Navázali jsme spolupráci s Akademickým pěveckým sdružením Moravan

Myšlenka spolupráce Moravské národní obce s Akademickým pěveckým sdružením Moravan vzešla již na podzim roku 2013. Následující rok v létě, před slavností Den za Moravu, se uskutečnila první informativní schůzka členů obou sdružení — Ing. Mariana Šoltyse (APS Moravan) a Mgr. Jana Studeníka (MNO). Jednání o partnerství pak proběhlo dne 16. října 2014 v Brně. Spolupráce byla navázána především v oblasti umělecké, například sborová vystoupení na akcích Moravské národní obce. Kontaktní osobou pro komunikaci mezi MNO a APS Moravan byl Výkonným vedením MNO pověřen Ing. arch. Libor Žák: zak@zamoravu.eu.

 
     Za Moravskou národní obec byli přítomni: Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO; Lenka Holaňová, místopředsedkyně MNO za Iniciativy a vnější spolupráce; Ing. Vojtěch Říha, místopředseda MNO za Komunikace a multimedia; Ing. Aleš Kepert, předseda Komunikační sekce MNO; Mgr. Jan Studeník, předseda Multimediální sekce MNO; Ing. arch. Libor Žák, předseda Kulturně-organizační sekce MNO; Ing. Radek Veselý, předseda oblastního sdružení MNO Brněnsko; Jiří Máca, předseda místního sdružení MNO Podstarohorci a Lubomír Kubík, čestný člen Společné rady MNO.
     Za Akademické pěvecké sdružení Moravan byli přítomni: MUDr. Jan Hrbáček, předseda APS Moravan; Ing. Jiří Tureček, člen výboru APS Moravan a Ing. Marian Šoltys, člen APS Moravan.
 
Historie spolku Moravan
 
     Dne 16. června 1906 se v Besedním domě v Brně uskutečnila ustavující schůze Spolku katolických akademiků Mora­van, jehož předsedou se stal Ing.-C. Alois Szymala. Členy spolku byli především katoličtí profesoři a studenti C. k. české technické vysoké školy Františka Josefa (založené 1899) a později Masarykovy univerzity (založené 1919). Hlavním cí­lem Moravana bylo pečovat o duchovní život studentů a hájit vědecké, mravní a hmotné zájmy svých členů. Spolek pořádal přednášky; hudební, pěvecké a tělocvičné akce; výlety; poutě a bohoslužby; prázdninové tábory i reprezentační plesy. Pěvecký kroužek spolku v čele s dirigentem Václavem Plockem, zahájil činnost dne 2. listopadu 1914 s programem skladeb Norberta Javůrka, Pavla Křížkovského, Bohumíra Pokorného a dalších.
     V roce 1915 byl vydán Almanach spolku katolických akademiků „Moravan“ a sdruženého katolického studentstva v Brně, který se nachází v jediném exempláři ve Vědecké knihovně v Olomouci. Ve dvacátých letech se spolek zasloužil o výstavbu Sušilovy koleje v Brně pro 135 katolických studentů a začal vydávat časopis Akord. Úspěšné meziválečné obdo­bí spolku bylo násilně přerušeno nacistickou okupací v roce 1939 a komunistickým režimem po roce 1948. Obnovení činnosti nebylo po roce 1989 realizováno. Jediným důstojným nositelem jména, kdysi proslulého spolku, je dnešní muž­ský pěvecký sbor Moravan v Brně.
     „Moravan vyrostl z moravské země jako další představitel pěveckých vrcholků košatého stromu hudebních vloh jejího lidu. Nevyrůstal osamocen a nevyrostl náhodně. Zapustil však své kořeny hlouběji než jiní a přinesl ovoce osobitého tva­ru, barvy i vůně. Vrostl do nové doby a stal se v našem hudebním světě pojmem.“ (Alois Hanzlíček, předseda APS Mora­van roku 1981)
 
Historie APS Moravan
 
     Od roku 1914 existující pěvecký kroužek spolku Moravan se stal kolébkou pozdějšího mužského sboru katolických akademiků Moravan, který založil v roce 1931 dirigent a umělecký vedoucí, prof. Josef Veselka, dr. h. c., rodák z Nového Města na Moravě. Hlavním úkolem bylo získat mládež pro hudební umění. První samostatné vystoupení sboru proběhlo roku 1933 v Lomnici u Tišnova a v brněnském rozhlase. O rok později proběhl koncert v Besedním domě v Brně, o kterém se kritika vyjadřovala velmi pochvalně.
     V roce 1937 se po dalších vystoupeních psalo: „Svěží a radostné mládí jak studentského sboru moravského, tak dirigentu přináší do uměleckého pojetí sborových skladeb nové, osobité a ryze moravské prvky.“ Hudební kvality ocenil i prof. PhDr. Arne Novák z Masarykovy univerzity, který APS Moravan poctil výsadou zpívat při významných univerzitních slavnostech. První zahraniční koncert se uskutečnil roku 1938 v Lublani v Jugoslávii. Po uzavření vysokých škol nacistic­kou okupací v roce 1939 byla činnost sboru umlčena a někteří jeho členové byli odvlečeni do koncentračních táborů.
     Po válce se první sborové vystoupení uskutečnilo 15. listopadu 1945 ve Smetanově síni v Praze (Mezinárodní kongres studentstva). APS Moravan si získal srdce Pražanů. Josef Bohuslav Foerster tehdy prohlásil: „Gratuluji vám. Váš Tova­čovský a Křížkovský je něco osobitého. Janáčkova Bříza, to je pro vás opera. Vzpomínám, že by na Smetanově pomníku měl být také Křížkovský. Ovšem máte náhradu v Janáčkovi. Má u vás svůj ráz, sličnou notu, je v tom cítit moravské ví­no. Žeň vašich národních písní!“
     V době komunistického útlaku se Moravan „nezpronevěřil svému původnímu kulturnímu a duchovnímu poslání a vyz­nání,“ zůstával na vrcholu moravského sborového umění.
 
