Putování Moravou – Výstup na Praděd

V sobotu 18. července 2015 se uskuteční setkání moravských vlastenců na hoře Praděd (1491 m n. m.). Dostavíme se v pravé poledne, ať již pěšky či na kole, aby­chom si na nejvyšším místě naší země přátelsky popovídali a vyměnili nové poznat­ky. Účast přislíbil i náš velmi úspěšný oslovovatel radnic a vůdčí osobnost regionu MNO Haná, pan Stanislav Blažek, který se jistě podělí se svými bohatými zkuše­nostmi. Přijďte i vy mezi obdobně smýšlející! Akci zaštiťuje místní sdružení MNO Sever. Praděd je díky 162 metrů vysokému vysílači nejvyšším bodem České repu­bliky.
 

KATOWICE – Pochod za autonomii Horního Slezska

V sobotu 11. července 2015 se v hornoslezských Katovicích uskuteční tradiční, již 9. pochod za autonomii Horního Slezska, kterého se pravidelně zúčastňuje několik tisíc lidí. Sraz bude ve 12.00 hodin na náměstí Wolności. V prohlášení pořadatelů (Ruch Autonomii Śląska) zní: „V radostné atmosféře a s celými rodinami budeme slavit 95. výročí přijetí slezské autonomie polským parlamentem. Kromě připomín­ky této významné události budeme pochodovat za lepší budoucnost a civilizační znovuzrození našeho regionu. Požadujeme právo na sebeurčení slezského etnika i jeho jazyka, a aby naše daně byly ponechány v Horním Slezsku. Nechceme žít v tíži­vé, centralizované republice.“

1115 RADNIC – Poděkování místopředsedkyně Lenky Holaňové

Vážení představitelé obcí a měst, dnes, v předvečer svátku slovanských věrozvěs­tů, hlavních patronů Moravy a spolupatronů Evropy — svatých Cyrila a Metoděje, chci vyjádřit touto poslední zprávou o iniciativě „Za vyvěšování moravské vlajky“ své poděkování. Děkuji Vám jménem Moravské národní obce, že 5. července 2015 vyvěsíte na budově obecního úřadu nebo radnice moravskou vlajku. Vaše obec se tak zařadila na dlouhý seznam (aktuálních) 1115 obcí a měst, které chovají v úctě Moravu a její cyrilometodějskou tradici. Nesmírně si vážíme Vašeho vztahu k Mora­vě, jejím tradicím, historii a kultuře. Díky Vám a Vašemu hlasu nebude naše rodná země a drahý domov nikdy zapomenuta.
Pokračovat ve čtení „1115 RADNIC – Poděkování místopředsedkyně Lenky Holaňové“

Morava ve svátek otevírá své poklady

Vážení přátelé Moravy a její historie, svátek příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu můžete oslavit také prohlídkou moravských pamětihodností. Do­provodnou akcí iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ si náš spolek, Moravská národní obec — ZAMORAVU.EU, vzal za úkol probudit zájem obyvatel o poznávání Moravy a její kultury. Protože chceme zájemcům o historii usnadnit přístup k mo­ravským památkám, požádali jsme vedení muzeí o volný vstup nebo se slevou. Dě­kujeme všem zástupcům institucí, že vyslyšeli naši žádost. K prohlídce svých umě­leckých a historických sbírek dne 5. července 2015 — zdarma nebo za zvýhodněné vstupné — Vás zve celkem 40 muzeí a pamětihodností (řazeno abe­cedně):
Pokračovat ve čtení „Morava ve svátek otevírá své poklady“

Zvláštní poděkování místopředsedkyně Moravské národní obce

V tyto poslední dny před 5. červencem, kdy oslavíme příchod slovanských věrozvěs­tů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, chci poděkovat panu Stanislavu Blažkovi za aktivní účast a pomoc, se kterou pracoval v iniciativě „Za vyvěšování moravské vlajky“. V oslovování radnic a jednáním s jejich představiteli se tak stal pro iniciativu jejím hlavním a nepostradatelným pilířem. Skláním se rovněž před prací historika umění, výtvarníka a editora Mgr. Jana Studeníka. Jeho přínos (ne­jen) letošnímu ročníku iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ spočívá předev­ším v talentu a času vloženém do vizuální a obsahové tvorby webové prezentace Mo­ravské národní obce a podkladů vlajkové iniciativy.
Pokračovat ve čtení „Zvláštní poděkování místopředsedkyně Moravské národní obce“

