRO 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY – VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN -ISBN 80-7289-070-0 – Nová škola, s.r.o. 2005
Rád bych příště upozornil na další chyby a to nejen v této učebnici. Záleží mi totiž na kvalitě a objektivitě výuky a výukových materiálů našich žáků a studentů. Děkuji za pochopení a Vaši vstřícnost.

S úctou a pozdravem

Stanislav Blažek
Na Fibichu 227,
Dlouhá Loučka, okr. Olomouc
tel: 736 252 687, e-mail: blazek@zamoravu.eu

 

Vážená paní redaktorko,
Vaše odpověď mne vůbec neuspokojila. Jako občan České republiky, obyvatel země Moravy a daňový poplatník mám právo vyžadovat plnohodnotnou a podrobnou odpověď na podněty, které jsem Vám (nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.) zaslal. Namísto zodpovědného zamyšlení nad nastíněným problémem, pouštíte se do hodnocení mé osoby a mých odborných předpokladů. Pana doc. PhDr. Františka Čapku, CSc. mi nemusíte představovat. Já sám vlastním knihy tohoto uznávaného historika.  Otázkou ale zůstává, jaké bylo zadání pro tvorbu této, dle mého názoru, neobjektivní učebnice. Z vlastních zkušeností vím, že výuka na ZŠ a také na SŠ často podléhala politickým vlivům a požadavkům. Těmto požadavkům se samozřejmě přizpůsobovala také jednotlivá nakladatelství! Na rozdíl od Vás se domnívám, že je nutné děti již v 5. ročníku podrobně informovat o existenci a historickém odkazu Moravy, Slezska a Čech. Nakonec platná Ústava České republiky, již ve své Preambuli, jasně hovoří o třech zemích a to Čechách, Moravě a Slezsku!

Na Wikipedii jsem k tomuto tématu našel zajímavé informace:  Ústava České republiky

 „Z formulace preambule je možné odvodit republikánský charakter státu a z absence odkazu na náboženství či víru je patrná také skutečnost, že Česká republika je laickým státem. Provolání označuje za příjemce Ústavy občany České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, tedy nikoli národ, jak tomu činila Ústavní listina z roku 1920. Díky Václavu Havlovi se v preambuli objevuje pojem „občanská společnost“, jenž jinde v Ústavě či v Listině přítomen není.“

Není snad nutné podotýkat skutečnost, že Ústavu České republiky je nutné respektovat! Česká republika nemůže být unitárním jednolitým státem! Naopak se můžeme, coby občané, chlubit kulturními rozdíly těchto tří překrásných zemí a jejich obyvatel. Jednota v rozmanitosti. A stejně tak se nedá globalizovat historie těchto zemí. Proč by se dětem mělo lhát, že Morava a Slezsko neměly své stavovské reprezentace, zemské úřady a zemskou symboliku?! Naše tři země mají mnoho společného, ale pokud jde o historický vývoj, tak byl často v jednotlivých zemích odlišný. Vedle českých dějin proto existují dějiny moravské a slezské!

Vážená paní redaktorko, také já při snaze o nápravu učebních textů spolupracuji s odborníky v oboru historie a mnoha členy pedagogických sborů po celé Moravě. Moji nabídku ke spolupráci mimo jiné přijali:  Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. (autor knihy Dějiny země uprostřed Evropy), PhDr. Marek Pavka, Ph.D., PhDr. Tomáš Skoumal, Mgr. Daniela Blažková, PhDr. Jiří Kvapil, Bc. Jaroslav Svozil, Ing. Jaroslav Krábek a k mé velké radosti také uznávaní vysokoškolští pedagogové, pan doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. a pan doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, Ph.D.

Znovu Vás žádám o odpověď  na podněty, které jsem Vám již v minulé zprávě zaslal. Rád Vám je ještě jednou předkládám. V brzké době Vám odešlu odborná stanoviska historiků, kteří se vyjádří k mým občanským podnětům. Snad Vás přesvědčí, že je nutné některé texty ve zmiňované učebnici přepracovat tak, aby byly v souladu s dnešním poznáním historie Čech, Moravy a Slezska, Československa a současné České republiky. Později Vám zašlu upozornění na další faktografické chyby a nepřesnosti. Budu se těšit na Vaši zprávu, ve které očekávám, že se skutečné zamyslíte nad mnou již předloženými podněty.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná

