Válka na Ukrajině – stanovisko vedení Moravské národní obce

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, nepřehlédnutelnou událostí, která nás všechny v posledních dnech zasáhla je tragická válka na Ukrajině. Moravská národní obec je striktně nepolitická organizace a k jednání a činům domácích i zahraničních politiků se programově nevyjadřuje. Vstup ruských vojsk na Ukrajinu

Pokračovat ve čtení „Válka na Ukrajině – stanovisko vedení Moravské národní obce“

Společné prohlášení MNK a MNO

V souvislosti se snahou několika jednotlivců postavit do rozporu fakta, uvedená v Tříkrálovém prohlášení 2016 od Moravského národního kongresu (MNK) a ve Sta­novisku k nacionalismu od Moravské národní obce (MNO), prohlašují představitelé obou spolků: „Moravský národní kongres a Moravská národní obec shodně odmítají jak politický nacionalismus tak politický multikulturalismus. Tímto prohlášením vy­jadřují názorovou shodu na uvedenou problematiku a důrazně se ohrazují proti sna­hám vyvolat na veřejnosti zdání rozporu ve svých postupech s cílem narušit v koneč­ném důsledku spolupráci obou spolků v rámci činností Moravského kulatého stolu.“ Ing. Josef Pecl, prezident MNK — Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO.

Stanovisko MNO k nacionalismu a multikulturalismu

Nacionalismus | Nacionalismus (národovectví) má kořeny v 18. století a rozvíjel se především v 19. století. Původně šlo o moderní myšlenkový proud, zdůrazňující výz­nam národa pro budování státu. Opíral se o tehdy platné vnímání národa, jako ne­měnné hodnoty, „dané Bohem“. Z tohoto myšlenkového proudu vychází i teorie ná­rodních států, na kterých je založeno dnešní uspořádání Evropy. Postupně byl pojem nacionalismu stále více spojován s ideologií a politikou expanze a nesnášenlivosti vůči jiným národům, které často přerůstají do přesvědčení o nadřazenosti vlastního národa nad ostatními. Pro tento extrémní na­cionalismus se používá termín šovinis­mus.
Pokračovat ve čtení „Stanovisko MNO k nacionalismu a multikulturalismu“

Stanovisko MNO k názvu Česko

V poslední době se stále častěji v médiích užívá pro pojmenování České republiky název Česko. Přes odpor části veřejnosti se objevují snahy o oficiální přijetí Čes­ka, jako jednoslovného označení pro celý stát. Vedení MNO zastává názor, že ofici­ální přijetí názvu Česko je nevhodné a neobhajitelné. Svůj názor opírá především o skutečnost, že vlastní jméno Čechy i jeho varianta Česko jsou odvozená podstatná jména od vlastního jména Čech a mají tedy i stejný slovní základ — česk. Všechna další podstatná a přídavná jména i příslovce odvozená od tohoto základu budou proto stejná.
Pokračovat ve čtení „Stanovisko MNO k názvu Česko“

Usnesení MNO k závěrům Moravského kulatého stolu

Vzhledem k opakované snaze některých jednotlivců zpochybňovat legálnost v současnosti používané podoby moravské vlajky, případně navrhovat stále nové varianty této vlajky, usnesly se organizace zastoupené u Moravského kulatého stolu (MKS), na svém jednání dne 26. července 2012 v Brně, na vydání společného prohlášení: „Existuje velmi rozšířená lidová moravská zlatočervená vlajka s orlicí, všeobecně uznávaná. Objevují se však návrhy více variant moravských vlajek a tyto jsou souběžně předkládány s rozšířenou výše zmíněnou vlajkou. Tuto aktivitu pokládáme pro sjednocování moravských vlastenců jako velmi škodlivou, mající zřetelně rozkladný účinek.
Pokračovat ve čtení „Usnesení MNO k závěrům Moravského kulatého stolu“