Akademie věd ČR útočí na moravskou identitu

Dnes (28. 11. 2011) se mi dostal do rukou útlý spis „Jak se jmenuje naše vlast“, je­hož autorkou je PhDr. Libuše Čižmářová, CSc., a vydavatelem Středisko společen­ských činností Akademie věd ČR (2016), financují jej pak daňoví poplatníci, tedy i Moravané, Slezané a Češi. Na brožuře není nejpodstatnější to, že prosazuje ten „nejlepší“ a „nejrozumnější“ název pro ČR a předstírá exaktnost společenských věd, tím zásadním je, jak doložím níže, útok na moravskou identitu, který balan­cuje na hraně porušování základních lidských práv, resp. z mého pohledu je daleko za hranou. Podle mě se jedná o projev k ostatním entitám slepého českého nacio­nalismu, manipulativní práci a smutné svědectví o současném stavu myšlení u nás.
Pokračovat ve čtení „Akademie věd ČR útočí na moravskou identitu“

MNO Křtinsko – Nové místní sdružení Moravské národní obce

Dne 10. listopadu 2016 schválila společná rada Moravské národní obce na svém pra­videlném zasedání žádost členů o založení místního sdružení MNO Křtinsko, jako součást regionu MNO Brněnsko a Posvitaví. Předsedou se stal Antonín Ševčík. Náplní nového místního sdružení bude seznamovat občany s moravanstvím v duchu stanov MNO. Přijďte mezi nás a staňte se našimi příznivci nebo členy. Vaše návrhy a námě­ty na činnost MNO Křtinsko jsou vřele vítány. Více o nás se dozvíte na facebooku našeho místního sdružení nebo zde (tabulka kontaktů). Zároveň Vás zveme k náv­štěvě našeho krásného mariánského poutního místa Křtiny„Perly Moravy“ s uni­kátní kostnicí a zvonohrou.
Pokračovat ve čtení „MNO Křtinsko – Nové místní sdružení Moravské národní obce“

LOŠTICE – Slavnostní otevření Loštického betlému

Vážení přátelé, členové a příznivci zapsaného spolku Moravská národní obec, v mi­nulých dnech jsme obdrželi milé pozvání k návštěvě města Loštice od místního umě­leckého řezbáře a dřevorytce, pana Jaroslava Beneše. Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se zde na Moravičanské ulici 439 bude od 14.00 hodin konat jubilejní 20. ročník slavnostního otevření Loštického betlému. Není bez zajímavosti, že samotný autor tohoto unikátního betlému, pan Jaroslav Beneš, byl na návrh veřejnosti Moravskou národní obcí zařazen mezi dvacet osobností nominovaných na cenu Osobnost Mora­vy. Pokud budete mít dostatek času a chuť prohlédnout si překrásný a unikátní bet­lém, pak neváhejte a do hlavního města tvarůžků určitě přijeďte.
Pokračovat ve čtení „LOŠTICE – Slavnostní otevření Loštického betlému“

HOLEŠOV – Poselství Ulricha Habsbur­sko-Lotrinského

Při příležitosti 100. výročí úmrtí předposledního císaře Františka Josefa I. navštívil ve dnech 13. až 16. listopadu 2016 města Holešov a Kroměříž člen toskánské větve habsbursko-lotrinské rodiny, pan Ulrich Habsbursko-Lotrinský se svou chotí Friede­rike. Kromě památek jej v Holešově zaujaly také slavná Šachova synagoga a židov­ský hřbitov, neboť jeho paní je židovského vyznání. Habsbursko-lotrinští manželé si den před tím prohlédli samozřejmě i některé památky Kroměříže, včetně zahrad se­cesní psychiatrické nemocnice, projektované německy mluvícím moravským archi­tektem Hubertem Gessnerem, která při svém založení nesla název „Zemský ústav pro choromyslné císaře Františka Josefa I.“
Pokračovat ve čtení „HOLEŠOV – Poselství Ulricha Habsbur­sko-Lotrinského“

