22. prosince 1878 – Poselství moravských poslanců dnešku

Dne 20. února 2015 byly veřejnosti představeny artefakty nalezené v kovové schrá­ně ukryté za závěrečným kamenem bývalé moravské zemské sněmovny. Kromě sta­vebních plánů, dobových novin, sněmovních usnesení či fotografií byla vystavena i zakládací listina budovy. Záhlaví dokumentu zdobil krásně vyvedený emblém zlato-červeně šachované moravské orlice. Text byl napsán německy i česky a signován předními osobnostmi stavebního projektu, na prvním místě zemským hejtmanem Vojtěchem Widmannem. Opodál byla umístěna také skleněná dóza na mince, převá­zaná žluto-červenými hedvábnými nitěmi a zapečetěná pečetí s motivem anděla držícího zemský znak (podle iluminace erbovního privilegia z roku 1462).
Pokračovat ve čtení „22. prosince 1878 – Poselství moravských poslanců dnešku“

BOSKOVICE – Prohlídka muzea aneb Krajinou sedmizubého hřebene

Starobylé město Boskovice v severní části Moravského krasu se tradičně připojuje k vlajkové iniciativě a na počest slovanských věrozvěstů a k poctě moravské země pravidelně vyvěšuje žluto-červenou moravskou vlajku. Propagátorem těchto barev byl boskovický rodák, zemský archivář a poslanec za Boskovice Josef Ignác Cibulka (1793 — 1868). Na zemském sněmu dne 14. srpna 1848 k paragrafu 5 ústavního zákona prohlásil: „S těmito barvami se pojí krásná památka, neboť byly zemi udě­leny za udatnost.“ Jsme potěšeni, že se k doprovodné výzvě „ke zpřístupnění pa­mětihodností“ připojuje také Muzeum Boskovicka. Dne 5. července 2014 bude pro veřejnost vstup zdarma.
Pokračovat ve čtení „BOSKOVICE – Prohlídka muzea aneb Krajinou sedmizubého hřebene“

FULNEK – Zastavení u Boží muky svatých Cyrila a Metoděje

Na seznamu moravských měst a obcí vlajkové iniciativy Moravské národní obce si opětovně přeje být město Fulnek, které se dne 5. července 2014 připojuje dopro­vodnou akcí — zpřístupnění a propagace pamětihodností města. Na katastru města a jeho okolí se nachází mnoho drobných sakrálních staveb, tzv. Božích muk. Jedna z nich, téměř zapomenuta, je zasvěcena moravským věrozvěstům Cyrilu a Metodě­jovi. Boží muka je postavena na soukromém pozemku v ulici U Sýpky, u obnovené části zdi klášterní zahrady. „Je pěkné, že se dnes dostává pozornosti těmto drob­ným a často v době dávno minulé zničeným či silně poškozeným památkám“, sdě­luje pan Josef Pavlíček, zastupitel města Fulneku, který ji v roce 2007 opravil.
Pokračovat ve čtení „FULNEK – Zastavení u Boží muky svatých Cyrila a Metoděje“

NEMILE – Prohlídka tvrze

Iniciativu Moravské národní obce „Za vyvěšování moravské vlajky“ dlouhodobě pod­­poruje pan Jaromír Schoffer, předseda občanského sdružení Tvrz Nemile u Zábřeha a průvodce. Pan Schoffer sděluje, že moravská vlajka visí na průčelí tvrze nepřetr­žitě. Zároveň se připojuje k doprovodné výzvě Moravské národní obce „ke zpřístup­nění pamětihodností“ a 5. července 2014 bude vstup do tvrze za zvýhodněné vstupné. Původně středověká, renesančně přestavěná tvrz, dokládá typ obydlí šlechty na přelomu 16. a 17. století. Roku 1620 ji nechal přestavět Kryštof starší rytíř Huberck z Belnsdorfu, který působil jako regent statků u dvora tehdejšího majitele zábřežského panství Ladislava Velena z Žerotína.
Pokračovat ve čtení „NEMILE – Prohlídka tvrze“