7. PROSINEC – Moravané si připomínají erbovní privilegium

Dne 7. prosince 1462 vydal římský císař Bedřich III. Habsburský majestát, ve kterém na žádost obyvatel Moravy, v čele se zemským hejtmanem Jindřichem z Lipé, změnil dosavadní znak Markrabství moravského tak, že bílou tinkturu bílo-červeně šacho­vané orlice povýšil na žlutou neboli zlatou. Stalo se tak odměnou za vojenskou po­moc, kterou mu Moravané poskytli proti odbojným Rakušanům. Erbovní listina byla následně uložena mezi zemská privilegia a v budoucnu opakovaně potvrzována mo­ravskými panovníky. Z figury orlice byly odvozeny také zemské barvy „zlatá a červe­ná“, kterých se používalo k výzdobě moravské zemské sněmovny nebo při pečetění dokumentů. V současnosti se znak i barvy uplatňují na moravské vlajce.
Pokračovat ve čtení „7. PROSINEC – Moravané si připomínají erbovní privilegium“

BRNO – Votivní mše na památku blahoslaveného Karla Rakouského

Sdružení monarchistů Brno, z. s., ve spolupráci s římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského, Vás zvou na slavnostní mši svatou k připomenutí a uctění památky Jeho císařského a královského Veli­čenstva, blahoslaveného Karla I. (na Moravě Karla III.) Habsbur­sko-Lotrinského (* 1887; † 1922), posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravské­ho, etc. Mše bude sloužena v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 20. října 2016 v 17.30 hodin. Mši svatou bude celebrovat katedrální farář ThLic. Tomáš Koumal.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Votivní mše na památku blahoslaveného Karla Rakouského“

BLUDOV – Reportáž z návštěvy žerotínské hrobky

V sobotu 17. září 2016 se v malebné severomoravské obci Bludov, v blízkosti míst­ního kostela svatého Jiří, setkali moravští patrioti, členové a příznivci Moravské národní obce, aby si v místní rodové hrobce připomenuli významné představitele jednoho z velkých moravských šlechtických rodů, pánů ze Žerotína. Tradiční setkání s krátkým proslovem a pietním aktem ku příležitosti výročí narození nejvýznam­nější osobnosti celého žerotínského rodu, Karla staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; † 9. října 1636), se každoročně koná pod patronátem místního sdružení MNO Sever a regionu MNO Haná.
Pokračovat ve čtení „BLUDOV – Reportáž z návštěvy žerotínské hrobky“

BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína

Členové a příznivci regionu MNO Haná a místního sdružení MNO Sever, Vás srdečně zvou na setkání u příležitosti výročí narození Karla staršího ze Žerotína. Připomenu­tí této i dalších osobností z významného moravského rodu proběhne s krátkým piet­ním aktem v rodové hrobce Žerotínů v obci Bludov. Setkání účastníků bude u kos­tela sv. Jiří v sobotu 17. září 2016 v 18.00 hodin.
 
 
 

11. LISTOPAD – Moravané si připomínají válečné veterány

Dne 11. listopadu 1918 skončila Velká válka a ve světě se v tento den začal připo­mínat Den válečných veteránů. Mezitím co vznikala Republika československá, vra­celi se z fronty vojáci Markrabství moravského. Na tomto místě je vhodné připo­menout, že o připojení Moravy k nové republice moravský sněm nejednal ani neroz­hodl. Vše bylo výsledkem revolučního aktu. Markrabství moravské s jeho vládou, parlamentem a soudy nebylo nikdy oficiálně zrušeno a formálně tedy trvá. Památka na zemskou samosprávu dnes přežívá jen ve žluto-červené moravské vlajce, kterou stále upravují předpisy vydané v 19. století, a to na základě recepce práva. Zákon z roku 1920 sice necitlivě přebarvil moravskou orlici, nijak se však nedotkl vlajky.
Pokračovat ve čtení „11. LISTOPAD – Moravané si připomínají válečné veterány“

28. ŘÍJEN – Radnice si připomněly sv. Rostislava

Moravanství je na vzestupu. Dne 28. října 2015 zavlály na mnoha radnicích měst a obcí po celé Moravě zemské žluto-červené vlajky. Moravský lid si připomněl osob­nost svatého Rostislava, ochránce moravské státnosti. Mezi lety 862—863 vyslal kníže Rostislav poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michaelovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry. Pro tento významný úkol byli vybráni bra­tři Konstantin (sv. Cyril) a Michael (sv. Metoděj). Legenda Moravica ze 13. století vypravuje, jak byl „král“ Rostislav „vzdělán v cestě Boží… a milosrdenstvím Božím vstoupil s přeslavným národem Moravským, nikoli bojem, ale vírou do brány věčné bezpečnosti. A tak se stal ten národ národem svatým.“
Pokračovat ve čtení „28. ŘÍJEN – Radnice si připomněly sv. Rostislava“

BRNO – Votivní mše na památku blahoslaveného Karla Rakouského

Sdružení monarchistů Brno, z. s., ve spolupráci s římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského, Vás zvou na slavnostní mši svatou k připomenutí a uctění památky Jeho císařského a královského Veli­čenstva, blahoslaveného Karla I. (na Moravě Karla III.) Habsbur­sko-Lotrinského (* 1887; † 1922), posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravské­ho, etc. Mše bude sloužena v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v neděli 25. října 2015 v 10.30 hodin. Mši svatou bude celebrovat katedrální farář Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Votivní mše na památku blahoslaveného Karla Rakouského“

BLUDOV – Reportáž z návštěvy žerotínské hrobky

V pátek 11. září 2015 jsme v Bludově uskutečnili druhý ročník pietního aktu, kdy si v rodové hrobce Žerotínů připomínáme narození jednoho z největších Moravanů, Karla staršího ze Žerotína. Před ním byly řady Moravské národní obce rozšířeny o dalšího člena, Ondřeje Doseděla ze Štěpánova, který nás přijel podpořit i s rodinou. Ve stejnou dobu v Bludově probíhaly velké obecní slavnosti, pod taktovkou skupiny historického šermu Páni z Bludova. Na nápad Stanislava Blažka byla naše akce spo­jena s akcí obecní. I proto náš pietní akt s položením kytice proběhl těsně před započetím slavnostního průvodu, který obec naplánovala od hrobky na zámek od 19.00 hodin.
Pokračovat ve čtení „BLUDOV – Reportáž z návštěvy žerotínské hrobky“