Společné prohlášení MNK a MNO

V souvislosti se snahou několika jednotlivců postavit do rozporu fakta, uvedená v Tříkrálovém prohlášení 2016 od Moravského národního kongresu (MNK) a ve Sta­novisku k nacionalismu od Moravské národní obce (MNO), prohlašují představitelé obou spolků: „Moravský národní kongres a Moravská národní obec shodně odmítají jak politický nacionalismus tak politický multikulturalismus. Tímto prohlášením vy­jadřují názorovou shodu na uvedenou problematiku a důrazně se ohrazují proti sna­hám vyvolat na veřejnosti zdání rozporu ve svých postupech s cílem narušit v koneč­ném důsledku spolupráci obou spolků v rámci činností Moravského kulatého stolu.“ Ing. Josef Pecl, prezident MNK — Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO.

Stanovisko MNO k nacionalismu a multikulturalismu

Nacionalismus | Nacionalismus (národovectví) má kořeny v 18. století a rozvíjel se především v 19. století. Původně šlo o moderní myšlenkový proud, zdůrazňující výz­nam národa pro budování státu. Opíral se o tehdy platné vnímání národa, jako ne­měnné hodnoty, „dané Bohem“. Z tohoto myšlenkového proudu vychází i teorie ná­rodních států, na kterých je založeno dnešní uspořádání Evropy. Postupně byl pojem nacionalismu stále více spojován s ideologií a politikou expanze a nesnášenlivosti vůči jiným národům, které často přerůstají do přesvědčení o nadřazenosti vlastního národa nad ostatními. Pro tento extrémní na­cionalismus se používá termín šovinis­mus.
Pokračovat ve čtení „Stanovisko MNO k nacionalismu a multikulturalismu“

Stanovisko MNO k názvu Česko

V poslední době se stále častěji v médiích užívá pro pojmenování České republiky název Česko. Přes odpor části veřejnosti se objevují snahy o oficiální přijetí Čes­ka, jako jednoslovného označení pro celý stát. Vedení MNO zastává názor, že ofici­ální přijetí názvu Česko je nevhodné a neobhajitelné. Svůj názor opírá především o skutečnost, že vlastní jméno Čechy i jeho varianta Česko jsou odvozená podstatná jména od vlastního jména Čech a mají tedy i stejný slovní základ — česk. Všechna další podstatná a přídavná jména i příslovce odvozená od tohoto základu budou proto stejná.
Pokračovat ve čtení „Stanovisko MNO k názvu Česko“