Požádal jsem některé významné osobnosti z oboru historie, aby vyjádřily své odborné stanovisko k mým podnětům a k samotné učebnici Vlastivěda 5 – Významné události nových českých dějin od nakladatelství Nová škola, s.r.o. a to se zaměřením na 1. kapitolu nazvanou Doba pobělohorská.  Na tuto žádost nejrychleji reagoval bludovský historik a učitel, pan PhDr. Tomáš Skoumal. Zprávu s odborným stanoviskem tak bylo možné odeslat na adresu jak nakladatelství Nová škola, s.r.o., tak Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dobrý den,
v mé minulé zprávě jsem Vám slíbil zaslat odborné vyjádření oslovených historiků a učitelů dějin k problému, který jsem nastínil. Proto si dovoluji Vám v příloze zaslat vyjádření historika a učitele dějin na ZŠ Velké Losiny, pana PhDr. Tomáše Skoumala. Snad Vás tento stručný hodnotící text přivede k zjištění, že je opravdu nutná revize současných učebních textů, pokud jde o učebnice vydané nakladatelstvím NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Děkuji za Vaši dobrou vůli a vstřícnost. Věřím, že nám všem jde o totéž a to o dosažení co nejvyšší kvality učebnic, pracovních sešitů a celé praktické výuky našich dětí. Naše nejmladší generace si to zaslouží!

S úctou
Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná

 

V návaznosti na oslovení panem Stanislavem Blažkem bych se rád vyslovil k předložené části učebnice Vlastivědy pro 5. ročník.

Uvedená kapitola nesoucí název Doba pobělohorská je psána jazykem obdobným národních buditelů 19., popř. první poloviny 20. století. U obrozenců rozhodovala v prvé řadě jazyková příslušnost, až na druhém místě reálné zhodnocení minulosti. Text v učebnici vůbec nereflektuje tehdejší rozhodující zemskou příslušnost! Publikace vzbuzuje dojem, že stavovské povstání uskutečnili (jen) česky mluvící stavové, což je vyložená nepravda. Zvláště pikantní jsou výroky typu „Bitva na dlouhá staletí rozhodla o osudu celého českého národa“ nebo „Z Čech byli vypuzeni nekatoličtí kněží…“. V prvém případě se odstraňují německy hovořící Češi a Moravané. V druhém případě lze získat dojem, že z Moravy nikdo „vypuzen“ nebyl. Drobným textem je psáno o českém vojsku, hodilo by se jistě lépe o nekatolickém, o Moravanech je najednou psáno jako o pouhých žoldnéřích. Zde to tedy působí jako spolupráce nadšených česky mluvících šlechticů z Čech a „cizích“ žoldnéřů placených z Moravy.

Nezbývá mně tedy nic jiného, než se negativně vyjádřit k předloženému textu. Je jistě překvapující, že ještě ve 21. století vychází (a tedy ovlivňuje myšlení) natolik zastaralé hodnocení dřívějších událostí.

 

PhDr. Tomáš Skoumal

(učitel dějepisu, vystudovaný historik na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci)

Vážené Moravanky, vážení Moravané,
otevírá se nám velká šance k nápravě současné často pokřivené výuky dějin. Pokud se nám, kteří máme Moravu ve svém srdci, podaří do výuky na základních a středních školách vrátit pravdivé a nezkreslené informace o historickém vývoji na Moravě a na slezských územích, můžeme oprávněně doufat v  ještě mnohem větší nárůst zemského patriotismu v naší, posttotalitní a centralizační politikou postižené, společnosti. Ona totiž platí známá pravda: „Kde je vzdělanost, tam je hrdost. Kde je hrdost, tam je láska.“ A platí to také naopak: „Kde schází pravdivé informace, tam často dostávají prostor nemorální manipulace!“ My přece nejsme a nechceme být tupým a snadno manipulovatelným stádem!

Přátelé, neostýchejte se nám napsat do komentářů svůj názor na samotnou výuku, výše předloženou zprávu a tuto novou iniciativu Moravské národní obce, z. s. Budeme se těšit na vaše případné postřehy.

 

Za Moravu!

Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná

Zdroj obrázku znaku Moravského markrabství v kresbě heraldika Huga Gerharda Ströhla s červeno-zlatým šachováním moravské orlice: Znak markrabství moravského

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *