VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 10. díl

Vážené Moravanky, vážení Moravané, příznivci Moravy a spolku Moravská národní obec, po delší době vás chceme informovat o vývoji této naší, dle našeho názoru, důležité iniciativy.
Můj vážený kolega PhDr. Tomáš Skoumal, který působí coby učitel dějin na ZŠ ve Velkých Losinách na Šumpersku, mi poskytl další materiály, které dobře dokumentují zjevné nepravdy a nepřesnosti v sérii dějepisných atlasů vydaných nakladatelstvím Kartografie Praha, a.s. pro základní školy a víceletá gymnázia.
Proto jsem se okamžitě obrátil nejprve telefonicky a poté prostřednictvím e-mailové komunikace na pana ředitele výše zmíněného nakladatelství Mgr. Jana Ptáčka.

Vážený pane řediteli Mgr. Jane Ptáčku,

Vaše nakladatelství Kartografie Praha, a.s. již v roce 1996 vydala knihu STŘEDOVĚK – DĚJEPISNÉ ATLASY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA – 1. vydání ISBN 80-7011-372-3
V dnešním krátkém telefonickém rozhovoru jsem Vám nastínil, že zastupuji iniciativu, která si klade za cíl přispět k dalšímu zkvalitňování výuky naší nejmladší generace, tedy žáků základních a studentů středních škol. Proto se na Vaše nakladatelství obracím se žádostí o úpravu některých nepřesností v již zmíněném titulu. Na tyto faktografické nepřesnosti jsem byl upozorněn přáteli z učitelského sboru. Věřím, že se nám postupně tyto faktografické chyby podaří odstranit a přispějeme tak společně ke zkvalitnění výuky žáků a studentů. Příkladem dobré spolupráce je naše úspěšné jednání s nakladatelstvím Taktik International s.r.o. a jejím jednatelem Ing. Jaroslavem Brdjarem. Také za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se podařilo z učebnic vydaných tímto nakladatelstvím odstranit a opravit mnoho nepřesností. Věřím, že také spolupráce s nakladatelstvím Kartografie Praha, a.s. bude díky Vašemu pochopení a vstřícnosti úspěšná. Máme totiž společný cíl a tím je co nejkvalitnější výuka naší nejmladší generace. Nyní si dovoluji předložit podněty k úpravě se stručným zdůvodněním.


 
Na str. 22 – DOKÁŽETE S POMOCÍ MAP ODPOVĚDĚT? Otázka č. 13:
„Kolik biskupství bylo založeno v 10. – 12. století v Čechách? Kde?“


 
Otázka by správně měla znít: „Kolik biskupství bylo založeno v 10. – 12. století v Čechách a na Moravě? Kde?“

Dále bych rád upozornil na skutečnost, že také Morava měla své biskupství i arcibiskupství (první arcibiskup sv. Metoděj) a to už v období tzv. Velké Moravy. Nástupnické olomoucké biskupství je doloženo již roku 973. Po znovuobnovení olomouckého biskupství roku 1063, tedy v období olomouckého knížete Oty I. Sličného a jeho manželky Eufémie Uherské, tato diecéze zahrnovala celou zemi Moravu a byla podřízena přímo arcibiskupství v Mohuči. Prvním biskupem obnoveného olomouckého biskupství se stal benediktinský mnich z kláštera v Niederaiteichu – Jan I. (1063 – 1085).

Mapy, ze kterých se mají žáci při snaze odpovědět na otázky orientovat, zahrnují také území Moravy, i když není dostatečně ve schématické mapě popsáno. Prosím o doplnění.

str. 25 – kapitola 10. CÍRKEVNÍ SPRÁVA A KLÁŠTERY VE 12. STOLETÍ

Je zde uvedena schématická mapa, která zahrnuje území Čech a Moravy, na které jsou zakresleny významné kláštery, kapituly a biskupská sídla. Bohužel zde nejsou vyznačeny, chybí popisky Čechy a Morava. Morava již ve 12. století vystupuje coby svébytné Markrabství moravské. Prvním markrabím Moravy byl od roku 1179 Přemysl (Otakar) I. Dále na moravském markraběcím stolci následoval Konrád Ota II. Znojemský (1182 – 1191), zakladatel města Uničova moravský markrabě Vladislav Jindřich (od roku 1192) atd.
Proto prosím o vyznačení obou zemí Čech a Moravy (Markrabství moravského) na této mapě.


 
Na přiložené mapě je zakresleno České království, Uherské království, Polsko, Slezsko, Rakousy, ale je zde úplně opomenuto Moravské markrabství. V této souvislosti je nutné podotknout, že země Morava nikdy nebyla součástí Českého království!
Ano, v určitém dějinném období byla Morava společně s Čechami, Slezskem, oběma Lužicemi atd. součástí soustátí nazvaného Země Koruny české, ale ne přímo onoho království. Pro názornost přikládám také schematické mapky střední Evropy, jak vypadala ve 13. a 14. století (Encyklopedie Diderot).
V čele Markrabství moravského stál panovník – moravský markrabě. Ve zmiňovaném roce 1241 jím byl Václav I. (syn Přemysla Otakara I.), který se taktéž pyšnil titulem českého krále. Vpád Mongolů roku 1241 popisuje ve své knize Moravské letopisy uznávaný historik doc. PhDr. Lubomír E. Havlík, který píše:
„Tatarsko- mongolská vojska vtrhla přes Opavsko do Olomoucka a zpustošila široký pás moravského území. Posléze odtáhla do Uher.“
A nyní již zmíněné dobře zakreslené mapky, které dokumentují skutečnou situaci ve střední Evropě v průběhu 13. a 14. století.
Zdroj map: Encyklopedie Diderot
 

 
Proto Vás žádám o úpravu této nepřesné mapky a doplnění popisu a zemské hranice Moravy, tedy Moravského markrabství.
str. 34 – nesprávný název kapitoly: ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA PŘEMYSLOVCŮ A LUCEMBURKŮ


 
Z přiloženého textu i následné mapky (str. 35) je zřejmé, že autor neměl na mysli pouze území Čech, tedy Českého království, ale také území Moravy, tedy Moravského markrabství. Znova opakuji, Morava nikdy nebyla součástí Českého království, které zahrnovalo pouze území tzv. České kotliny. Z těchto skutečností je nutné vycházet při tvorbě názvu této kapitoly.

Název by mohl vypadat následovně: „České království a Moravské markrabství za Přemyslovců a Lucemburků“

str. 35 – Nesprávný nadpis kapitoly: ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA PŘEMYSLA OTAKARA I. A VÁCLAVA I. (1197 – 1253)
 

 
Je zde špatně zakreslena mapa, která neznázorňuje pouze území Českého království, ale také území Moravského markrabství! Není zde ani náznakově vyznačena tradiční česko- moravská zemská hranice. V této souvislosti bych rád připomenul, že roku 1179 na moravský markraběcí stolec usedl právě v nadpisu zmiňovaný Přemysl Otakar I. a roku 1239 také moravský markrabě Václav I.

Nadpis by tedy měl vypadat asi následovně: „České království a Moravské markrabství za Přemysla Otakara I. a Václava I.“

Prosím také o vyznačení česko – moravské zemské hranice a popis obou našich zemí.

Na str. 35 – kapitola 3. ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA PŘEMYSLA OTAKARA II. (1253 – 1278)
Zde je opět přiložena mapka, na které je sice popisek Moravy, ale nesprávně je toto moravské území zařazeno do Českého království. Není zde ani náznakově vyznačena zemská hranice mezi Královstvím českým a Markrabstvím moravským (viz již zmiňované mapky).


 
Král český (1253 – 1278), markrabě moravský (¬1247 – 1278), vévoda rakouský, štýrský, korutanský, markrabě kraňský, pán Chebska a Pordenone Přemysl Otakar II. se stal českým králem až po smrti svého otce Václava I. v roce 1253, ale už od roku 1247 zastával nejvyšší post na Moravě, coby markrabě moravský.
Ve své publikaci Dějiny Moravy v datech, popisuje události spojené s vládou Přemysla Otakara II. na Moravě uznávaný historik a vysokoškolský pedagog, pan doc. PhDr. František Čapka, CSc., který píše:
„Po smrti českého krále Václava I. se stal novým českým králem dosavadní moravský markrabě Přemysl Otakar II. Přemysl si nechal i vládu na Moravě, takže markraběcí stolec nebyl po více jak sedm příštích desetiletí přímo obsazen. Výkonnou moc na Moravě vykonával místodržící (za Přemysla to byl biskup Bruno ze Schauenburka…).“
Také v tomto případě Vás prosím o úpravu mnou popsané nepřesnosti.
str. 35 až 36 – kapitola 4. ÚZEMNÍ VÝBOJE VÁCLAVA II. (1283 – 1305)
Zde je sice správně nastíněna zemská hranice Království českého a Markrabství moravského, ale znova se zde opakuje ta stejná chyba jako ve dvou předchozích případech. České království se týkalo jen tzv. české kotliny. Netýkalo se moravských úvalů.