HOLEŠOV – Přednáška „František Josef I. a jeho odkaz Evropě“

Společnost pro Moravu a Slezsko pořádá v úterý 15. listopadu 2016 od 17.00 hodin v salla tereně na zámku v Holešově přednášku s diskusí ke 100. výročí úmrtí rakous­kého císaře, českého krále a moravského markraběte, nazvanou „František Josef I. a jeho odkaz současné střední Evropě“. Vzácným hostem bude Ulrich Habsbur­sko-Lotrinský. Tlumočení přednášky do češtiny zajištěno.
 
Spolupořadatelé: Město Holešov, Moravská národní obec, Městské kulturní středisko Holešov, Vlastivědný kroužek Holešov.
Pokračovat ve čtení „HOLEŠOV – Přednáška „František Josef I. a jeho odkaz Evropě““

OSOBNOST MORAVY 2016 – Zahájení hlasování

Vážení příznivci Moravy, jak již určitě víte, náš zapsaný spolek Moravská národní obec letos organizuje zbrusu novou občanskou iniciativu, které jsme dali výstižný název Osobnost Moravy. Prostřednictvím této ankety se snažíme poukázat na vý­jimečné moravské osobnosti, které působí v nejrůznějších oborech lidské činnosti. V průběhu uplynulých měsíců jste měli možnost předkládat své návrhy významných Mo­ravanek a Moravanů, o kterých se domníváte, že ve svém oboru natolik vynikají, že si zaslouží nominaci na tuto prestižní cenu. My pořadatelé jsme pak tyto významné osobnosti oslovovali a získávali jejich souhlas s nominací.
Pokračovat ve čtení „OSOBNOST MORAVY 2016 – Zahájení hlasování“

BRNO – Votivní mše na památku blahoslaveného Karla Rakouského

Sdružení monarchistů Brno, z. s., ve spolupráci s římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského, Vás zvou na slavnostní mši svatou k připomenutí a uctění památky Jeho císařského a královského Veli­čenstva, blahoslaveného Karla I. (na Moravě Karla III.) Habsbur­sko-Lotrinského (* 1887; † 1922), posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravské­ho, etc. Mše bude sloužena v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 20. října 2016 v 17.30 hodin. Mši svatou bude celebrovat katedrální farář ThLic. Tomáš Koumal.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Votivní mše na památku blahoslaveného Karla Rakouského“

BRNO – Moravská hudební stopa

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská Vás zve, dne 12. října 2016 v 19.30 hodin, do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, na již 3. ročník projek­tu Moravská hudební stopa — Starobrněnská hudební historie a stopy císaře Karla IV. na Starém Brně. Zazní středověké Mariánské antifony z Antifonáře Elišky Rejčky, moravské markraběnky (zakladatelky cisterciáckého kláštera na Starém Br­ně), dále díla moravských mistrů Leoše Janáčka (Otčenáš) a Miroslava Příhody (Sta­roslověnská mše, op. 30) a také českého skladatele Antonína Dvořáka (Hospodine, po­miluj ny; Te Deum, op. 103).
Pokračovat ve čtení „BRNO – Moravská hudební stopa“

DOLNÍ BUŠÍNOV – Reportáž z 12. a 13. nohejbalového turnaje

I v letošním roce se nohejbalový tým ZAMORAVU.EU účastnil série turnajů v rekre­ačním středisku Bozeňov, jenž se nachází nedaleko severomoravského Zábřehu. V roce 2016 jsme se zúčastnili tří ze čtyř turnajů. O 11. turnaji, z 25. června 2016, jsme referovali již minule. V celkovém součtu se naše mužstvo umístilo ve střední části.
 
Tomáš Skoumal, předseda místního sdružení MNO Sever
 
 
Pokračovat ve čtení „DOLNÍ BUŠÍNOV – Reportáž z 12. a 13. nohejbalového turnaje“