BRNO – Tisková konference k vlajkové iniciativě Moravské národní obce

Ve čtvrtek 2. července 2015 proběhla v Brně od 10.00 hodin, v kavárně MORGAL, tisková konference Moravské národní obce k vrcholící iniciativě „Za vyvěšování mo­ravské vlajky“ na radnicích. Konference se zúčastnili: Ing. Jaroslav Krábek, před­seda MNO; Lenka Holaňová, místopředsedkyně MNO; Ing. Vojtěch Říha, místopřed­seda MNO; Mgr. Jan Studeník, člen Společné rady MNO. Z médií se účastnili napří­klad zástupci České tiskové kanceláře, Brněnského deníku Rovnost, Českého roz­hlasu a Radia Proglas. Tiskovou zprávu a videozáznam Moravské národní obce na­leznete v příloze.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Tisková konference k vlajkové iniciativě Moravské národní obce“

1106 RADNIC – Moravské vlajky na západní Moravě

K Moravě, jejím tradicím, kultuře a historii se hlásí obce západní Moravy. Leckdo by možná usoudil, že z myšlení lidí, žijících v dědinách při staré moravsko-české zemské hranici, budou tradiční hodnoty Moravy, vlivem blízkosti českého prostředí, prolínáním kultur a dlouholetým administrativním začleněním do českých krajů, ustupovat z povědomí, nebo zcela zapomenuty. Jak je tomu ve skutečnosti, jaký mají vztah k Moravě, s čím a s jakými hodnotami spojují své životy lidé, žijící v oblasti západní Moravy, se pokusila zmapovat iniciativa Moravské národní obce „Za vyvěšování moravské vlajky“.
Pokračovat ve čtení „1106 RADNIC – Moravské vlajky na západní Moravě“

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Mše svatá v poutním kostele na Zelené hoře

Památka UNESCO, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, se pro letošní rok zapojuje do projektu Moravské národní obce „ke zpří­stupnění památek“ výjimečným způsobem: v sobotu 4. července 2015, v před­večer svátku svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje se koná v kostele od 16.30 ho­din mše svatá s nedělní platností. Na bohoslužbu nás zve místní pan farář, P. Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský. Se souhlasem kastelánky na Zelené Hoře, paní Bc. Lenky Houbové, můžeme tuto významnou památku uvést na seznam pamětihodností Mo­ravské národní obce. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Pokračovat ve čtení „ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Mše svatá v poutním kostele na Zelené hoře“

LOŠTICE – Reportáž z 20. ročníku slavností hudby a tvarůžků

V uplynulém víkendu, tedy 27. až 28. června 2015, se v metropoli tvarůžků, městě Lošticích, konal jubilejní 20. ročník Loštických slavností hudby a tvarůžků. Stalo se již tradicí, že se do programu těchto pěkných oslav hudby všech žánrů a tradičního místního produktu — Olomouckých tvarůžků — aktivně zapojují také členové a příz­nivci Moravské národní obce. Stejně jako v předchozích letech jsme se podíleli pře­devším na nedělním vyvrcholení programu. Pozornost všech přítomných na hřišti TJ Slavoj vzbudila královská ceremonie Tvarůžkového království, během níž na uvol­něný trůn po Jeho Milosti králi Tvarůžku I. usedl nový osvícený panovník Tvarůžek II.
Pokračovat ve čtení „LOŠTICE – Reportáž z 20. ročníku slavností hudby a tvarůžků“

BRNO – Vyroste za Lužánkami nový Moravský zemský fotbalový stadion?

V sobotu 27. června 2015 proběhlo na provizorně opraveném stadionu za Lužánkami v Brně velkolepé fotbalové rozloučení hráče brněnské Zbrojovky Petra Švancary, kterého se zúčastnilo více jak 25 000 diváků. Nechyběly při tom ani moravské sym­boly na nových šálách Zbrojovky i Zbrojováků (žluto-červeně šachované orlice), mo­ravské žluto-červené vlajky, ojediněle i modré standarty. Velký svislý žluto-červený moravský prapor s orlicí byl dokonce zavěšen na hlavním stožáru vedle státní vlajky České republiky a vlajky Zbrojovky. Podle mnoha fanoušků byl nejsilnější mo­ment v okamžiku, kdy Petr Švancara vyzval stadion ke zpěvu státní hymny a publikum za­čalo spontánně zpívat píseň „Morava, je jistě krásná zem“.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Vyroste za Lužánkami nový Moravský zemský fotbalový stadion?“