     V letech 1952, 1962, 1983, 1986 a 1998 se podařilo vydat nahrávky sboru na gramofonových deskách a kompaktním disku, například mužské sbory: Pestrý orle; Na Moravu; Vlasti; Pocta Moravana Leoši Janáčkovi.
     Z bohatého repertoáru zazněly na koncertech APS Moravan také písně vlastenecké: Rodné zemi (Zdeněk Blažek); Na Moravu (Ludvík rytíř Dietrich); Vlast a národ (Josef Bohuslav Foerster); Na Moravu (Norbert Javůrek); Návrat do vlasti (Václav Kálik); Moravou; Vzhůru již hlavu, národe; Závěť J. A. Komenského (Jaroslav Křička); Ejhle, oltář Hospodinův září; Přistup Moravěnko; Svatý Cyril a Metod (Pavel Křížkovský); Ke slávě svatého Cyrila a Metoda (Franz Liszt); Moravě (Josef Nešvera); Píseň o rodné zemi (Ludvík Podéšť); Pozdrav zemi (Jiří Svoboda); Na vlast (Václav Jan Tomášek); Orle, pestrý orle (Arnošt Bohaboj Tovačovský); Morava (Zdeněk Zouhar).
     APS Moravan interpretoval také významná díla renesanční vokální polyfonie (Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestina, Tomás Luis de Victoria) a sborová díla Josefa Bohuslava Foerstera, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany i brněn­ských autorů (Josef Blatný, Zdeněk Blažek, Osvald Chlubna, Jaroslav Kvapil, Vilém Petrželka, Zdeněk Pololáník, Petr Řezníček, Milan Slimáček). Umělecký růst APS Moravan podporovali i známí umělci: Josef Jambor, Václav Kálik, Vilém Steinman a Jiří Trnka.
     Současný koncertní repertoár APS Moravan mimo jiné tvoří: Mše D-dur, op. 86 (Antonín Dvořák); Láska opravdivá (Leoš Janáček); Závěť J. A. Komenského (Jaroslav Křička); Kantáta ke sv. Cyrilu a Metodějovi s doprovodem varhan (Pavel Křížkovský); Ave verum corpus; Korunovační mše C-dur (Wolfgang Amadeus Mozart); Moravě (Josef Nešvera) a mnoho dalších děl.
 

Modré hory, hory jasné, šumných lesů tmavý lem.
Hle, ty nivy divokrásné, klasů moře kolkolem.
Řeky řinou stříbropěnné, krajem dýše luzný klid.
Hle, ty vísky utěšené a v nich dobrý, chrabrý lid.

 
(2. sloka „Moravě“ od Josefa Nešvery)

 
     V letech 1933 — 1936 byl předsedou sdružení Ing. Stanislav Langer; v letech 1936 — 1939, 1945 — 1968 JUDr. Miloslav Špaček († 1973); 1968 — 1976 PhDr. Vladimír Telec († 1994); 1976 — 1978 MUDr. Miloslav Jedlička; 1978 — 1993 PhDr. Alois Hanzlíček († 1996); 1993 — 1996 pozastavení činnosti; 1996 — dosud MUDr. Jan Hrbáček.
     V letech 1931 — 1970 byl hlavním dirigentem sboru prof. Josef Veselka, dr. h. c. (* 1910; † 1992); 1970 — 1993 prof. Jan Řezníček (* 1932; † 1993); od roku 1978 také Ing. Antonín Veselka, synovec prof. Veselky (* 1943); 1993 — 1996 pozastavení činnosti; 1996 — 2000 PaedDr. Oldřich Severa (* 1963; † 2000); 2000 — 2012 MgA. Tomáš Ibrmajer, Ph.D. (* 1978); 2012 — dosud Mgr. BcA. Veronika Hromková.
     APS Moravan v posledních letech navázal užší spolupráci s dalšími pěveckými sbory a významnými institucemi: Schwaben Bräu Singchor ze Stuttgartu; Brněnský akademický sbor (BAS); farní sbor u sv. Jakuba v Brně; Jihomoravský kraj; Statutární město Brno; Městská část Brno-střed; Nadace Leoše Janáčka a Nadace Bohuslava Martinů. Do roku 2006 Moravan uskutečnil celkem 1.800 vystoupení u nás i v zahraničí. V současnosti má sbor asi 40 členů a rád mezi sebou uvítá nové mladé zpěváky.
     „Budeme se při tom radovat, zůstanete-li i Vy na naší straně!“
 

Mgr. Jan Studeník

 

Moravská národní obec

 
 
 
Zdroje informací a citací
 
Štěpánka Kšicová-Studeníková: Umělecký přínos APS Moravan, Brno 1980 (diplomová práce na FF MU)
APS Moravan: Sborník 75 let APS MORAVAN 1931 – 2006, Brno 2006
http://moravan.funsite.cz
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *