Vánoční přání MNO a od našich přátel z měst a obcí

„Krásné Vánoce všem Moravankám i Moravanům přeje Moravská národní obec.“
 
Děkujeme představitelům obecních samospráv i sportovním fanklubům za vyvěšová­ní žluto-červené moravské vlajky a partnerským médiím, spolkům, e-shopům, osob­nostem Moravy, členům i příznivcům Moravské národní obce za dlouholetou spolu­práci při propagaci Moravy a hodnot moravanství.
 
Viz příloha.
Pokračovat ve čtení „Vánoční přání MNO a od našich přátel z měst a obcí“

HOLEŠOV – Poselství Ulricha Habsbur­sko-Lotrinského

Při příležitosti 100. výročí úmrtí předposledního císaře Františka Josefa I. navštívil ve dnech 13. až 16. listopadu 2016 města Holešov a Kroměříž člen toskánské větve habsbursko-lotrinské rodiny, pan Ulrich Habsbursko-Lotrinský se svou chotí Friede­rike. Kromě památek jej v Holešově zaujaly také slavná Šachova synagoga a židov­ský hřbitov, neboť jeho paní je židovského vyznání. Habsbursko-lotrinští manželé si den před tím prohlédli samozřejmě i některé památky Kroměříže, včetně zahrad se­cesní psychiatrické nemocnice, projektované německy mluvícím moravským archi­tektem Hubertem Gessnerem, která při svém založení nesla název „Zemský ústav pro choromyslné císaře Františka Josefa I.“
Pokračovat ve čtení „HOLEŠOV – Poselství Ulricha Habsbur­sko-Lotrinského“

Prvním misionářem na jihu Afriky byl Moravan

Georg Schmidt (Jiří Šmíd) — misionář v jižní Africe. Narodil se v moravském Kuníně (okres Nový Jičín) v roce 1709. Pro velké náboženské pronásledování na kunínském panství odešel do Herrnhutu (Ochranova) v Horní Lužici. Studoval holandštinu, aby mohl pracovat v holandských koloniích. Po ukončení příprav byl poslán do jižní Af­riky. Cesta lodí do Kapského Města trvala 120 dní, kde přistál v červenci roku 1737. Našel zde sice křesťany ale ne křesťanský život. Byli to povětšinou opilci, zhýralci a posměvači. Jako správný Moravan se nenechal, přes všeobecný posměch, odradit od záměru jít s evangeliem mezi Hotentoty — původní obyvatele této oblasti. Ho­landští misionáři tvrdili, že to nejsou ani lidé, snad něco mezi člověkem a opicí.
Pokračovat ve čtení „Prvním misionářem na jihu Afriky byl Moravan“

Vánoční přání a PF 2016

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, Vážení Moravané! Dovolte mi, abych Vám popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků v rodinném kruhu. Do nového roku 2016 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, včetně úspěchů v rodině, zaměstnání i v Moravském hnutí. Současně chci poděkovat všem za práci pro Mo­ravu i za podporu Moravské národní obce. Uplynulý rok přinesl mnohé děje a udá­losti, jejichž dopad nelze vnímat pozitivně. Pokračující krize na východní Ukrajině, válka na středním východě spojená s utečeneckou krizí, terorismus fundamentali­stů z ISIL.
Pokračovat ve čtení „Vánoční přání a PF 2016“

Vánoční přání MNO a od našich přátel z měst a obcí

„Krásné Vánoce všem Moravankám i Moravanům přeje Moravská národní obec.“
 
Vánoční přání nám přišlo od bývalého pana starosty a současného člena zastupitel­stva obce Babice (okres Olomouc) Ing. Alfonse Mynaříka. Spolupráce s touto pěk­nou obcí ležící nedaleko města Šternberka trvá již šest let, tedy od samého počátku iniciativy organizované Moravskou národní obcí pod názvem „Za vyvěšování morav­ské vlajky“. Děkujeme představitelům obecní samosprávy za podporu našeho úsilí o emancipaci Moravy a za pěkné a milé přání.
Pokračovat ve čtení „Vánoční přání MNO a od našich přátel z měst a obcí“

Petr Skarlant – Morava

Moravské národní obci se dostalo té cti, že může zveřejnit báseň „Morava“ od Petra Skarlanta. Český básník Petr Skarlant věnoval tyto půvabné verše svému pří­teli panu Jaroslavu Bobkovi, předsedovi Syndikátu jihomoravských novinářů, při svém pobytu na Moravě. Naše přání, aby báseň nezůstala ukryta na sociálních sítích a neupadla v zapomnění, pan Jaroslav Bobek rád vyslyšel a my ji nyní přinášíme včetně rukopisu k potěše veřejnosti.
 
Panu Jaroslavu Bobkovi srdečně děkujeme.
 
Pokračovat ve čtení „Petr Skarlant – Morava“

Bratři Čapkové – O tom jméně

Buď je na to příliš pozdě, anebo příliš brzo, ale rozhodně je nečasové povídat to; byla to představa, která nás těšila v prvních dobách po převratu a která se nám tuze často vrací dodnes. Byl to takový sen, jak by se měla jmenovat naše repu­blika. Dnes má jméno, tedy je nečasové mluvit o tom; ale to jméno není docela podařené, a je vždycky časové myslit na něco lepšího, než je to, co je.
     Naše republika se totiž, ať to víte, jmenuje Československo, Tchécoslovaquie, Czecoslovacchia, Czechoslovak Republic, Tschechoslowakei, Tjekoslovakie a podob­ně.
Pokračovat ve čtení „Bratři Čapkové – O tom jméně“

SVÁTEČNÍ SLOVO – Jaroslav Beneš

Dne 15. května 2015 jsem využil pozvání od velkého moravského patriota, umělec­kého řezbáře a dřevorytce, pana Jaroslava Beneše a navštívili jsme s mojí ženou Danielou jeho ateliér v hlavním městě tvarůžků, Lošticích. Velmi nás potěšilo, že pan Beneš od nás přijal dar v podobě dvou moravských vlajek a dalších drobných předmětů s moravskou tématikou. My jsme naopak byli obdarováni překrásným vyřezávaným křížkem, který nás dle slov pana Beneše bude chránit na našich ces­tách. V průběhu našeho přátelského setkání nad hrnkem dobré kávy a voňavé slivo­vice vznikl následující velmi zajímavý rozhovor, o který se s Vámi chci podělit.
Pokračovat ve čtení „SVÁTEČNÍ SLOVO – Jaroslav Beneš“

VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA – prof. Dr. Jan Klein, Ph.D.

V pondělí 9. března 2015 navštívil rodnou vlast prof. Dr. Jan Klein, Ph.D. (* 1936, Štemplovec u Opavy), biolog a imunolog, jeden ze zakladatelů moderní imunogene­tiky. Je znám především svými pracemi týkajícími se MH komplexu. V roce 1958 dokončil studium na Karlově Univerzitě v Praze. V roce 1965 absolvoval vědeckou aspiranturu v ČSAV. Roku 1968 emigroval do USA a americké občanství získal roku 1997. Působil na Stanfordově univerzitě, University of Michigan a University of Texas. V letech 1977 až 2004 byl ředitelem Ústavu Maxe Plancka pro biologii v německém Tübingenu. Během své kariéry se zabýval zejména objasňováním funkcí histokompatibilních genů a transplantačních antigenů, které jsou jejich produkty.
Pokračovat ve čtení „VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA – prof. Dr. Jan Klein, Ph.D.“

SVÁTEČNÍ SLOVO – prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži | Přiznám se, že to byl nelehký úkol. Nejen proto, že jsem si ještě nikdy s nikým nepovídala před běžící kamerou. Teprve v momentě, kdy jsem vyhledávala informace na internetu, jsem v plné míře pocho­pila, že si mám povídat se zcela výjimečným člověkem a významným vědeckým pracovníkem, a že je to snad úkol nad moje síly. Pan profesor měl pro moji troufa­lost porozumění, byl neuvěřitelně milý, přátelský a laskavý, jak ostatně lidé jeho formátu bývají, a především díky jeho pochopení mohlo vzniknout těchto pár zábě­rů. Setkání s prof. Kratochvílem mně navrhl pan PhDr. David Unger, který v kromě­řížské léčebně pracuje, jemu vděčím za tuto schůzku s možností natáčení.
Pokračovat ve čtení „SVÁTEČNÍ SLOVO – prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.“