 
str. 36 – „PŘEMYSLOVSKÉ DRŽAVY DO ROKU 1306“


 
Je zde nesprávně znázorněna a popsána mapa, která opět neznázorňuje pouze České království, ale i Moravské markrabství. České království tehdy od Moravského markrabství oddělovalo, tehdy jen těžko prostupné horské pásmo, které je dnes široké veřejnosti známé pod názvem Českomoravská vrchovina.

Prosím o opravu této mapky.

Na přiložených odkazech si můžete prohlédnout skutečný rozsah Českého království a sousedního Moravského markrabství. Historická hranice těchto dvou našich zemí se po dlouhá staletí neměnila.
Historická mapa Markrabství moravského:
Komenského mapa Moravy
Historická mapa Království českého: Mapa Království českého

Vážený pane řediteli,
věřím, že Vaše nakladatelství bude k mým podnětům přistupovat konstruktivně a že se po domluvě shodneme na nutných úpravách v textové i obrazové části. V brzké době Vám zašlu další upozornění, která se budou týkat také dalších dějepisných atlasů. Budu se těšit na Vaši laskavou odpověď. Věřím, že nám jde o společnou věc a tou je co nejvyšší kvalita výukových materiálů a následně samotného vyučování. Budu se těšit na Vaši, věřím, že kladnou, odpověď. Přeji Vám i nakladatelství Kartografie Praha mnoho úspěchů a vše dobré.
S úctou a pozdravem

Stanislav Blažek
Jednatel iniciativy „Vracíme Moravu do škol“
tel: 736 252 687

Na Fibichu 227
Dlouhá Loučka
783 86

Vážení přátelé, stále se snažíme upozorňovat na dějinné nesrovnalosti v učebnicích a výuce našich žáků a studentů. Ne vždy se podaří vše změnit dle našich představ, které vychází z historických pravd a skutečností. Jaký máte názor na tuto naši iniciativu? Má smysl? Pokud jste rodiči školou povinných dětí, jste spokojeni se současným pojetím a výkladem našich dějin? Budeme rádi, pokud připojíte svůj komentář pod tento článek. Děkujeme.
Za Moravu!

Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná
jednatel iniciativy „Vracíme Moravu do škol“

 

 

5 odpovědí na “VRACÍME MORAVU DO ŠKOL – podnět k řešení neuspokojivé situace ve výuce na základních školách – 10. díl”

  1. Býval jsem opravdu velkým zastáncem ČSR. Býval. Bohužel, jsem zjistil, že Morava na to tvrdě doplatila ekonomicky, ztrátou autonomie a tlakem na likvidaci vlastní identity. Žvásty Velké listopadové pražské revoluce jsou pryč. Pravda, láska, demokracie a decentralizace se staly pouhou chymérou. Vlády se ujal vypjatý český šovinismus a pragokracie. Proto jakoukoliv iniciativu o nápravu věcí moravských vítám a podporuji!
    Milan Havlíček

  2. Díky Vaší iniciativě a odvaze budou možná naše děti i naše vnoučata znát historii své země, ve které se narodily, naší krásné Moravy. Díky Vám za Vaše snahy, snad už se nebude říkat, že rajčátka , pěstované u nás na Moravě jsou vlastně česká rajčátka. Pochopila jsem, že rajčátka se asi červenají hanbou stejně jako Olomouc = perla Moravy opravdu není v Čechách a že tam kdysi zasedal moravský sněm atd.
    Jednou se budou o Vás učit v knihách, protože díky Vaší práci naše krásná Morava nezahyne.
    Klidně mě můžete zveřejnit, mé názory jsem nikdy netajila a vždy jsem za nimi stála a stát budu. Moc Vám fandím!…

  3. Vážení přátelé, děkujeme za vaše názory, komentáře a pěkná slova. Vážíme si vašeho zájmu a podpory. Prosím, zachovejte nám přízeň a i nadále sledujte vývoj iniciativy „Vracíme Moravu do škol“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *