HODONÍN – Prohlídka Muzea naftového dobývání a geologie

Těžba ropy na Moravě? Morava přece není Texas ani Kuvajt. Není to příliš známo, ale na Moravě se ropa těžila téměř 100 let. Dokumentuje to unikátní expozice Muzea naftového dobývání a geologie (MNDG). Muzeum mapující těžbu ropy na jihu Moravy bylo otevřeno v roce 2006 a je jediné svého druhu ve střední Evropě. Je umístěno v bývalých hodonínských kasárnách a přibližuje návštěvníkům nejen bohatou a zajímavou industriální a svébytnou minulost regionu, ale také znalosti o vzniku a akumulaci ropy a zemního plynu, těžebních metodách a dopadu průzkumu a těžby.
Pokračovat ve čtení „HODONÍN – Prohlídka Muzea naftového dobývání a geologie“

Blatnice pod Svatým Antonínkem – Prohlídka muzea

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem leží v úrodném kraji vinné révy, jemuž od pradávna vévodí Kopec svatého Antonínka s kaplí zasvěcenou sv. Antonínu Paduánskému, kam každoročně putují desetitisíce poutníků z celého světa. V obci se doposud zachovávají lidové zvyky a obyčeje. V nádherných lidových krojích lze zdejší obyvatele spatřit především v červnu při Hlavní pouti svatého Antonína, poslední srpnovou neděli při Děkovné pouti a poslední víkend v listopadu, kdy se před zahájením adventu v obci slaví hody. Náměty z těchto tradičních událostí čerpali i malíři Joža Uprka a Antoš Frolka.
Pokračovat ve čtení „Blatnice pod Svatým Antonínkem – Prohlídka muzea“

LOŠTICE – Slavnostní otevření Loštického betlému

Vážení přátelé, členové a příznivci zapsaného spolku Moravská národní obec, v mi­nulých dnech jsme obdrželi milé pozvání k návštěvě města Loštice od místního umě­leckého řezbáře a dřevorytce, pana Jaroslava Beneše. Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se zde na Moravičanské ulici 439 bude od 14.00 hodin konat jubilejní 20. ročník slavnostního otevření Loštického betlému. Není bez zajímavosti, že samotný autor tohoto unikátního betlému, pan Jaroslav Beneš, byl na návrh veřejnosti Moravskou národní obcí zařazen mezi dvacet osobností nominovaných na cenu Osobnost Mora­vy. Pokud budete mít dostatek času a chuť prohlédnout si překrásný a unikátní bet­lém, pak neváhejte a do hlavního města tvarůžků určitě přijeďte.
Pokračovat ve čtení „LOŠTICE – Slavnostní otevření Loštického betlému“

Morava ve svátek otevírá své poklady

Vážení přátelé Moravy a její historie, na většině moravských radnic bude v nejvý­znamnější moravský svátek, v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, vy­věšena moravská vlajka. Moravská národní obec — ZAMORAVU.EU, má dlouhodobý záměr probudit zájem lidí o Moravu, její historii, kulturu a tradice, o místo, kde ži­jeme. Požádali jsme proto v rámci doprovodné iniciativy vedení městských muzeí a místních pamětihodnosti, aby usnadnili zájemcům o historii přístup k moravským památkám. Děkujeme všem zástupcům muzeí, že vyslyšeli naši žádost a své ex­pozice ve svátek zpřístupní široké veřejnosti zdarma nebo se slevou.
Pokračovat ve čtení „Morava ve svátek otevírá své poklady“

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Prohlídka Horáckého muzea

S laskavým svolením paní ředitelky Mgr. Alice Hradilové si mohou zájemci o historii a tradice prohlédnout 5. července 2016 zdarma expozice Horáckého muzea v No­vém Městě na Moravě. Horácké muzeum sídlí v budově staré renesanční radnice ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na lidovou kulturu v severní části Moravské­ho Horácka, sklářství, železářství a dějiny města. Největší část se zabývá lyžařskou tématikou. V letní sezóně se zpřístupňuje „Strašidelné podzemí“, věnované pověs­tem z Novoměstska a dvůr s „Mlejnkem z Víru“. Muzeum pořádá také zdejší far­mářské trhy.
Pokračovat ve čtení „NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Prohlídka Horáckého muzea“

Prohlídka muzeí v Lošticích, Mohelnici, Šumperku a Zábřehu

Se souhlasem paní ředitelky PhDr. Marie Gronychové se náš seznam muzeí zpřístup­něných 5. července 2016 zdarma rozšiřuje o sbírky muzeí v Lošticích, Mohelnici, Šumperku a Zábřehu. (Muzea spravuje Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěv­ková organizace.) Všechna města, v nichž jsou umístěna tato muzea, se tradičně zúčastňují iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Paní ředitelce i představite­lům měst srdečně děkujeme.
 
 
Pokračovat ve čtení „Prohlídka muzeí v Lošticích, Mohelnici, Šumperku a Zábřehu“

HOLEŠOV – Prohlídka Šachovy synagogy

Synagoga byla postavena v roce 1560 na místě, kde předtím stávala synagoga dře­věná. Nese jméno učeného rabína Sabbataje ben Meir ha-Kohena, zvaného „Šach“, jehož hrob je spolu se synagogou velmi často navštěvován zahraničními návštěv­níky, z USA, Izraele, Německa a mnohých dalších zemí. Šachova synagoga patří me­zi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale také v celé České republi­ce. Jelikož je už jedinou synagogou tzv. polského typu, která se takto v originále zachovala až dodnes, bývá označována dokonce za světový unikát. Tato renesanční budova se v jádře dochovala do dnešní doby.
Pokračovat ve čtení „HOLEŠOV – Prohlídka Šachovy synagogy“

JEMNICE – Prohlídka zámku (Vojenského muzea gen. Karla Janouška)

Díky vedení města Jemnice (okres Třebíč, jihozápadní Morava) mají ctitelé historie možnost si dne 5. července 2016 prohlédnout za dobrovolné vstupné zdejší zá­mek a v něm umístěné Vojenské muzeum leteckého maršála RAF a armádního generála Karla Janouška. Prohlídku by si určitě neměli nechat ujít hlavně kluci všech generací. Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného ve 13. století. Prošel četnými stavebními úpravami. Konečné změny provedli poslední ma­jitelé Jemnice. V roce 1842 koupil panství Alfons markrabě Pallavicini a na popud jeho manželky Gabriely, rozené Fürstenbergové, došlo podle plánů vídeňských ar­chitektů k velkolepé přestavbě celého areálu v pseudo-rokokovém stylu.
Pokračovat ve čtení „JEMNICE – Prohlídka zámku (Vojenského muzea gen. Karla Janouška)“

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA – Prohlídka Jarošova mlýna

Novinkou na seznamu památek, které umožňují zájemcům o historii prohlídku se zvýhodněným vstupným dne 5. července 2016, je unikátní Jarošův mlýn — Mu­zeum řemesla mlynářského na Bílém potoce ve Veverské Bítýšce. Historický čtyř­podlažní mlýn představuje typickou stavbu z první poloviny 20. století a je názor­ným dokladem a výpovědí o tom, jak se zpracovávalo obilí a mlela mouka ve vod­ním válcovém mlýně. Můžeme si prohlédnout celou budovu mlýna, stroje potřebné ke zpracování jednotlivých produktů a vodní náhon se stavidlem. Všechny stroje a zařízení jsou funkční a jsou udržovány ve výborném stavu, přitom některé stroje ve mlýnici jsou staré až 150 let.
Pokračovat ve čtení „VEVERSKÁ BÍTÝŠKA – Prohlídka Jarošova mlýna“

BOJKOVICE – Prohlídka zámku Nový Světlov

Další z moravských pamětihodností, která bude na žádost Moravské národní obce dne 5. července 2016 zpřístupněna se slevou, je zámek Nový Světlov v Bojkovi­cích. Vedoucí, pan Zdeněk Krajča, souhlasil okamžitě. Dokonce nás informoval, že na zámku je trvale vyvěšena moravská vlajka. Občas je sice na přání organizátorů soukromé nebo společenské akce příležitostně vyměněna za vlajku České republiky, Evropské unie nebo například Velké Británie, ale moravská se vždy vrátí na své do­movské místo. Nový Světlov je unikátní zámek ve slohu anglické tudorské gotiky a leží v krásném prostředí Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí.
Pokračovat ve čtení „BOJKOVICE – Prohlídka zámku Nový Světlov“