Vánoční přání a PF 2011

vanocni-praniČlenové MNO přejí všem příznivcům a přátelům radostné a požehnané Vánoce, hojnost zdraví, pohody i odpočinku. Zároveň pamatují na ty, kteří dnes nemohou být doma v kruhu rodinném, jsou na cestách, osamoceni nebo v nemocnicích. Moravané drží pospolu. Advent nám dal NADĚJI, že se naše životy promění. Do Nového roku jsme si proto předsevzali, že probudíme v lidech spící moravanství, že je přesvědčíme, aby si zapsali při sčítání lidu moravskou národnost. Budeme proto rádi, když nám nadále zachováte přízeň, abychom společně vykonali dobré dílo pro moravskou zemi a její lid. Tradiční svátky v závěru roku 2010 jsou pro Moravany skutečně symbolické, neboť i Maria s Josefem byli na cestě za účelem sčítání lidu.

Vánoční příběh vypráví, jak Maria s Josefem putují do Betléma, aby se dali společně zapsat, neboť pocházeli z rodu Davidova. Judské město bylo tehdy plné lidí a v hostinci pro ně nenašli místo. Byli proto přinuceni přespat ve chlévě. Přestože byla mladá dívka Josefu zasnoubena, byla již těhotná. V onen čas přišla její hodina a porodila prvorozeného syna. Zavinula jej do plének a položila do jeslí. Té noci hlídkovali u svých stád pastýři. Jakmile se od anděla dověděli, že se narodil zaslíbený Mesiáš, spěchali krajinou k Betlému, aby na vlastní oči viděli to, co jim zvěstoval. [NZ, Lk 2, 1–20] Josef dal dítěti jméno Ježíš. Za nějaký čas, vedeni hvězdou, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu (lidově Tři králové) a ptali se krále Heroda, kde že se právě narodil ten předpovězený král Židů? Herodes se poradil s rabíny. Protože prorok Micheáš pravil, [SZ, Mi 5, 1] že se narodí v Betlémě, poslal mágy tam. Tajně jim však nařídil, aby se k němu vrátili ihned, co dítě najdou, aby se mu taktéž poklonil. Hvězda mudrce doprovodila až k místu, kde se Ježíš narodil. Zde se mu klaněli a obětovali mu zlato, kadidlo a myrhu. Poněvadž neměl Herodes dobré úmysly a v dítěti viděl konkurenta, rozhodl se ho zabít. Ovšem mágové a Josef byli ve snu varováni. Mudrci odešli do své země jinudy a Josef s rodinou uprchl do Egypta. Herodova zlost se proto vylila na všechny prvorozené chlapce v Betlémě ve stáří do dvou let… [NZ, Mt 2, 1–16]
 

Evangelista Lukáš píše, že výnos soupisu lidu byl vydán císařem Augustem v době, kdy Sýrii spravoval Quirinius. Pro badatele tedy vodítko k určení datumu Kristova narození. Gaius Octavianus Augustus [* 63 př. n. l.; † 14 n. l.] byl prvním císařem římské říše a zakladatel julsko-klaudijské dynastie. Publius Sulpicius Quirinius [* 51 př. n. l.; † 21 n. l.] byl skutečně syrský guvernér. Podle dostupných záznamů proběhlo takovéto sčítání v roce 8 př. n. l. S ohledem na zeměpisné vzdálenosti a tehdejší technické podmínky je reálné, že se v Judeji začal majetkový soupis realizovat až rok po císařském nařízení, ne-li později. A právě zde, v roce 7 př. n. l., došlo k mimořádné události. Na východě se tehdy objevila „hvězda“, možná trojnásobná konjunkce Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb, která ukazovala hvězdo-pravcům cestu k Betlému. Protože Herodes I. Veliký [* cca 74 př. n. l.], formální král Judska, dosazený do úřadu římským senátem, zemřel roku 4 př. n. l., musel se Ježíš narodit opravdu někdy okolo roku 7 př. n. l. Ovšem zcela jistě to nebylo 25. prosince. Toto datum bylo křesťany vybráno mnohem později až z ideologických důvodů, aby překrylo oslavy pohanského slunovratu a jiné. Náš letopočet [Anno Domini], tj. po Kristu, který vypočítal Dionysius Exiguus v 6. století, je tedy nepřesný. Ale co na tom. Hlavní je, že éru začínáme od JEDNIČKY [-3, -2, -1, 1, 2, 3] a ne od nuly.
 

Roku 822 psali poprvé o nás Moravanech jiní, v roce 2011 pište pro změnu o sobě VY. V březnu roku 2011 se totiž v Evropské unii, tedy i v České republice, uskuteční sčítání lidu. Opět po deseti letech budeme mít možnost uvést moravskou národnost. V roce 1991 se k moravské národnosti přihlásilo 1 362 313 občanů České republiky, v roce 2001 však už jen 380 474. Přihlášením se k moravské národnosti chceme vzdát hold a dík generacím předků, kteří v průběhu existence svébytné Moravy vytvořili kulturní dědictví nesmírné hodnoty. Tímto projevem také hodláme dát najevo ostatním spoluobčanům i celé Evropě svou vůli, že nechceme nechat Moravu upadnout v zapomnění. Věříme, že do Nového roku vykročíme ZAMORAVU! s úspěchem a dvě jedničky nám pomohou.
 

Vaše Moravská národní obec
 

Klikni na dárek a rozbal překvapení!
Klikni na dárek a rozbal překvapení!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *